Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2025. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018, stran 6323.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 5. korespondenčni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 27/18), ki se po novem glasi:
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 503.542 €.
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 007-15/2017-11
Ljubno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost