Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2190. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, stran 7098.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 18. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16 in 69/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 
proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
388.699.844
70
DAVČNI PRIHODKI
229.050.490
700 Davki na dohodek in dobiček
147.103.290
703 Davki na premoženje
72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve
9.078.600
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
80.426.412
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
30.946.282
711 Takse in pristojbine
321.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.865.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
450.730
714 Drugi nedavčni prihodki
44.843.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.113.481
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.337.600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
34.775.881
73
PREJETE DONACIJE
3.226.196
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.226.196
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
34.483.282
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
8.512.972
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
25.970.311
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
399.982
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
399.982
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
381.746.841
40
TEKOČI ODHODKI
46.950.600
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
15.559.385
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.506.969
402 Izdatki za blago in storitve
24.732.646
403 Plačila domačih obresti
1.631.600
409 Rezerve
2.520.000
41
TEKOČI TRANSFERI
182.869.475
410 Subvencije
10.885.450
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
61.346.907
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.705.330
413 Drugi tekoči domači transferi
95.931.788
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
124.089.595
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
124.089.595
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
27.837.171
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
9.191.501
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.645.670
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
6.953.003
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
111.800
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
111.800
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
111.800
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.000.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
5.000.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
5.000.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–4.888.200
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.000.000
500 Domače zadolževanje
10.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.255.963
55
ODPLAČILA DOLGA
12.255.963
550 Odplačila domačega dolga
12.255.963
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–191.160
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
2.255.963
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–6.953.003
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v višini 399.002.804 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
– za obdobje odplačila največ do sedem let,
– za namen: financiranje nakupa avtobusov,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 94.130.960 eurov,
– za obdobje največ do petnajst let in s predvidenim črpanjem v obdobje od leta 2018 do vključno leta 2020,
– za namen: financiranje izgradnje PPE-TOL,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-158/2018-34
Ljubljana, dne 18. junija 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost