Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2176. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina«, stran 7053.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 08.18), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12 in 18/17) in 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) so Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 11. junija 2018, Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. junija 2018 in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 11. junija 2018 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Ajdovščina s sedežem: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica s sedežem: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in Občina Renče - Vogrsko s sedežem: Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, (v nadaljevanju: soustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje dejavnosti turizma na turističnem območju občin soustanoviteljic.
(2) Namen ustanovitve zavoda je skupno načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti območja, spodbujanje razvoja ter skupno načrtovanje, oblikovanje, promocija in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja.
(3) Zavod je ustanovljen tudi z namenom izvajanja nalog, ki se v strategiji slovenskega turizma nanašajo na vodilno destinacijo »Nova Gorica in Vipavska dolina«.
(4) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež občin soustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela;
– vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
– financiranje in delitev stroškov med občinami;
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti soustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in soustanoviteljicami;
– medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med soustanoviteljicami;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(5) S tem odlokom se ustanovi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v zavodu (v nadaljevanju: Svet soustanoviteljic) ter določi njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev.
(6) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen
(1) Ime zavoda: Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
Sedež zavoda je v Novi Gorici.
Skrajšano ime zavoda: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
(2) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem soustanoviteljic.
(3) Zavod ima znak in grafično obliko imena, ki se določita s statutom.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom, in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod posluje z žigom. Oblika, število, način uporabe in hrambe se določijo s statutom.
(3) Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
4. člen 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost na sedežu zavoda, v krajih, kjer se nahajajo notranje organizacijske enote zavoda, v turistično informacijskih centrih ter na drugih lokacijah.
(2) Zavod ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer:
– Notranja organizacijska enota Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici – za destinacijo Nova Gorica;
– Notranja organizacijska enota Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini – za destinacijo Vipavska dolina.
(3) S statutom se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote na območju Republike Slovenije ali v tujini.
(4) Notranje organizacijske enote niso samostojne pravne osebe. Območje in področje dejavnosti in njihova pooblastila ter odgovornosti v pravnem prometu se določijo v statutu, način vodenja in organizacijska vprašanja pa v splošnih aktih zavoda.
(5) Zavod lahko zaradi uspešnejšega doseganja ciljev delovanja s sklepom sveta zavoda odpira začasne ali trajne informacijske pisarne.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen
Spodbujanje razvoja turizma v javnem interesu.
6. člen 
(1) Zavod opravlja na ravni turističnega območja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja;
– spremljanje in analiziranje stanja, razvojnih možnosti in usmeritev turističnega območja z namenom priprave ustreznih strategij;
– priprava in izvajanje operativnega programa trženja turističnega območja;
– oblikovanje in izdelava integralnih turističnih proizvodov;
– izvajanje turistično informacijske dejavnosti;
– izvajanje nalog, ki se v strategiji slovenskega turizma nanašajo na vodilno destinacijo »Nova Gorica in Vipavska dolina«.
(2) Druge dejavnosti zavoda so:
– sodelovanje in povezovanje z nacionalno turistično organizacijo ter drugimi sorodnimi organizacijami;
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njena promocija;
– promocija turizma v digitalnem okolju;
– varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno);
– urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih;
– sodelovanje in povezovanje s sorodnimi turističnimi organizacijami, društvi ali posamezniki ter organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov in prireditev na sejmih, borzah in drugih oblikah predstavitev turizma doma in v tujini;
– sodelovanje s strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami;
– koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov;
– organizacija in izvedba prireditev;
– oblikovanje in priprava dokumentacije za javne razpise za različne projekte ter vodenje in izvajanje le-teh;
– priprava in izdajanje promocijskega informativnega gradiva;
– vodenje in upravljanje spletnih strani in ciljnih spletnih domen;
– organizacija in izvedba kongresnih aktivnosti za druge naročnike;
– vodenje, organizacija in usposabljanje lokalne turistične vodniške službe;
– nudenje objektov v upravljanju v uporabo za izvedbo posameznih promocijskih dogodkov drugim organizatorjem;
– pomoč in tehnična podpora za izvedbo dogodkov drugim organizatorjem;
– izvajanje destinacijskega managementa za vodilno destinacijo;
– druge dejavnosti, ki spodbujajo razvoj turizma.
7. člen 
Naloge zavoda iz prejšnjega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
17.230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.110 
Tiskanje časopisov
18.120 
Drugo tiskanje
18.130 
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.190
Druga trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.630
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.210
Izdajanje računalniških iger
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100
Radijska dejavnost
60.200
Televizijska dejavnost
62.010
Računalniško programiranje
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
63.990
Drugo informiranje
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200
Posredovanje začasne delovne sile
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200
Dejavnost klicnih centrov
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.190
Druge športne dejavnosti
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
8. člen 
O spremembi in razširitvi dejavnosti odločajo soustanoviteljice.
9. člen 
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s predhodnim soglasjem soustanoviteljic.
III. ORGANI ZAVODA 
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
Svet zavoda 
11. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer:
– trije (3) predstavniki Mestne občine Nova Gorica;
– dva (2) predstavnika Občine Ajdovščina;
– en (1) predstavnik Občine Renče - Vogrsko;
– en (1) predstavnik delavcev zavoda;
– dva (2) predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike soustanoviteljic imenujejo mestni svet oziroma občinski sveti občin soustanoviteljic skladno s svojimi predpisi.
(4) Člana sveta zavoda iz vrst predstavnikov delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
(5) Člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki morajo delovati v gospodarstvu, in sicer na področju turizma, imenujeta Območno obrtna podjetniška zbornica Ajdovščina in Območno obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica, vsaka po enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, skladno s svojimi predpisi.
(6) V kolikor član sveta zavoda iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti preneha delovati v gospodarstvu na področju turizma, mu z dnevom prenehanja preneha tudi mandat člana sveta zavoda. Po postopku iz prejšnjega odstavka se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje novega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(7) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
12. člen 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat prične teči z dnem konstitutivne seje.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
(3) Predsednik sveta zavoda sklicuje seje sveta zavoda ter vodi delo sveta zavoda. V primeru odsotnosti sklicuje seje in vodi delo sveta zavoda njegov namestnik.
(4) Seje sveta zavoda se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli izmed članov sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo, če to zahteva najmanj ena izmed soustanoviteljic.
13. člen 
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Svet zavoda odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
14. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in tem odlokom ter s statutom zavoda. Svet zavoda:
– sprejema statut in njegove spremembe s soglasjem Sveta soustanoviteljic,
– sprejema druge splošne akte zavoda, če z zakonom ali statutom ni drugače določeno,
– sprejema program dela na predlog direktorja in po predhodnem mnenju strokovnega sveta,
– sprejema programe razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt na predlog direktorja po predhodnem soglasju Sveta soustanoviteljic,
– sprejema letno poročilo,
– predlaga soustanoviteljicam spremembe ali razširitev dejavnosti zavoda, spremembo imena in sedeža zavoda, in njegovo ukinitev,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja zavoda v soglasju s Svetom soustanoviteljic,
– soustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– predlaga prodajo in nakup nepremičnin soustanoviteljicam,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju mestnega in občinskih svetov,
– imenuje in razrešuje strokovni svet,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, tem odlokom ali statutom.
Direktor 
15. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, odgovarja za zakonitost dela zavoda, in predstavlja ter zastopa zavod v okviru pooblastil, razen pogodb o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda, kjer je potrebno soglasje Sveta soustanoviteljic.
(2) Direktor vodi strokovni svet zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
16. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem mestnega in občinskih svetov, po postopku, določenem z zakonom.
17. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev določenih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ima najmanj dokončano visokošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo prve bolonjske stopnje (raven izobrazbe VI/2);
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje ali angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika na višji ravni.
(2) Podrobnejši pogoji imenovanja direktorja se lahko določijo s statutom zavoda.
(3) Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
18. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja in po pridobitvi soglasja Sveta soustanoviteljic predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
(4) Direktor je lahko v primerih, določenih z zakonom, razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Postopek razrešitve se natančneje določi v statutu.
19. člen 
(1) Direktor ima naslednje naloge:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela ter poslovanja zavoda;
– vodi strokovni svet zavoda;
– pripravlja predlog statuta zavoda;
– sprejema splošne akte, ki so določeni s predpisi ali s statutom zavoda in za katere ni pristojen svet zavoda ter zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda;
– poroča Svetu soustanoviteljic, soustanoviteljicam in svetu zavoda o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda;
– pripravlja letni program dela zavoda in finančni načrt;
– pripravlja letna poročila o delu in poslovanju zavoda;
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima;
– se udeležuje sej sveta zavoda, nima pa pravice glasovanja;
– izvaja sklepe in odločitve sveta zavoda, Sveta soustanoviteljic in soustanoviteljic, ter zahtev iz pogodbe o zaposlitvi;
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev, oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za promocijo zavoda;
– skrbi za trženje storitev;
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami;
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njihove pristojnosti;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij in v skladu s predpisi pripravlja akt o notranji organizaciji dela;
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja;
– odloča o disciplinski in vodi postopek o odškodninski odgovornosti delavcev;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost;
– v imenu zavoda sklepa pogodbe ter druge pravne posle;
– zastopa zavod pred sodišči in drugimi organi;
– opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom, statutom ali notranjimi akti zavoda.
(2) Naloge direktorja se lahko podrobneje določijo v statutu.
20. člen 
(1) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, razen pogodb o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda, kjer je vezan na soglasje soustanoviteljic.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce.
(3) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
Strokovni svet zavoda 
21. člen
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in ima štiri člane.
(2) Strokovni svet zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Mandat članov strokovnega sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Strokovni svet sestavljajo:
– en (1) strokovnjak s področja strokovnega in programskega dela zavoda, zadolžen za območje Občine Ajdovščina;
– dva (2) strokovnjaka s področja strokovnega in programskega dela zavoda, zadolžena za območje Mestne občine Nova Gorica;
– en (1) strokovnjak s področja strokovnega in programskega dela zavoda, zadolžen za območje Občine Renče - Vogrsko.
(4) Strokovni svet zavoda dela na sejah in je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov. Strokovni svet zavoda o svojih strokovnih priporočilih, mnenjih in predlogih ter drugih zadevah, ki jih obravnava v mejah svojih pristojnosti, odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Podrobnejšo sestavo, pristojnosti in način dela strokovnega sveta zavoda določi statut.
(5) Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče direktor v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.
22. člen 
Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v zakonu, tem odloku in statutu;
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
23. člen
(1) Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
– organizacijo zavoda;
– način poslovanja zavoda;
– organe zavoda in njihove pristojnosti;
– imenovanje oziroma volitve članov v organe zavoda;
– način odločanja v organih zavoda;
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem Sveta ustanoviteljic.
24. člen 
(1) Poleg statuta ima zavod tudi druge splošne akte (pravilniki, poslovniki, drugi interni predpisi), s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošni akti in postopek njihovega sprejemanja morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in statutom zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom, kolikor ni določena že s tem odlokom.
VI. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA 
25. člen
(1) Soustanoviteljice zagotovijo sredstva za delovanje zavoda.
(2) Finančna sredstva za delovanje zavoda se za posamezno soustanoviteljico izračunajo po naslednji enačbi:
Dspo = (primerna poraba posamezne soustanoviteljice/vsota primernih porab vseh občin soustanoviteljic) X vrednost sprejetega finančnega načrta zavoda
Pri tem je: Dspo – delež sredstev posamezne soustanoviteljice za delovanje zavoda.
(3) Delež sredstev posamezne soustanoviteljice za delovanje zavoda se določi na podlagi dogovora med soustanoviteljicami.
(4) Skupne aktivnosti financirajo soustanoviteljice na način iz drugega odstavka tega člena, vsaka soustanoviteljica pa sofinancira iz svojega proračuna aktivnosti, ki se izvajajo zgolj zanjo.
(5) Finančna sredstva za delovanje turističnega informiranja v posamezni občini krije posamezna soustanoviteljica v celoti glede na lokacijo turistično informacijske pisarne.
(6) Notranje organizacijske enote financirajo tiste soustanoviteljice, ki so del destinacije s katero upravlja posamezna notranja organizacijska enota.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELOVANJA ZAVODA 
26. člen
(1) V zvezi z zagotavljanjem sredstev za ustanovitev in začetek delovanja ter z drugimi medsebojnimi pravicami, obveznostmi in odgovornosti soustanoviteljic, ki niso urejene s tem odlokom, soustanoviteljice sklenejo posebno pogodbo.
(2) Poslovne prostore in opremo, ki so potrebni za začetek delovanja zagotovi soustanoviteljica, v kateri je sedež zavoda. Za NOE Nova Gorica zagotovi poslovne prostore in opremo Mestna občine Nova Gorica, za NOE Ajdovščina pa Občina Ajdovščina.
VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
27. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev soustanoviteljic,
– iz sredstev državnih in mednarodnih razpisov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili, donacijami in prispevki sponzorjev,
– iz drugih virov.
28. člen 
(1) Stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod, je v lasti občine soustanoviteljice, ki ga je zavodu prenesla v upravljanje na način opredeljen v naslednjem odstavku. Bodoče stvarno premoženje se razmejuje med soustanoviteljice v skladu z deleži, ki jih dogovorijo občine soustanoviteljice s pisnim dogovorom.
(2) Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna soustanoviteljica da zavodu v upravljanje, soustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med posamezno soustanoviteljico in zavodom.
(3) Z namenom spodbujanja razvoja turizma lahko da posamezna soustanoviteljica zavodu v upravljanje objekte kulturne ali naravne dediščine.
(4) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren soustanoviteljicam.
(5) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon, ta odlok in pogodba o upravljanju.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(7) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje soustanoviteljice, ki je lastnica tega premoženja, če s pogodbo o upravljanju ni drugače dogovorjeno.
(8) Zavod mora pri ravnanju s premoženjem, ki je v lasti zavoda in za pridobitev katerega so soustanoviteljice zagotovile sredstva, pridobiti soglasje soustanoviteljic, ki so zagotovile sredstva za to premoženje.
(9) Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se lahko uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
29. člen 
(1) Soustanoviteljice ne prevzemajo odgovornosti za kritje morebitnih nastalih primanjkljajev iz poslovanja zavoda.
(2) Soustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
(3) O načinu porabe presežka prihodkov nad odhodki in o načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, na predlog sveta zavoda odloča Svet soustanoviteljic.
IX. JAVNOST DELA 
30. člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja z dajanjem uradnih informacij sredstvom javnega obveščanja, sklicevanjem novinarskih konferenc, udeležbo na javnih okroglih mizah in konferencah ter drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
(3) Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda oziroma po njegovem pooblastilu tudi strokovni delavci zavoda ali drugi člani strokovnega sveta zavoda.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
31. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi, tem odlokom ter navodili ustanoviteljic.
XI. NADZOR 
32. člen
Nadzor nad delom zavoda opravljajo soustanoviteljice ter pristojne inšpekcijske službe in državni organi.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN SOUSTANOVITELJICAMI 
33. člen
(1) Soustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sodelujejo pri izvajanju dejavnosti zavoda, ugotavljajo skladnost letnih izvedbenih načrtov zavoda z lastnimi razvojnimi načrti in letnimi plani;
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom;
– zagotavljajo potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda v okviru usklajenega in potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, v skladu z zakonskimi predpisi s področja javnih financ;
– dajejo zavodu druge zadolžitve in naloge, ki niso opredeljene v 5. in 6. členu tega odloka, ampak so skladne z namenom, za katerega je zavod ustanovljen in služijo nadgradnji osnovnih dejavnosti zavoda;
– dajejo soglasje v primerih, določenih z veljavnimi predpisi in tem odlokom;
– izvajajo nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev;
– v primerih, ko ugotovijo, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, imajo soustanoviteljice pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan soustanoviteljicam:
– najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda;
– obveščati o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom;
– na zahtevo Sveta soustanoviteljic ali posamezne soustanoviteljice posredovati poročila ali podatke, potrebne za spremljanje, nadzorovanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene;
– sodelovati pri ukrepih soustanoviteljic za pospeševanje promocije in razvoja turizma;
– voditi računovodske evidence ločeno po soustanoviteljicah.
34. člen 
(1) V primeru izstopa posamezne soustanoviteljice iz zavoda se medsebojne pravice in obveznosti dogovorijo s pogodbo med soustanoviteljicami in javnim zavodom, ob tem, da je soustanoviteljica, ki izstopa, dolžna izpolnjevati svoje obveznosti z naslova ustanoviteljstva do konca koledarskega leta, v katerem je bil izstop dan, večletne obveznosti do popolne izpolnitve le-teh, morebitne druge zapadle obveznosti pa do roka, določenega v pogodbi iz tega člena.
(2) Izstop je potrebno podati najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Izstop prične veljati s 1. januarjem naslednjega leta. Odločitev o izstopu sprejme mestni oziroma občinski svet soustanoviteljice, ki izstopa.
XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI SOUSTANOVITELJIC 
35. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin soustanoviteljic izvršujejo občinski oziroma mestni svet, razen tistih, za katere je na podlagi tega odloka ali posamičnih sklepov občinskih oziroma mestnega sveta pristojen Svet soustanoviteljic.
(2) Soustanoviteljice so dolžne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od soustanoviteljic pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če soustanoviteljica v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrne ali pa zavoda in ostalih soustanoviteljic pred potekom tega roka ne obvesti, do katerega dne rok podaljšuje. Določba se smiselno uporablja tudi za ostale primere izvajanja ustanoviteljskih pravic, kot npr. izdajo mnenj ipd.
XIV. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
36. člen
Svet soustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda ter usklajevanja stališč med soustanoviteljicami. Svet soustanoviteljic lahko obravnava in sprejema stališča tudi glede zadev, o katerih odločajo občinski oziroma mestni svet.
37. člen 
(1) Ime Sveta soustanoviteljic je »Svet soustanoviteljic Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina«.
(2) Sedež Sveta soustanoviteljic je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1.
(3) Strokovne in administrativne naloge za Svet soustanoviteljic opravlja mestna uprava Mestne občine Nova Gorica.
XV. NALOGE SVETA SOUSTANOVITELJIC 
38. člen 
(1) Poleg drugih nalog, ki so že določene v tem odloku, opravlja Svet soustanoviteljic še naslednje naloge:
1. daje soglasje k sprejemu kadrovskega načrta in načrta zaposlovanja zavoda,
2. daje soglasje k programom izvajanja razvojnih usmeritev občin soustanoviteljic s področja dela zavoda,
3. daje soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam.
(2) Svet soustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve mestnega in občinskih svetov občin soustanoviteljic:
1. v zvezi z zadolževanjem zavoda in dajanjem poroštev,
2. s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
3. s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
4. s spremembo imena ali sedeža zavoda,
5. v drugih primerih iz pristojnosti odločanja mestnega in občinskih svetov.
XVI. NAČIN ODLOČANJA SVETA SOUSTANOVITELJIC 
39. člen
(1) Svet soustanoviteljic sestavljajo župani občin soustanoviteljic. Župani občin soustanoviteljic opravljajo funkcijo predsednika Sveta soustanoviteljic izmenično za mandatno dobo enega leta. Funkcijo prvega predsednika Sveta soustanoviteljic opravlja župan Mestne občine Nova Gorica, nasledijo pa ga po vrstnem redu župan Občine Ajdovščina ter župan Občine Renče - Vogrsko.
(2) Svet soustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. V primeru odsotnosti predsednik za vodenje seje pooblasti drugega člana Sveta soustanoviteljic. Na sejah se vodi zapisnik.
(3) Za udeležbo in odločanje na sejah Sveta soustanoviteljic, lahko župan pisno pooblasti podžupana ali drugo osebo iz svoje občinske uprave. Pooblaščenec, ki se izkaže s pooblastilom, ima enake pravice odločanja, kot župan, razen če v pooblastilu ni izrecnih omejitev.
40. člen 
(1) Svet soustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji prisotnih večina njegovih članov.
(2) Pri glasovanju ima vsak član en glas.
41. člen 
Svet soustanoviteljic sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
XVII. PRENEHANJE USTANOVITELJSTVA 
42. člen
Ustanoviteljstvo posamezne soustanoviteljice lahko preneha:
– z izstopom soustanoviteljice,
– s statusnim prenehanjem soustanoviteljice kot lokalne skupnosti,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen
Svet soustanoviteljic se konstituira najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
44. člen 
(1) Svet soustanoviteljic po sprejemu tega odloka za čas do imenovanja direktorja zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za 1 leto. Pogodbo o zaposlitvi za določen čas z vršilcem dolžnosti direktorja sklene predsednik Sveta soustanoviteljic.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja zavoda pod nadzorstvom Sveta soustanoviteljic opravi vsa dela in priprave za začetek dela zavoda. Naloge vršilca dolžnosti direktorja zavoda so:
– v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka poskrbeti za vpis zavoda v sodni register;
– v roku enega meseca po tem, ko so imenovani vsi člani sveta zavoda, razen predstavnika zaposlenih, sklicati konstitutivno sejo in na njej predložiti predlog statuta v sprejem;
– po izvolitvi predstavnika delavcev sklicati sejo sveta zavoda in na dnevni red uvrstiti predlog morebitnih sprememb statuta, če predstavnik delavcev v roku enega meseca od izvolitve to zahteva;
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa zavod ter organizira in vodi strokovno delo zavoda;
– opravlja druge naloge, ki so potrebne za delovanje zavoda.
45. člen 
(1) Najkasneje v roku šestih mesecev po sprejetju akta, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda, prevzame zavod javni uslužbenki, zaposleni v občinski upravi Občine Ajdovščina, v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve, ki opravljata naloge na strokovno tehničnem delovnem mestu »koordinator za turizem«. Zavod prevzame v delovno razmerje obe javni uslužbenki in ju razporedi na najmanj enakovredni strokovni delovni mesti. Z njima zavod z dnem prevzema sklene pogodbo o zaposlitvi.
(2) Javnima uslužbenkama iz prvega odstavka tega člena se ne sme poslabšati položaj, niti se ne smejo zmanjšati njune pravice glede na položaj in pravice, ki sta jih imeli v občinski upravi Občine Ajdovščina.
46. člen 
Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev in vpis zavoda v sodni register, so stroški zavoda.
47. člen 
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sveta zavoda. Statut zavoda prične veljati, ko da k njemu soglasje Svet soustanoviteljic, in je javno objavljen na oglasni deski zavoda.
48. člen 
Ne glede na določila 12. člena tega odloka se šteje, da je prvi svet zavoda konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani, razen predstavnika delavcev, katerega mandat se potrdi po izvolitvi članov.
49. člen 
Občina Ajdovščina in Mestna občina Nova Gorica objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije, Občina Renče - Vogrsko pa v Uradnih objavah v občinskem glasilu. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2018-1
Nova Gorica, dne 11. junija 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 007-6/2018-2
Nova Gorica, dne 11. junija 2018
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.
Št. 00701-16/2018-1
Nova Gorica, dne 11. junija 2018
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti