Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2018 z dne 12. 6. 2018

Kazalo

2012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina, stran 6284.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 69/17 – popr., 54/17 in 3/18 – odl. US), 100. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 10/18 – ZCes-1C), 9. člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/ (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občine) urejajo:
1. Splošne določbe,
2. Prometne površine in ureditev prometa na prometnih površinah,
3. Prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa,
4. Ustavitev in parkiranje,
5. Avtobusne postaje in postajališča,
6. Posebne storitve na javnih prometnih površinah,
7. Posebna raba javnih površin,
8. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
9. Odstranitev in hramba nepravilno parkiranih vozil,
10. Nadzor nad izvajanjem odloka,
11. Določbe o globah,
12. Prehodne in končne določbe.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
(3) Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni občinski organ, in je namenjeno za označitev vozila, iz katerega je razvidna pravica do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju.
(4) Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti na prometni površini.
(5) Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
(6) Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
(7) Območje omejene hitrosti je s predpisano prometno signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote poselitve in drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pešcev in kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h.
(8) Območje za pešce je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(9) Območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
(10) Označitev časa prihoda pomeni namestitev oznake začetka parkiranja pri osebnih vozilih na vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom oziroma pri drugih vozilih na vidnem mestu v vozilu.
(11) Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda.
(12) Parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah.
(13) Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa, za katerega se plača parkirnina in dokazilo o plačilu parkirnine.
(14) Parkomat je naprava za izdajo parkirnega listka, s katerim se plača parkirnina.
(15) Pristojni organ je občinska uprava Občine Ajdovščina.
(16) Zapora je fizična ovira v različnih izvedbah za nadzorovanje vstopa in izstopa vozil ali za preprečitev prometa.
(17) Zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih, drevoredi ipd.
3. člen 
(pristojnost za urejanje prometa) 
(1) Občinski svet Občine Ajdovščina:
– sprejema Celostno prometno strategijo Občine Ajdovščina in spremlja izvajanje akcijskega načrta;
– sprejema odloke o prometni ureditvi pomembnejših naselij in delov naselij: Vipavski Križ, staro mestno jedro Kastra v Ajdovščini in druga;
– določa območja umirjenega prometa in območja za pešce;
– določa območja kratkotrajnega parkiranja in rezervirane parkirne površine;
– določa javne parkirne površine, kjer je potrebno plačati parkirnino, njeno višino in čas, v katerem se pristojbina plačuje;
– določa prepoved prometa in uporabe ceste na posamezni cesti, ulici ali trgu;
– določi pogoje in način odstranitve ter hrambe nepravilno parkiranih vozil.
(2) Župan:
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil na javnih prometnih površinah;
– določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na javnih prometnih površinah;
– določa enosmerne ceste;
– določa javne površine za polnjenje električnih avtomobilov.
(3) Pristojni organ občinske uprave:
– ureja promet na javnih parkirnih površinah, način parkiranja ter prepoved parkiranja in ustavljanja;
– določa prednost v križiščih;
– določa prometno signalizacijo na občinskih cestah;
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti;
– določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naseljih;
– določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih;
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, mopedi ter vprežnimi vozili;
– izdaja dovoljenja in soglasja skladno s tem odlokom ter vodi evidenco o tem;
– izdaja dovolilnice za vožnjo v območja, kjer je promet sicer prepovedan, in vodi evidenco o njih;
– vodi evidenco o izdanih pripomočkih za odpiranje zapor;
– vodi evidenco o prometni signalizaciji;
– opravlja naloge spremljanja stanja prometa in prometne ureditve občinskih cest;
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
2. PROMETNE POVRŠINE IN UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
4. člen 
(omejitve hitrosti prometa vozil v naseljih) 
(1) V vseh naseljih v Občini Ajdovščina je največja hitrost za vozila največ 50 km/h.
(2) V območjih omejene hitrosti je največja hitrost za vozila največ 30 km/h.
(3) V območju umirjenega prometa in v območju za pešce je največja hitrost za vozila največ 10 km/h.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko na posameznih cestah v naselju ali na njihovih delih največja dovoljena hitrost za vozila največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
(5) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena na območjih v bližini šol in vzgojno varstvenih ustanov lahko velja poseben prometni režim. Na vseh dostopih k tem objektom in okoliškem območju praviloma velja omejitev na 30 km/h. Območje se označi s posebnimi opozorilnimi tablami in ustrezno prometno signalizacijo.
5. člen 
(ureditev prometa v območjih z omejenim dostopom) 
(1) Promet z vozili na območjih z omejenim dostopom je dovoljen v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
(2) Dovoz v območje prometnih površin z omejenim dostopom se lahko fizično prepreči z zaporami pod pogojem, da zanje predhodno izda soglasje pristojni organ občinske uprave.
(3) Pristojni organ občinske uprave izda soglasje s sklepom. V sklepu se določi tudi pristojno fizično ali pravno osebo, ki skrbi za sistem odpiranja in zapiranja zapor iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(izjeme v območju prometnih površin z omejenim dostopom) 
(1) Ne glede na omejitve iz prejšnjega člena tega odloka, je promet z vozili v območju prometnih površin z omejenim dostopom dovoljen za vozila nujne medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila vojaške policije, vozila, s katerimi se opravlja dejavnost občinskega redarstva, vozila izvajalcev komunalnih storitev in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav, vozila, ki jih vozijo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij ob obiskih oskrbovancev (bolnikov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, ter vozila, ki jih vozijo vozniki v primerih določenih z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.
(2) Druga vozila smejo zapeljati v območje prometnih površin z omejenim dostopom, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo:
– dostop v dostavnem času za čas potreben za prevoz in razkladanje vozila;
– vozila z dovolilnico za vstop na območje;
– za vozila izvajalcev poštnih storitev za dostavo paketov in poštnih pošiljk.
(3) Dovolilnica iz drugega odstavka tega člena mora biti nameščena z notranje strani vozila na način, da je v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
(4) Imetnik dovolilnice se lahko z vozilom, za katerega je izdana dovolilnica, v območju vozi samo po vnaprej določeni poti in parkira vozilo v garaži, na dvorišču, na gradbeni parceli ali na parkirišču v zasebni lasti. Za potrebe dostave blaga fizičnim ali pravnim osebam se lahko uporabljajo javne površine ob stavbah ali s prometno signalizacijo označeni prostori za dostavo na javnih in drugih prometnih površinah.
7. člen 
(dovoljenja in dovolilnice) 
Popolno vlogo za izdajo kateregakoli dovoljenja ali dovolilnice iz tega odloka, razen za izredni prevoz, mora vlagatelj vložiti pristojnemu organu občinske uprave najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom veljavnosti dovoljenja ali dovolilnice.
3. PREPOVEDI, OBVEZNOSTI ALI OMEJITVE PROMETA 
8. člen 
(promet s tovornimi vozili) 
(1) Znotraj mesta Ajdovščina se lahko na občinskih cestah prepove tranzitni promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t. Omejitev prometa s tovornimi vozili sprejme župan z odredbo.
(2) Vožnja s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, je znotraj mesta Ajdovščina prepovedana v času med 22.00 in 6.00 uro.
(3) Ne glede na določbe iz prvega in drugega odstavka tega člena je promet dovoljen tovornim vozilom za dostavo živil, zdravil, energentov ipd. ter za tovorna vozila izvajalcev komunalnih storitev in drugih služb za vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav.
9. člen 
(površine, kjer je dovoljeno puščati kolesa in kolesa z motorjem) 
(1) Na javnih prometnih površinah je praviloma dovoljeno puščati kolesa in kolesa z motorjem le na stojalih oziroma na površinah, namenjenih za parkiranje koles in koles z motorjem.
(2) Če je kolo ali kolo z motorjem opremljeno z lastnim stojalom, ga voznik lahko uporabi za parkiranje, vendar mora poskrbeti, da je vozilo postavljeno stabilno.
(3) V naseljih je prepovedano naslanjati vozila iz tega člena ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine.
(4) Pristojni organ določi površine, kjer je dovoljeno puščati vozila iz tega člena, ter način ureditve in opreme teh površin.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren za redno vzdrževanje in urejenost teh površin.
10. člen 
(nadzor prometa) 
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so občinske ceste in druge javne površine na območju občine Ajdovščina lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
(2) Z video nadzornim sistemom zbrane podatke pregleduje, obdeluje in shranjuje občinska uprava Občine Ajdovščina. Z zbranimi podatki se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
4. USTAVITEV IN PARKIRANJE 
11. člen 
(parkirne površine) 
Na območju občine so za parkiranje vozil namenjene:
– javne parkirne površine: območje kratkotrajnega parkiranja, parkirne površine, kjer parkiranje ni časovno omejeno, in parkirne površine, kjer je uvedeno plačilo parkirnine;
– rezervirane parkirne površine;
– parkirne površine za invalide;
– površine za polnjenje električnih avtomobilov.
12. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno neomejeno ali omejeno ter uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Dovoljen čas parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja mora biti označen na dopolnilni tabli prometnega znaka.
(3) Voznik mora čas prihoda na parkirni prostor, kjer je parkiranje časovno omejeno, označiti s parkirno uro na vidnem mestu v vozilu, in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(4) Na javnih parkirnih površinah z uvedenim plačilom parkirnine mora biti označeno plačilo parkirnine na dopolnilni tabli prometnega znaka. Vidno morajo biti označeni tudi parkomati.
(5) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah z uvedenim plačilom parkirnine, mora parkirni listek namestiti z notranje strani vozila na način, da je v celoti viden in ga je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo. Po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, mora vozilo odpeljati.
(6) Na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno, smejo časovno neomejeno parkirati vozila stanovalci, ki imajo stalno prebivališče neposredno ob območju časovno omejenega parkiranja, nimajo pa v lasti garaž, dvorišča ali gradbene parcele, kjer bi lahko parkirali svoja vozila. V času parkiranja na območju časovno omejenega parkiranja morajo svoja vozila označiti z dovolilnico, ki mora biti nameščena z notranje strani vozila na način, da je v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
13. člen 
(rezervirane parkirne površine) 
(1) Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo motorna vozila, ki imajo posebno dovolilnico, ki jo izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
(2) V vozilu mora biti dovolilnica nameščena z notranje strani vozila na način, da je v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
14. člen 
(parkirne površine za invalide) 
(1) Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.
(2) Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila.
(3) Upravičenci parkirnih kart lahko parkirajo tudi na parkirnem mestu, ki ni označeno za invalide, pri čemer morajo vozilo obvezno označiti z veljavno parkirno karto.
15. člen 
(površine za polnjenje električnih avtomobilov) 
(1) Na javnih parkirnih površinah se lahko določi parkirna mesta za polnjenje električnih avtomobilov, ki so namenjena izključno za potrebe parkiranja vozil na električni pogon za čas njihovega polnjenja.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki določa pogoje parkiranja.
16. člen 
(upravljanje javnih parkirnih površin) 
Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Občina Ajdovščina.
17. člen 
(ustavitev in parkiranje) 
(1) Ustavitev in parkiranje je poleg prepovedi, ki jih določa zakon, prepovedano na javnih površinah kot so igrišča, parki, zelenice, rekreacijske površine ipd, na javni površni, kjer ovira dostop do objektov komunalne in druge gospodarske infrastrukture, na javni površini, kjer ovira vstop oziroma izstop z delovišča ali s prireditvenega prostora ipd.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij ob obiskih oskrbovancev (bolnikov, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev cestnega prometa ter druge službe v skladu z zakonom.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko v primeru izvedbe javne prireditve izjemoma uporabijo javne površine kot so igrišča, zelenice, rekreacijske površine ipd za parkiranje, če je pridobljeno soglasje pristojnih služb občine po predhodnem soglasju krajevne skupnosti, na območju katere se nahajajo te javne površine.
18. člen 
(prepoved parkiranja tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, polpriklopnikov in bivalnih vozil) 
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil, avtobusov, priklopnikov, priklopnih vozil in bivalnih vozil, v kolikor to ni posebej dovoljeno.
19. člen 
(dostava) 
(1) Pristojni organ določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti.
5. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA 
20. člen 
(ustavitev avtobusov na avtobusnih postajališčih) 
(1) Avtobusi medkrajevnega linijskega prometa smejo ustavljati na postajališčih v skladu z voznim redom.
(2) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za postanke avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu.
(3) Pristojni organ lahko določi tudi parkirna mesta oziroma avtobusna postajališča za turistične avtobuse in dovoljeni čas parkiranja teh avtobusov.
6. POSEBNE STORITVE NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH 
21. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma, da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov.
22. člen 
(izvajanje zimske službe in košnja ob prometnih površinah) 
(1) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega.
(2) V času izvajanja košnje ob prometnih površinah so vozniki dolžni svoja vozila parkirati na način, da ne onemogočajo dostopa do javnih zelenih površin (npr. parkiranje z nadkrivanjem).
23. člen 
(umik parkiranih vozil) 
Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu, z javnih površin namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe izvedbe športne ali druge prireditve, čiščenja javnih površin, zbiranja in odvoza odpadkov, izvajanja zimske službe ipd.
7. POSEBNA RABA JAVNIH POVRŠIN 
24. člen 
(posebna raba javnih površin) 
(1) Javne prometne površine se lahko v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti občine in dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za promet, uporabljajo za postavitev gostinskih vrtov, objektov, opreme in naprav za prodajo in oglaševanje izdelkov in storitev, postavitev gradbenih odrov in gradbišč, izvedbo javnih prireditev, izvedbo snemanj, prirejanje razstav ipd.
(2) Pristojni organ poda soglasje za posebno rabo javnih površin pod pogojem, da je zagotovljena prosta površina za prehod udeležencev v prometu in intervencijskih vozil.
(3) Če nadzorni organ ugotovi, da se uporablja javna prometna površina za postavljanje gostinskih vrtov, objektov, opreme in naprav za prodajo in oglaševanje izdelkov in storitev, postavitev gradbenih odrov in gradbišč, izvedbo javnih prireditev, izvedbo snemanj, prirejanje razstav ipd brez dovoljenja ali v nasprotju z njim, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršilca.
8. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
25. člen 
(svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 
(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se z odlokom Občinskega sveta Občine Ajdovščina ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet).
(2) S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava sveta, način delovanja in število članov sveta. Člane sveta sestavljajo predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. Člane sveta se imenuje za mandatno dobo štirih let.
(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
(4) Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti izvaja občinski upravni organ, pristojen za ceste. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
(5) Sredstva za delovanje sveta se zagotavljajo v vsakoletnem občinskem proračunu v okviru izvajanja nalog s področja prometa.
9. ODSTRANITEV IN HRAMBA VOZIL 
26. člen 
(odstranitev nepravilno parkiranega vozila) 
(1) Občinski redar sme odrediti odstranitev nepravilno parkiranega vozila v primeru ogrožanja ali oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana v javno uporabo, in s površine iz 17. točke, prvega odstavka tega člena, razen na državni cesti ali nekategorizirani cesti zunaj naselja, če ugotovi:
1. da je vozilo parkirano na prehodu za kolesarje;
2. da je vozilo parkirano na razdalji manj kot 5 m pred prehodom za pešce ali kolesarje. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano označbo na vozišču;
3. da je vozilo parkirano na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;
4. da je vozilo parkirano na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo;
5. da je vozilo parkirano v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu;
6. da je vozilo parkirano na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse;
7. da je vozilo parkirano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.);
8. da je vozilo parkirano na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
9. da je vozilo parkirano na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak;
10. da je vozilo parkirano na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso označene;
11. da je vozilo parkirano na vozišču ceste zunaj naselja, ki ni državna cesta ali nekategorizirana cesta;
12. da je vozilo parkirano na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi;
13. da je vozilo parkirano na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil (npr. cestno telo, cestni otok, odstavni ločilni in robni pas, bankina, trg, podhod, nadhod, klančina in podobno);
14. da je vozilo parkirano v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo;
15. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v prometu ali ovira uradno osebo pri izvajanju nalog ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja tam prepovedana;
16. da je vozilo parkirano na površinah, kjer se ovira dostop do objektov gospodarske javne infrastrukture;
17. na zelenih površinah, otroških in drugih igriščih, ter na drugih podobnih površinah;
18. na javni površini, kjer vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da je ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;
19. na javni površini, kjer vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da je ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
20. da je vozilo parkirano v območju za pešce brez ustrezne dovolilnice ali v nasprotju z lokacijo parkiranja, določeno na dovolilnici, ali da je voznik prekoračil dostavni čas v območju za pešce ali da dovolilnica ni nameščena s prednjo stranjo tako, da je vidna v celoti pod prednjim vetrobranskim steklom;
21. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
22. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja ipd.
(2) Odstranitev vozila iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi na stroške lastnika vozila.
(3) Pred odstranitvijo nepravilno parkiranega vozila je občinski redar, ki je ukrep odredil, dolžan vozilo fotografirati tako, da so iz fotografije vidne tudi morebitne obstoječe poškodbe vozila pred začetkom postopka.
(4) V kolikor je nujno potrebno (varnostne potrebe, prireditve, začetek gradnje ipd.), se smejo vozila tudi prestaviti. Organizator javne prireditve ali izvajalec del mora o tem obvestiti redarstvo ali policijo.
27. člen 
(pogoji in obveznosti pooblaščenega izvajalec odvoza) 
(1) Na območju občine Ajdovščina izvaja naloge pooblaščenega izvajalca odvoza nepravilno parkiranih vozil javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., ki lahko s soglasjem Občine Ajdovščina sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje te dejavnosti.
(2) Cenik odvoza in hrambe nepravilno parkiranih vozil sprejme Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi predloga pooblaščenega izvajalca.
28. člen 
(odstranitev in hranjenje vozila) 
(1) Pooblaščeni izvajalec odstrani nepravilno parkirano vozilo na podlagi odredbe in v prisotnosti občinskega redarja.
(2) V okviru odstranitve nepravilno parkiranega vozila pooblaščeni izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila v hrambo.
(3) Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco hranjenja odstranjenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih v zvezi z odvozom in hrambo nepravilno parkiranega vozila.
(4) Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hranjenja vozila.
29. člen 
(prevzem vozila pri pooblaščenem izvajalcu) 
(1) Pooblaščen izvajalec izroči nepravilno parkirano vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(2) O prevzemu vozila je pooblaščeni izvajalec dolžan obvestiti organ, ki je odredil odstranitev vozila.
30. člen 
(predhodna odstranitev vozila) 
(1) Če lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že izdala odredbo ali pozvala pooblaščenega izvajalca da odstrani vozilo, mora lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila plačati 50 % določene višine stroškov odvoza.
(2) Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga pooblaščeni izvajalec ne odpelje s kraja odrejene odstranitve.
10. NADZOR 
31. člen 
(opravljanje nadzora in stroški sodelovanja nadzornih organov) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
(2) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije, mora občinski organ za promet sproti obveščati nadzorne organe.
11. DOLOČBE O GLOBAH 
32. člen 
Z globo v višini 40 EUR se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s 6. členom tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
4. če ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega odloka,
5. če ravna v nasprotju z 19. členom tega odloka.
6. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena tega odloka
7. če ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka.
8. če ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka.
33. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
Z globo v višini 80 EUR se za prekršek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka.
34. člen 
(1) Z globo v višini 120 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega odloka,
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega odloka.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 20/01, 13/17).
36. člen 
(izdaja predpisov) 
Odlok o prometni ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ (Uradni list RS, št. 62/17) je skladen z določili tretjega člena prvega odstavka tega odloka.
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-04/18
Ajdovščina, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina