Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2200. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 7113.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 32. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič 
1. 
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 445/7 k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 985/1, 985/2, 984/8, 984/2 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 840/61, 840/63, 840/77, 840/79, 854/2, 854/4, 854/39, 854/40, 854/41, 854/43, 854/45, 858/3 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 1181/20 k.o. 2144 Bistrica,
– parc. št. 108/36, 428/2, 429/2, 435/2 k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 848/7, 848/8, 848/32 k.o. 2147 Križe,
– parc. št. 2/7, 202/4 k.o. 2150 Zvirče.
2. 
Nepremičnine iz druge in tretje alineje 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Tržič in se pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
3. 
Pri nepremičninah iz prve in druge alineje 1. točke tega sklepa se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna pot, pri nepremičninah iz tretje do sedme alineje 1. točke tega sklepa pa se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2018/11(206)
Tržič, dne 18. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.