Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – 4), stran 5293.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 21. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – 4) 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 4 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, 55/16, v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Občina Ribnica pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev OPN na podlagi novih razvojnih teženj v prostoru, na podlagi izkazanega interesa s strani pobudnikov za spremembo namenske rabe in dodatnih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja. S spremembami in dopolnitvami je zasledovan cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine ter odprava pomanjkljivosti in nejasnosti v veljavnem OPN, ki onemogočajo izvedbo upravnih postopkov in posledično izvedbo že načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo za območje celotne Občine Ribnica. Spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na izvedbeni del OPN. Strateški del se bo dopolnjeval predvsem v obsegu, ki bo potreben zaradi sprememb namenske rabe ali uskladitve s predpisi.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve temeljijo na obstoječih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, razvojnih potrebah občine ter javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju državnih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
(1) V okviru postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN se izvedejo naslednje aktivnosti, po okvirnem terminskem planu:
Faze 
Roki 
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
maj 2018
Izdelava osnutka OPN in objava gradiva na strežniku MOP 
za pridobitev prvega mnenja 
60 dni po zaključku analize razvojnih pobud oziroma 
po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni po objavi osnutka OPN
Vloga za pridobitev odločbe CPVO
30 dni po prejemu zadnjega prvega mnenja
Dopolnitev osnutka OPN v skladu z zahtevami iz podanih mnenj 
30 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj
1. obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN 
na seji delovnih teles in občinskega sveta
skladno s predpisom
Javna razgrnitev in javna obravnava 
37 dni
Stališča do podanih pripomb 
30 dni po zaključku javne razgrnitve
Priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN in objava 
na strežniku MOP 
30 dni po sprejemu stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN
30 dni po prejemu zadnjega drugega mnenja
Obravnava in sprejem akta z odlokom na seji občinskega sveta 
skladno s predpisi
Objava odloka v Uradnem listu RS 
objava po sprejemu na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN, ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja ter zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Posledično se podaljša tudi terminski plan izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Za področje trajnostne mobilnosti:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
– MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana
– ADRIAPLIN, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
Za področje vojnih in prikritih grobišč:
– MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
Za področje blagovnih rezerv:
– MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Za področje lokalnih cest:
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
– JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
Za področje zdravja:
– MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Osnutek sprememb in dopolnitev OPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(3) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira občina, sredstva zagotovi v proračunu Občine Ribnica.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
(2) Občina Ribnica pošlje sklep tudi pristojnemu ministrstvu in sosednjim občinam.
Št. 3500-0008/2018-2
Ribnica, dne 21. maja 2018
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti