Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Kazalo

2471. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje, stran 8039.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 22. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Kozje 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Kozje.
2. člen 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,2 EUR.
V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine turistične takse objavi občina na svoji spletni strani.
3. člen 
Turistično in promocijsko takso iz 2. člena tega odloka zavezanci plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Kozje in na način, ki je objavljen na uradni spletni strani Občine Kozje, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
4. člen 
Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval oprostitev).
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo evidenco turistične takse elektronsko ali ročno.
5. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je v skladu z določili predpisov o prekrških tudi prekrškovni organ.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
6. člen 
Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 4. členom tega odloka.
Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 52/12).
8. člen 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 52/12), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-22/6
Kozje, dne 28. junija 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost