Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1737. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2017, stran 5288.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2017, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 17. 4. 2018.
Št. 410-2/2016
Piran, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 17. aprila 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2017 
1. 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2017.
2. 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
I.
 
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.138.105,18
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.037.017,09
70
DAVČNI PRIHODKI
15.389.936,82
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.143.228,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.805.884,71
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
2.594.212,76
706
DRUGI DAVKI
–153.388,65
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.647.080,27
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.081.716,57
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
28.249,82
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
315.155,52
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
14.230,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
207.728,36
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.251.928,55
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
7.479,77
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.244.448,78
73
PREJETE DONACIJE
425,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
425,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
848.734,54
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
733.536,64
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
115.197,90
II.
 
ODHODKI (40+41+42+43)
21.642.159,25
40
TEKOČI ODHODKI
5.366.320,76
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.785.628,63
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
272.581,02
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.495.853,40
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
53.530,52
409
REZERVE
758.727,19
41
TEKOČI TRANSFERI
10.774.364,48
410
SUBVENCIJE
678.413,66
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.677.429,29
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.975.736,02
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.442.785,51
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.051.993,80
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.051.993,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
449.480,21
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
221.119,29
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
228.360,92
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–504.054,07
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
4.133,56
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
4.133,56
VI.
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–4.133,56
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,24
55
ODPLAČILA DOLGA
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
995.833,24
IX.
 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.504.020,87
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–995.833,24
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
504.054,07
XII.
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
5.120.896,68
Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2017 znaša 3.616.875,81 € in se prenaša v proračun v leto 2018.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2017 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2017, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2016
167.708,83
Prihodke v višini 
35.000,00
Odhodke v višini 
22.316,66
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2017
180.392,17
Sredstva v višini 180.392,17 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2018.
4. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA Občine Piran za leto 2017 v višini 723.727,19 €. Namenski prihodki znašajo 606.795,09 €. Presežek odhodov nad prihodki v znesku 116.932,10 € je bil zagotovljen iz drugih proračunskih virov.
5. 
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2017 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2016
Piran, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O  I L   C O N T O   C O N S U N T I V O 
del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28a seduta ordinaria del 17 aprile 2018.
N. 410-2/2016
Pirano, 17 aprile 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 corr., 102/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28ª seduta ordinaria il giorno 17 aprile 2018 approva il seguente
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 
1. 
È approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017.
2. 
La parte generale di bilancio, composta dal Conto delle entrate e delle spese, dal Conto dei crediti finanziari e investimenti e dal Conto finanziario, a livello dei sottogruppi dei conti, è articolata come segue:
Conto
Descrizione
Importo in EUR
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
I.
ENTRATE (70+71+72+73+74)
21.138.105,18
ENTRATE CORRENTI (70+71)
19.037.017,09
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
15.389.936,82
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
8.143.228,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
4.805.884,71
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
2.594.212,76
706
ALTRE IMPOSTE
–153.388,65
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
3.647.080,27
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
3.081.716,57
711
TASSE E CONTRIBUZIONI
28.249,82
712
AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE 
315.155,52
713
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
14.230,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
207.728,36
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
1.251.928,55
720
RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
7.479,77
722
RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
1.244.448,78
73
DONAZIONI 
425,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
425,00
74
TRASFERIMENTI 
848.734,54
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
733.536,64
741
FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO DELLO STATO, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
115.197,90
II.
SPESE (40+41+42+43)
21.642.159,25
40
SPESE CORRENTI 
5.366.320,76
400
SALARI, STIPENDI E ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
1.785.628,63
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO 
272.581,02
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.495.853,40
403
INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA NAZIONALE
53.530,52
409
RISERVE
758.727,19
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
10.774.364,48
410
SOVVENZIONI
678.413,66
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI 
3.677.429,29
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI NON PROFIT
1.975.736,02
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
4.442.785,51
42
SPESE D'INVESTIMENTO 
5.051.993,80
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5.051.993,80
43
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
449.480,21
431
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO 
221.119,29
432
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI FRUITORI DI BILANCIO 
228.360,92
III.
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) (I.-II.)
–504.054,07
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
IV.
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E CESSIONE DI QUOTE DI CAPITALE (750)
 0,00
75
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E CESSIONE DI QUOTE DI CAPITALE 
0,00
750
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI
0,00
V.
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE (441)
4.133,56
44
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE
441
AUMENTO QUOTE CAPITALE E INVESTIMENTI
4.133,56
VI.
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE (IV.-V.)
–4.133,56
C. CONTO FINANZIARIO
VII.
INDEBITAMENTO 
0,00
VIII.
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,24
55
RESTITUZIONE DEL DEBITO
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
995.833,24
IX.
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.504.020,87
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
–995.833,24
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI. +X.-IX.)
504.054,07
XII.
SALDO DI CASSA AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE
5.120.896,68
Il saldo dei fondi sui conti al 31/12/2017 ammonta a 3.616.875,81 EUR e si trasferisce all’esercizio finanziario 2018.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2017 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in conto delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3. 
Si approva il risultato ovvero la situazione del FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2017, come segue:
Descrizione
Importo in €
– Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2016
167.708,83
– Entrate
35.000,00
– Uscite
22.316,66
– Situazione dei fondi al 31/12/2017
180.392,17
I fondi nell’importo di 180.392,17 EUR vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2018.
4. 
Si approva il risultato del FONDO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE del Comune di Pirano per l'anno 2017 nell'ammontare di € 723.727,19. L’eccedenza delle uscite sulle entrate per l’importo di 116.932,10 EUR è stata garantita da altre fonti di bilancio.
5. 
Il Conto consuntivo del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2016
Pirano, 17 aprile 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost