Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2201. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017, stran 7114.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 24. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-2/2018-12
Žužemberk, dne 15. junija 2018
 
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost