Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2143. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 7008.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 24. redni seji dne 6. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi turistične takse v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen 
Pomen izrazov:
– »turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej;
– »promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije;
– »nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.
3. člen 
(znesek turistične in promocijske takse) 
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,00 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
4. člen 
(oprostitev plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
5. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma javne agencije, ki izvaja dejavnost nacionalne turistične organizacije hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen 
(evidentiranje plačila turistične takse) 
(1) Osebe iz prejšnjega člena na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta. Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
(2) Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci iz prejšnjega odstavka vpisan razlog oprostitve iz 4. člena tega odloka.
(3) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
7. člen 
(nakazovanje turistične in promocijske takse) 
Osebe iz prvega odstavka 5. člena tega zakona do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun občine. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun agencije iz 5. člena tega zakona.
8. člen 
(izdaja plačilnega naloga, če turistična in promocijska taksa ni plačana) 
(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali promocijska taksa ni plačana, občina osebi iz prvega odstavka 5. člena tega odloka izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne takse ter pravno podlago za njeno odmero, številko računa za njeno nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo zavezancu o posledicah, če takse v roku ne plača.
(2) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od njegove vročitve dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena.
(3) O ugovoru v 15 dneh s sklepom odloči organ, ki je izdal plačilni nalog.
(4) Organ iz prejšnjega odstavka s sklepom ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže. Če ugotovi, da je bila taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog nadomesti z novim plačilnim nalogom.
(5) Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
(6) Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določbe tega člena.
(7) Ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev.
(8) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.
9. člen 
(prisilna izterjava) 
(1) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni davčni organ.
(2) Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih s tem odlokom in taksni zavezanec ne vloži ugovora ali vloge za oprostitev, občina potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev.
(3) Turistična in promocijska taksa se prisilno izterjata po predpisih, ki urejajo prisilno izterjavo davkov.
(4) Neplačane turistične in promocijske takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi ne presega 10 eurov.
(5) Pravica do izterjave turistične in promocijske takse zastara v rokih, določenih v zakonu, ki ureja prisilno izterjavo davkov.
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajst dni po objavi.
Št. 007-0013/2018-1
Dobrova, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina