Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, stran 5270.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 2. dopisni seji dne 17. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) S tem Odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 28/16) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (v nadaljevanju OPPN), ki je skladen z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Laško (Uradni list RS, št. 3/18), v nadaljevanju OPN Laško.
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 783/16 maj 2018.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev in usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki obsega:
– Izsek iz OPN Laško v merilu 1:5000,
– Situacijo obstoječega stanja z območjem OPPN in inventarizacijo v merilu 1: 1000,
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območja v merilu 1: 5000,
– Ureditveno situacijo, Geodetsko kotirano situacijo z načrtom parcelacije ter Situacijo poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo vse v merilu 1:1000.
(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo izvleček iz strateškega prostorskega akta občine, Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost in Ostale priloge ter Okoljsko poročilo.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN je določeno skladno z izbranim potekom rekonstruirane trase regionalne ceste, nove lokalne ceste, novega mostu in ostalih ureditev.
Območje obravnave se nahaja v Rimskih Toplicah, na levem bregu reke Savinje na delu obstoječe regionalne ceste R3–680 Rimske Toplice–Jurklošter in v območju železniške postaje Rimske Toplice na elektrificirani dvotirni železniški progi Pragersko–Zidani most (v nadaljevanju železniška proga). Na desnem bregu reke Savinje sega območje obravnave do glavne ceste G1-5 Celje–Zidani most.
(2) Območje OPPN obsega parcele št.:
– cele parcele št.: *164/2, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1378, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1383/15, 1481/5, 1483/8, k.o. Rimske Toplice;
– dele parcel št.: 1057, 1060, 1062, 1063/2, 1064/2, 1064/3,1377/1, 1380/2, 1380/3, 1382/5, 1382/6, 1383/14, 1481/1, 1483/7, 1483/9, k.o. Rimske Toplice;
– cele parcele št.: 802/2, 806/3, 808/4, 806/7, 807/5, 807/7, 807/9, 808/11, 808/13, 808/14, 824/3, 824/22, 824/23, 829/9, 829/11, 829/4, 846/12, 948/17, 969/6, 971/3, 971/8, 971/9, 984/5, 984/6, 984/7, 984/9, 984/10, 984/11, 984/12, 984/13, 984/14, 984/16, 984/17, 984/18, 984/19, k.o. Plazovje;
– dele parcel št.: 775, 790, 794/2, 796/2, 796/3, 796/4, 799/1, 799/2, 803, 804, 805, 806/4, 806/5, 806/6, 807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 808/1, 808/2, 808/5, 808/7, 808/8, 808/10, 808/12, 808/15, 824/13, 824/26, 825/1, 825/8, 826, 829/1, 829/3, 829/8, 846/9, 846/10, 846/11, 846/14, 846/17, 846/18, 849/2, 849/3, 849/4, 850, 971/1, 971/3, 979/4, 983/1, 984/8, 984/31, 985, 986, k.o. Plazovje.
Površina območja meri približno 8,61 ha.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), potrebnih za komunalno opremljanje območja ter vodnogospodarske ureditve.
4. člen 
(prostorske enote in namembnost območja OPPN) 
Z Občinskim prostorskim načrtom občine Laško (v nadaljevanju OPN Laško) je območje OPPN opredeljeno kot enote urejanja prostora z oznako:
– del enote urejanja prostora z oznako GL – 2 z osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo stanovanjske površine z oznako (SS),
– del enote urejanja prostora z oznako GL – 3 z osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo stanovanjske površine (SS),
– del enote urejanja prostora z oznako RIU – 19 z osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo centralne dejavnosti (CU), prometne površine (P) in površine cest (PC),
– ostale površine z osnovno namensko rabo kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo prometne površine (P), površine razpršene poselitve (A) in površine celinskih voda (VC).
5. člen 
(dopustni posegi) 
Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka načrtovani naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih objektov in naprav ter GJI v povezavi z odstranjenimi objekti in napravami,
– odstranitev obstoječega nivojskega prehoda preko glavne železniške proge,
– rekonstrukcija odseka regionalne ceste R3 680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter (v nadaljevanju regionalna cesta) vključno s podvozom pod železniško progo,
– odstranitev obstoječega mostu preko reke Savinje,
– izgradnja novega mostu preko reke Savinje na delu trase regionalne ceste ter z navezavo na glavno cesto G1–5 Šmarjeta–Zidani most (v nadaljevanju glavna cesta),
– izgradnja dela nove lokalne ceste za navezavo naselja Globoko,
– izgradnja, obnovo (rekonstrukcija), sanacijo in dograditev dela obstoječe železniške proge (ni predmet tega OPPN),
– izgradnja, obnova (rekonstrukcija), sanacija in dograditev omrežja GJI,
– izgradnja objektov in naprav za izboljšanje poplavne varnosti in
– izgradnja, obnovo (rekonstrukcija), urejanje in sanacijo vodnih in obvodnih ureditev in ostalih zunanjih površin.
III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 
6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje obravnave se nahaja v Rimskih Toplicah v območju železniške postaje Rimske Toplice, na levem in delno desnem bregu reke Savinja. Preko območja poteka obstoječe regionalna cesta, ki se na desnem bregu reke Savinje navezuje na glavno cesto. Preko območja poteka tudi lokalna cesta, ki povezuje naselje Globoko z Rimskimi Toplicami.
(2) Načrtovana rekonstrukcija regionalne ceste na delu priključevanja na glavno cesto se dotika severozahodnega roba razglašenega območja Zdraviliški park v Rimskih Toplicah (EŠD 7906).
(3) Načrtovanih posegi v prostor se nahajajo na vplivnem območju naravne vrednote Savinja s pritoki in ekološko pomembnega območja (EPO) Zasavsko hribovje (koda 12100)
7. člen 
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN) 
(1) Z OPPN je predvidena odkup in/ali rušitev več obstoječih objektov in naprav:
– odkup in rušitev stanovanjskega objekta Globoko 15 s pripadajočimi nestanovanjskimi objekti na parceli št. 984/7 k.o. Plazovje, zaradi izgradnje novega podvoza,
– nestanovanjski objekt nasproti železniške postaje na parceli št. 984/31 k.o. Plazovje zaradi izgradnje lokalne ceste in nestanovanjski objekt na parceli št. 971/3 k.o. Plazovje zaradi izgradnje regionalne ceste,
– rušitev in odstranitev dela lokalne ceste ter železniških objektov in naprav na obstoječem nivojskem prehodu preko železniške proge na parcelah št. 790, 796/2, 796/3, 971/1, 971/4, 984/31 vse k.o. Plazovje,
– rušitev dela lokalne poti med regionalno cesto do objekta Globoko 15, preureditev poti za dostop do zemljišč,
– rušitev in odstranitev dela regionalne ceste, lokalnih cest, železniških objektov in naprav ter GJI v povezavi s porušenimi in rekonstruiranimi objekti in napravami,
– rušitev in odstranitev obstoječega mostu preko Savinje in dela regionalne ceste na parcelah št. 1380/5, 1380/6, 1382/6, 1383/15, 1481/1 vse k.o. Rimske Toplice in 807/7, 807/9, 971/8, 971/9, 983/1, vse k.o. Plazovje.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo na območju OPPN so:
– izgradnja in rekonstrukcija odseka regionalne ceste od glavne ceste, preko novega mostu čez Savinjo v smeri proti Jurkloštru pod novim podvozom pod železniško progo v skupni dolžini približno 990 m,
– izgradnja odseka lokalne ceste po severovzhodnem robu železniške proge, od regionalne ceste do obstoječe lokalne ceste proti naselju Globoko v skupni dolžini približno 420 m,
– izgradnja podvoza pod železniško progo v km 08,25 rekonstruirane regionalne ceste,
– izgradnja novega mostu preko Savinje v km 00,40 rekonstruirane regionalne ceste, dolžina mostu je približno 134 m,
– izgradnja in ureditev ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti (protipoplavni nasip, protipoplavni zid, nadvišanje cest in terena),
– obnova (rekonstrukcija), urejanje in sanacijo (rekultivacija ali renaturacija) vodnih in obvodnih ureditev in ostalih zunanjih površin,
– izgradnja in izvajanje ukrepov za zaščito bivalnega okolja (protihrupni nasipi in ograje),
– izgradnja obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav GJI (prometno omrežje, elektro omrežje, telekomunikacijsko omrežje, vodovodno omrežje, omrežje in objekti za zbiranje in čiščenje odpadnih vod).
8. člen 
(pogoji in usmeritve glede lege objektov) 
(1) OPPN se nanaša na določitev urbanističnih, arhitektonskih, krajinskih in ostalih meril in pogojev za ureditev območja OPPN, namenjenega za rekonstrukcijo regionalne ceste in izgradnjo obvoznice ter meril za zaščito in varovanje okolja.
(2) Urbanistična zasnova umestitve objektov in naprav upošteva lego parcele in reliefa, oblike in lege sosednjih parcel in reliefa, lege obstoječih objektov in naprav GJI.
(3) Umestitev objektov in naprav je določena s:
– horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
– točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave pozicionirani v prostoru.
(4) Regionalna cesta poteka od priključka na glavni cesti in se v km 0,00 pod kotom 90° odcepi proti vzhodu, po približno 40 m preide na nov most preko Savinje. Trasa nato preide na poplavno ravnico med železnico in Savinjo na levem bregu in obide skupino hiš pri železniški postaji z zahodne strani in se nato priključi na obstoječo traso regionalne cesto. V km 03,75 regionalne ceste ostane zožan podvoz pod železnico v funkciji. V nadaljevanju poteka rekonstruirana regionalna cesta po trasi obstoječe regionalne ceste. Na tem delu se trasa ceste zaradi izboljšanja poplavne varnosti nadviša na koto Savinje Q 100 + 50 cm. V km 08,25 je nov podvoz pod železniško progo. V km 08,90 je načrtovano križišče z novo lokalno cesto.
(5) Regionalna cesta se na glavno cesto priključuje v štirikrakem križišču ali krožišču. Na območju križišča se glavna cesta rekonstruira tako, da se ustrezno razširi, zgradijo pasovi za leve zavijalce.
(6) Lokalna cesta poteka vzporedno z železniške proge po njeni severni strani, od križišča z regionalno cesto proti zahodu. Na zahodni strani se naveže na obstoječo lokalno cesto in na lokalno cesto, ki vodi po zožanem podvozu in se v km 03,75 regionalne ceste priključi nanjo. Zaradi višinske razlike in geoloških razmer je na delu severnega roba lokalne cesta načrtovan oporni zid (pilotna stena).
9. člen 
(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov) 
(1) Velikost objektov in naprav je določena s tlorisno dimenzijo, izraženimi v metrih.
(2) Regionalna cesta od priključka na glavno cesto v km 0,00 do priključka na traso obstoječe regionalne ceste v km 9,90 je dolžine 990 m. Zasnovana je kot dvopasovna cesta, na delu trase med km 0,00 do km 03,75, od glavne ceste, preko mostu do podvoza (deviacija D2), je enostranski hodnik za pešce. Karakteristični prečni profil (KPP) regionalne ceste je:
vozišče 
2 x 2,75 = 5,50 m
robni pas
2 x 0,25 = 0,50 m
koritnica
1 x 0,50 = 0,50 m
berma 
1 x 0,50 = 0,50 m
bankina
1 x 1,00 = 1,00 m
skupaj
= 8,00 m
Na območju potrebne postavitve jeklene varnostne ograje, se bankina razširi na 1,20m. Na območju predvidenega podvoza je KPP 13,70 m in vključuje interventni hodnik med cestiščem in podvozom, stene podvoza in ločilni pas med voznima pasovoma. Na območju kesona je KPP 10,20 m. Na območju krivin je vozišče ustrezno razširjeno od 0,40 do 2,00 m za oba pasova ceste. Na območju hodnika za pešce je KPP 9,60 m.
(3) Lokalna cesta od priključka na regionalno cesto do priključka na obstoječe lokalno ceste je dolžine približno 420 m. KPP lokalne ceste je:
vozišče
1 x 4,00 = 4,00 m
asfaltna mulda
1 x 0,50 = 0,50 m
berma 
1 x 0.50 = 0,50 m
bankina
1 x 1.00 = 1,00 m
skupaj
= 6,00 m
Na območju potrebne postavitve jeklene varnostne ograje, se bankina razširi na 1.20 m. Na območju med železniško progo (oporni zid) in pilotno steno je KPP 5,50 m. Na lokalni cesti je razširitve na območju priključevanje na regionalno cesto.
(4) Podvoz na regionalni cesti je v kesonski izvedbi od km ceste 0+658,90 (začetek kesona) do km ceste 0+844,00 (konec kesona), v km 509+098,07 desnega tira železniške proge Zidani most– Celje. Širina ceste skozi podvoz je 10,20 m (keson) do 13,70 m (območje podvoza). Kot križanja ceste z železniško progo je 30,0°. Podvoz tvorita dve ločeni, v vzdolžni smeri proge zamaknjeni integralni konstrukciji dolžine približno 46 m. Svetla odprtina podvoza je minimalne višine 4,50 m.
(5) Nov most preko Savinje v km 00,40 regionalne ceste je armiranobetonske izvedbe z enim opornikom na levi brežini reke Savinje in dvema krajnima opornikoma, pri čemer je na levem bregu Savinje predvidena inundacijska odprtina. Dolžina mostu je približno 134 m, razpon med podporami je približno 80,00 m in 54,00 m. Širina mostu je 11,80 m in vključuje:
vozišče
2 x 3,00 = 6,00 m
bankina
2 x 0,25 = 0,50 m
hodnik za pešce
1 x 1,55 = 1,55 m
kolesarska steza
2 x 1,25 = 2,50 m
servisni hodnik
1 x 0,75 = 0,75 m
robni venec
2 x 0,25 = 0,50 m
skupaj
= 11,80 m
(6) Zaradi izgradnje regionalne in lokalne ceste se zgradijo deviacije (preureditev) obstoječih prekinjenih cest, dovozov in poti k objektom ali na zemljišča:
– deviacija D1 lokalne ceste v km 0,22 regionalne ceste proti severozahodu,
– deviacija D2 lokalne ceste – obstoječega zožanega podvoza pod železniško progo v km 03,75 regionalne ceste,
– deviacija D3 dovozov do stanovanjskih objektov Globoko 12a in 13a – navezava na novo lokalno cesto,
– deviacija D4 dovozne poti do stanovanjskega objekta Globoko 15, preureditev v dostopno pot do zemljišč zaradi vzdrževanja.
– Do objektov Globoko 1 in Globoko 1a se preuredita dovoza, na delu trase ukinjene regionalne ceste se ob objektu Globoko 1 uredi javno parkirišče.
10. člen 
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje objektov) 
(1) Regionalna cesta ima horizontalne elemente za pričakovane projektne hitrosti 50 km/h (dovoljena hitrost vožnje bo zaradi poteka ceste skozi naselje omejena na 50 km/h), na območju križanja z železnico pa za prevoznost. Najmanjšim uporabljeni horizontalni radij Rmin=200 m. Najmanjši uporabljeni vertikalni radiji znaša Rminkk=1000 in Rminkv=1000.
(2) Lokalna cesta ima horizontalne elemente za pričakovane projektne hitrosti 50 km/h (dovoljena hitrost vožnje bo zaradi poteka ceste skozi naselje omejena na 50 km/h). Najmanjšim uporabljeni horizontalni radij Rmin=200 m. Najmanjši uporabljeni vertikalni radiji znaša Rminkk=1000 in Rminkv=750.
(3) Vrhnja obrabno zaporna plast regionalne ceste, lokalne ceste, deviacij in hodnika za pešce je bitumenski beton (asfalt).
(4) Nasipi na regionalne, lokalne ceste in deviacij se izvedejo v nagibu 1:1.5, zgradijo se iz kamnitega materiala. Brežine nasipov se humusirajo in zatravijo. Prehod med vznožjem nasipne brežine in raščenega terena se izvede z zaokrožitvijo horizontalne širine najmanj 1,00 m.
(5) Visokovodni nasipi se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brežine visokovodnih nasipov se humusirajo in zatravijo, na vodni strani se zasadijo z grmovnicami. Visokovodni zid je armitanobetonski obložen s kamnito oblogo in delno obsajen z grmovnicami in popenjavkami.
(6) Vsi objekti se oblikujejo tako, da se ohranja značilna urbana in krajinska podoba območja. Ob objektu Železniška postaja Rimske Toplice naj se ne načrtuje tipske cestne ograje. Pri oblikovanju podvoza pod železnico, podpornih zidov in drugih grajenih cestnih in obcestnih elementov se upošteva značilno oblikovanje »Južne železnice« z uporabo oblikovanega kamna.
11. člen 
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje vodnih ureditev) 
(1) Na odseku obvoznice regionalne ceste km 00,40 do km 01,34 je preko reke Savinje načrtovan nov most, na odseku regionalne ceste med km 03,45 do km 07,50 pa poteka regionalna cesta delno po priobalnem pasu reke Savinje.
(2) Most preko Savinje je treba načrtovati in izvesti tako, da izvedba ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. Prevodnost visokih voda je Q100 z minimalno 50 cm varnostne višine in ustrezno protierozijsko zavarovanje. Na brežinah in pri temeljenju podpor premostitvene konstrukcije je treba upoštevati erozijsko delovanje vodotoka in izvesti ustrezno protierozijsko zavarovanje. Pri tem naj se v okolici stebra ohrani naravno strugo, brez dodatnega utrjevanja, v kolikor to ni potrebno.
(3) Pri poseganju v brežine pri gradnji mostu preko Savinje in regionalne ceste je treba brežine vodotoka po končanih delih zatraviti in zasaditi z avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo. Zavarovanje brežin mora biti načrtovano z uporabo naravnih materialov, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. Na delih zavarovanj, ki se vgrajujejo na betonsko podlago, mora biti načrtovana izvedba s poglobljenimi fugami, oziroma tako, da beton ne bo viden.
12. člen 
(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme) 
(1) Urbano opremo sestavljajo:
– elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje),
– elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
– svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne table.
(2) Vsi elementi urbane opreme so prilagojeni opremi kraja in značaju območja. Vsa oprema je oblikovno enotna. Uporaba urbane opreme je dopustna skladno s soglasjem občinske službe pristojne za prostor ter skladno s predpisi s področja prometa in prometne varnosti ter skladno s pogoji upravljavca ceste. Ograja novega mostu naj bo pretežno (vidni del) lesena.
(3) Umeščanje reklamnih tabel na ureditvenem območju površinah v veduti zdraviliškega parka ni sprejemljivo.
13. člen 
(pogoji in usmeritve za zasnovo in oblikovanje zelenih in obvodnih ureditev) 
Vse površine ob regionalni in lokalni cesti se arhitekturno in krajinsko uredijo:
– nasipne brežine in zelenice ob cesti se zatravi,
– vse nezazidane površine se zatravijo, dopustna je tudi ozelenitev z grmovnicami in s pokrovnicami avtohtone vrste okoliške krajine,
– površine ob vodotoku se zasadijo s skupinami vlagoljubnih dreves in grmovnic,
– visokovodni nasipi se zatravijo, na vodni strani se zasadijo s skupinami vlagoljubnih dreves in grmovnic, visokovodni zid se mestoma obsadi z grmovnicami in popenjavkami,
– na delu rekonstruirane regionalne ceste na desnem bregu Savinje pa zasaditev s posamičnimi drevesi historičnega značaja, kot sta na primer laški topol in divji kostanj.
IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
14. člen 
(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega, energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja) 
(1) Zaradi načrtovanih posegov se prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska javna infrastruktura (GJI). Načrtovanje in gradnja GJI mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju s tem odlokom.
(2) Vse vode GJI se uredi po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po najkrajši možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro vode se praviloma kablira.
(3) Trase vodov GJI se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki do ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov in naprav GJI se izvaja usklajeno. Obstoječo grajeno in naravno strukturo ter obstoječo GJI se v med gradnjo zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.
(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi drugačne rešitve ter druga križanja komunalnih vodov s traso cestami in vodnimi ureditvami, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso obvoznice in vodnimi ureditvami mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in voda.
15. člen 
(pogoji in rešitve vodovodnega omrežje) 
Na obravnavanem območju se ukine, odstrani, prestavi ali zaščiti naslednje vodovodno omrežje:
– na območju regionalne ceste v km 01,90, med km 02,60 in km 03,75 in od tu do objekta Globoko 7b se javni vodovod, ki poteka preko in po robu trase rekonstruirane regionalne ceste in po trasi rekonstruirane lokalne ceste ustrezno zaščiti,
– na območju odstranitve obstoječega mostu se na levem bregu ukine in odstrani del obstoječega javnega vodovoda in nadomesti z novim javnim vodovodom, zgradi se nov priključek za objekt Globoko 2a in za Železniško postajo Rimske Toplice,
– na območju rušitve objekta Globoko 15 na parceli št. 984/7 k.o. Plazovje se ukine in odstrani del obstoječega javnega vodovoda.
16. člen 
(pogoji in rešitve kanalizacijskega omrežja) 
Na obravnavanem območju se ukine, odstrani, prestavi ali zaščiti obstoječe kanalizacijsko omrežje:
– na območju deviacije D1 in na območju regionalne ceste med km 02,25 in km 03,75 se zaščiti in po potrebi preuredi in prestavi obstoječa kanalizacija in črpališče,
– na območju odstranitve obstoječega mostu se na levem bregu ukine in odstrani del obstoječe kanalizacije, zgradi se nova kanalizacija preko novega mostu in naveže na obstoječo kanalizacijo na levem in desnem bregu reke Savinje,
– za odvod zalednih voda na delu regionalne ceste med km 01,70 in km 04,85 se zgradi črpališče z rezervnim agregatom na lokaciji najnižjega terena na parceli št. 807/2 in 807/5, k.o. Plazovje,
– na območju obstoječega železniškega podvoza (deviacija D2) se uredi preusmeritev obstoječih jarkov v tlačni kanal dimenzije DN1000 pod zidom v Savinjo, iztok kanala je na vodni strani zaščiten z nepovratno loputo,
– na celotnem ureditvenem območju se ustrezno preuredi in dogradi obstoječa kanalizacija vključno s hišnim priključki.
17. člen 
(pogoji in rešitve odvodnjavanje cestnega telesa) 
(1) Odvajanje padavinskih odpadnih voda s cestišča mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ter s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(2) Odvod meteornih vod se s cestnih površin odvaja preko koritnice ali asfaltne mulde in meteorne kanalizacije, preko odprtih meteornih jarkov v površinske odvodnike ali razpršeno preko bankin. Na območju protipoplavnih ureditev na delu regionalne ceste med km 01,70 in km 04,85 se meteorne vode s ceste preusmerijo preko zbirnih kanalov v črpališče in se v primeru visoke Savinje prečrpavajo. Na območju podvoza (kesona) se meteorna vodo zbira v požiralnike s peskolovi pod robnikom, ki so preko meteorne kanalizacije speljani v črpališče.
(3) za odvajanje padavinskih voda z načrtovanih prometnih površin, to je z deviacije 1_2 in zalednih voda v območju obstoječega podvoza, se zgradi gravitacijski kanalizacijski sistem z iztokom v Savinjo. Pred iztokom se na dveh mestih predvidi cevni zadrževalnik s prelivnim jaškom z dušilko.
(4) Kanalizacija ceste je namenjena izključno padavinskim odpadnim vodam s cestnih površin. Priključevanje odpadnih voda iz drugih objektov ni dovoljeno.
(5) Odvod padavinskih voda s cestišč mora biti načrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih oziroma plazljivih zemljiščih in tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča. Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok morajo biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Kota dna iztoka je na spodnjem delu brežine. Vsi objekti za odvod meteornih voda v območju izpustov so ustrezno protierozijsko zaščiteni.
18. člen 
(pogoji in rešitve elektroenergetskega omrežja in objektov ter javne razsvetljave) 
(1) Energija za napajanje objektov v območju OPPN se zagotavlja iz dveh obstoječih transformatorski postaj (TP): TP Rimske Toplice in TP SŽ Rimske Toplice, s pripadajočimi srednjenapetostnimi (SN) in nizkonapetostnimi (NN) podzemnimi in nadzemnimi elektro vodi.
(2) Predvidena je ukinitev obstoječe in izgradnja nove TP Rimske Toplice, prestavitev obstoječih SN, NN podzemnih vodov in nadzemnih vodov, položitev novih SN, NN podzemnih vodov ter izgradnja kabelske kanalizacije (KK). Od predvidene nadomestne TP Rimske Toplice do točke 4 se izgradi KK in vgradi SN kablovod ki bo nadomestil obstoječ SN vod preko Savinje.
(3) Na obravnavanem območju se ob trasi regionalne in lokalne ceste rekonstruira in zgradi javna razsvetljava. Načrtovanje in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles je skladno z določil 32. člena tega odloka.
19. člen 
(pogoji in rešitve elektronsko komunikacijskega omrežja) 
Na obravnavanem območju se prestavi ali zaščiti naslednje elektronsko komunikacijsko omrežje:
– odstrani se telekomunikacijski vod na obstoječem mostu preko Savinje in nadomesti z novim delu vodom preko novega mostu čez Savinjo med km 0,00 do km 09,00,
– telekomunikacijski vod ob regionalni cesti med km 03,55 do km 09,00 se zaščiti ali prestavi ob predvideno lokalno cesto,
– zaščiti ali prestavi se obstoječe telekomunikacijski vode in naprave od razdelilnih omaric do obstoječih objektov,
– vse podzemne telekomunikacijski vode se predhodno zakoliči. Gradbena dela v bližini podzemnih telekomunikacijskih vodov se izvajajo ročno.
20. člen 
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov) 
Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
V. POGOJI ZA PARCELACIJO 
21. člen 
(1) Zaradi predvidenih posegov se določijo nove parcelne meje. Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim načrtom – geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije ter skladno s projektno dokumentacijo s katastrskim elaboratom, ki mora vsebovati predlog nove parcelacije.
(2) V postopku realizacije načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam oziroma podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo predvidene ureditve. Pri prenosu podatkov o parcelah na teren se upošteva dejansko stanje (razlika med katastrsko odmero in topografskim načrtom).
(3) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
22. člen 
(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Na ureditvenem območju in na robu ureditvenega območja se nahajata naslednji enoti kulturne dediščine:
– Globoko pri Rimskih Toplicah – Železniška postaja (profana stavbna dediščina, EŠD 18081),
– Zdraviliški park v Rimskih Toplicah (vrtno arhitekturni spomenik, EŠD 7906).
(2) Na območju obravnave se predvideni posegi načrtujejo in izvajajo tako, da se upoštevajo pravni in dodatni pravni režim varstva kulturne dediščine. Za registrirano kulturno dediščino navedeno v prvem odstavku tega člena velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njenih varovanih vrednot, kot so: tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin), pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), celovitost dediščine v prostoru in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. Za kulturni spomenik velja režim, določen z Odlokom o zaščiti območja parkovnega kompleksa zdravilišča v Rimskih Toplicah (Uradni list RS, št. 26/93) in dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so: zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze), grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief), podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje), rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
(3) Na celotnem območju urejanja veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, se opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
(4) Vsi posegi se načrtujejo in izvajajo tako, da ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo predvsem pa:
– ohranja se neposredna komunikacijska in infrastrukturna navezava železniške postaje Rimske Toplice na okolico, kar pomeni, da se ohranja njen pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajoče površine. Ob objektu niso dopustne tipske cestne ograje,
– načrtovanje in oblikovanje novega mostu čez reko Savinjo je treba uskladiti s pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem.
(5) Za vsak poseg v enoto dediščine ali v njeni neposredni okolici, še posebej na vedutnem območju Zdraviliškega parka Rimske Toplice, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
23. člen 
(pogoji za ohranjanje narave) 
(1) Ureditveno območje in njegovo vplivno območje se nahaja v območjih z naslednjim naravovarstvenim statusom:
– Savinja s pritoki, naravna vrednota (NVDP, Id. št. 269 V),
– Zasavsko hribovje, Ekološko pomembna območje (EPO, 12100),
– Savinja Celje – Zidani Most, Ekološko pomembna območje (EPO, 95800),
– SAC Savinja Celje – Zidani Most, posebno varstveno območje (Natura 2000, SI3000376).
(2) Gradnja mostu, rekonstrukcija ceste in drugi posegi se izvajajo na način, da se ohranjajo vse bistvene lastnosti reke, zaradi katerih je bila spoznana za naravno vrednoto in da se ohranja povezanost in celovitost vodnega prostora ter naravna strukturiranost brežine reke Savinje. S posegi naj se ne prekinja zveznosti vodnega toka, smeri toka, oblike in dna struge vodotoka, ohranjajo naj se vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.
(3) Zaradi ohranjanja narave se gradbena dela prednostno izvajajo z brežine, ne iz rečne struge tako, da se v čim večji meri zmanjša vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz Savinje. Betoniranja v omočenem delu struge se izvaja čim manj. Kjer je to neizogibno, se izvaja »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se vgrajuje beton.
(4) Utrjevanje rečne struge in brežin se izven območja mostu izvaja na sonaraven način, pretežno z uporabo rastlinskega materiala (les, vrbovi popleti, količki, mreže) in s posamičnimi skalami. Toga tehnične ureditve vodotoka (kamen v betonu), spremembe poteka rečne struge, niso dopustne.
(5) Vse utrditve območju mostu, ki bodo stalno omočene, morajo biti izvedene čim bolj hrapavo – gladka betonirana izvedba ni sprejemljiva. Utrjevanje brežine pod objektom mostu se izvede v izrazito neporavnani obliki. Pri kamniti zložbi beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov. Skale, ki utrjujejo vznožje brežin so različnih velikosti tako, da se poveča razgibanost brežin in s tem število skrivališč za ribe. Razporejenost in gostota umetnih ribjih skrivališč mora biti pri pripravi projektne dokumentacije usklajena z inštitucijo, pristojno za sladkovodno ribištvo. Dno struge pod mostom se ne utrjuje, gorvodno in dolvodno od mostu se ne gradi pragov, jezov, drč ali drugih vodnih objektov. Ohranja naj se naravna morfologija struge in brežin in zagotavlja prehodnost reke za vodne organizme.
(6) Visokovodni nasipi so načrtovani čimdalje od brežin Savinje in urejeni na način, da se hidrologija Savinje izven časa visokih voda ohranja v obstoječi obliki. Pri izvedbi protipoplavnih ukrepov se obstoječa vegetacija ohranja, kjer je to izvedljivo. V primeru odstranitve obrežna vegetacija se ta takoj po končanih delih nadomesti z zasaditvijo z avtohtonimi, lokalno prisotnimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(7) Na območju širitve ceste se ohranja naravna strukturiranost brežine reke Savinje. Na odseku, kjer se zaradi konfiguracije terena in protipoplavnih ureditev predvideva izgradnja nasipov in zidov, je poseganje omejeno le na zgornji del brežine. V območju mostu in širitve ceste se poseka samo toliko obrežne drevnine, kolikor je nujno potrebno za izvedbo gradbenih del in umestitev objektov. Obrežno vegetacijo, ki ne ovira del se ohrani in med gradnjo zaščiti pred poškodbami. Sekanje obrežne drevnine izven 10 m pasu gorvodno in dolvodno od mostu ter izven ureditvenega območja se ne izvaja.
(8) Gorvodno in dolvodno od mostu in vznožje podpornih struktur se po končani gradnji omogoča naravna zarast obrežne vegetacije in dodatno zasadi z avtohtonim drevjem (vrba, jelša, jesen, lipa, hrast). Tujerodnih ali celo invazivnih rastlinskih vrst se ne sadi, preprečuje se njihovo razraščanje, še posebej invazivnih vrst. Zemljine naj se ne privaža od drugod oziroma naj se jo odvzema le z mest, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Takoj po končanih delih naj se odkrite površine zatravi in zasadi z avtohtonimi vrstami.
(9) Dela v omočenem delu struge Savinje (rušitev obstoječega mostu, izgradnjo novega mostu) in dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1. marcem in 30. junijem oziroma se zaradi variabilnega časa drsti posameznih vrst čas izvajanja del vsakič sproti uskladi z Ribiško družino Laško. Posek vegetacije v ureditvenem območju se zaradi gnezditve ptic, ne izvaja v času med 1. marcem in 1. avgustom. Dela naj ne potekajo v času povečanega pretoka Savinje. Po končanih delih naj se material odstrani iz struge in deponira na območju izven Natura 2000 območja.
24. člen 
(varovanje kmetijskih zemljišč) 
(1) Izvedbo del je treba načrtovati in izvajati tako, da ne bodo poškodovana sosednja kmetijska zemljišča. Transportne poti se omejijo na trase obstoječih poti, gradbišča pa se omeji na funkcionalno površino načrtovanih ureditev. Zunaj načrtovanih ureditev posegi na kmetijska zemljišča niso dovoljeni.
(2) Med gradnjo in po njej je treba zagotoviti nemoten dostop na vsa sosednja kmetijska zemljišča.
(3) Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala zunaj za ta namen določenih območij.
(4) Rodovitni del prsti se deponira ločeno, z namenom ponovne uporabe na kmetijskih zemljiščih.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM 
25. člen 
(varstvo pred poplavami, naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Vse ureditve se načrtujejo tako, da je v primerih nevarnosti (poplava, potres, požar) zagotovljen umik ljudi in živali na sosednja zemljišča.
(2) Območje OPPN se delno nahaja na območju pojavljanja plazov, zato je pri vseh posegih v prostor treba upoštevati geomehanske lastnosti tal in predvideti ukrepe s katerimi bo zagotovljena stabilnost nasipa in brežine proti vodotoku. Pri načrtovanju in gradnji objektov je obvezna izdelava geološko geomehanskega poročila. V času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor.
(3) Območje OPPN se nahaja na območju majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti so skladno z »Idejno zasnovo za območje Rimskih Toplic« in kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti za celovite protipoplavne ukrepe v Rimskih Toplicah na levem bregu Savinje (Hidrosvet d.o.o. Celje, št. proj.: 146/17, julij 2017, dopolnitev januar 2018) na levem bregu Savinje načrtovani omilitveni ukrepi:
– dvig ceste (deviacija D2) dolžine približno 57 m in izgradnja visokovodnega »nasipa 1« dolžine približno 58 m na gorvodnem delu novega mostu,
– izgradnja visokovodnega »nasipa 2« dolžine približno 57 m na dolvodnem delu novega mostu,
– izgradnja visokovodnega zidu od »napisa 2« do regionalne ceste in delno ob njej, dolžine približno 221 m ter izravnava dela terena na suhi strani visokovodnega zidu,
– izgradnja črpališča za odvod zalednih meteornih na območju omilitvenih ukrepov na delu regionalne ceste med km 01,70 in km 04,85 in na območju podvoza (kesona),
– dvig dela regionalne ceste dolžine približno 200 m,
– izgradnja visokovodnega zidu (nadvišanje zidu kesona podvoza) dolžine približno 217 m na območju načrtovanega podvoza na regionalni cesti. Mimo zaključenega zidu se izvede dovozna rampa iz regionalne ceste do obstoječega podhoda pod železnico za potrebe vzdrževanja in dostopov do zemljišč med železnico in Savinjo,
– rušitev in odstranitev obstoječega mostu preko Savinje in dela regionalne ceste.
Vse ureditve so načrtovane na koti Q100 Savinje z varnostnim nadvišanjem 80 cm in 50 cm.Zaradi načrtovanih posegov, vključno z izgradnjo protipoplavnih ureditev in z odstranitvijo obstoječega mostu, se bo izboljšala poplavna varnost obravnavanega območja, ki se nahaja izven dosega 100-letnih visokih voda in spada v razred največ preostale poplavne nevarnosti (Pp).
(4) Nov most preko Savinje se načrtuje tako, da je zagotovljena prevodnost visokih voda Q100 z minimalno 0,50 m varnostne višine in ustrezno protierozijsko zavarovanje. Premostitev ne sme povzročati lokalnih zožitev struge.
(5) Načrtovani posegi morajo biti ustrezno locirani in zavarovani pred erodiranjem visoke vode Savinje, na tangiranem odseku morajo biti zavarovane tudi brežine Savinje ter po potrebi stabilizirana niveleta struge. Morebitne razgaljene površine ob posegih na brežinah Savinje, ki nastanejo kot posledica gradnje, je treba takoj sanirati in z ustreznimi biotehničnimi ukrepi stabilizirati.
(6) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotokov in na poplavno ogroženo območje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. V primeru fazne gradnje so posegi načrtovani tako je treba končati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njim.
26. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi uresničevanja OPPN ne sme poslabšati. Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila in z gradnjo, zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov in GJI tako, da bo zagotovljena preskrba s požarno vodo.
(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki se nanašajo na varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.
27. člen 
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi) 
(1) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.
(3) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih izven območja OPPN. Pranje, čiščenje in oskrba kmetijske mehanizacije se lahko vrši na manipulativni površini objekta, ki je ustrezno utrjena (betonirana, asfaltirana) ter opremljena s peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujeta.
(4) Pretakanje goriva na območju OPPN ni dopustno.
28. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Med gradnjo in po njej se na celotnem ureditvenem območju, na transportnih poteh in gradbišču izvajajo ukrepi za preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in s transportnih poti ter raznosa drugih sipkih snovi in odpadkov.
(2) Pri gradnji in obratovanju je treba upoštevati emisijske norme v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij.
29. člen 
(varstvo tal) 
(1) Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena, je potrebno deponirati ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja ali na sosednjih kmetijskih zemljiščih.
(2) Vse začasne ureditve, ki nastanejo med gradnjo (npr. manipulativne površine, začasne poti, odlagališča materiala) naj se po končanih gradbenih delih odstranijo, zemljišče se sanira.
30. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Stanovanjske površine na širšem območju posega so razvrščene v III. območje, infrastrukturne, kmetijske in gozdne površine pa v IV. območje varstva pred hrupom. Na širšem obravnavanem območju je prevladujoči vir hrupa železniška proga 30 Zidani Most–Celje zaradi česar ja bila na stavbah ob železniški progi s preseženimi kritičnimi vrednostmi kazalcev hrupa izvedena pasivna protihrupna zaščita. Ta pa zadošča tudi za pričakovano obremenitev okolja s hrupom ob načrtovanih posegih.
(2) Dodatni omilitveni ukrepi za varstvo pred hrupom niso potrebni, upoštevati je treba projektno hitrost na rekonstruiranem delu regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter, ki znaša 50 km/h.
(3) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, namenjenih za delo na prostem.
31. člen 
(varstvo voda) 
(1) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativnih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda.
(2) V vode ter na površine vodonosnikov se ne izliva, odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material ter odlagati odpadke. V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.
(3) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi.
32. člen 
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
(1) Javna in druga razsvetljava se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla. Svetilke lahko sevajo leto toplo svetlobo (do 2700 K), svetilke, ki sevajo ultravijolično in modro svetlobo niso dovoljene.
(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča je dovoljena postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem.
33. člen 
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov) 
(1) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati odpadkov in gradbenega materiala.
(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi odstranitve objekta in infrastrukture, se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(3) Odvečne zemlje, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov ni dopustno odlagati na območju naravne vrednote In območje Natura 2000.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
34. člen 
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa odlok je mogoče izvajati naenkrat ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko izvajajo ločeno.
(2) Prostorske ureditve se izvedejo v več glavnih fazah.
– prva faza predstavlja izgradnjo novega podvoza, nove lokalne ceste in nove (nadomestne) GJI, odstranitev obstoječega nivojskega prehoda preko proge in s tem povezane GJI (po izgradnji in predaji v uporabo prej opisanih ureditev) in izgradnjo protipoplavnih ureditev (omilitvenih ukrepov) za območje podvoza in ureditev te faze,
– druga faza predstavlja izgradnjo novega mostu vključno s priključevanjem na glavno cesto, odstranitev obstoječega mostu in izgradnjo s tem povezane GJI, izgradnjo protipoplavnih ureditev (omilitvenih ukrepov) za območje novega mostu in ureditev te faze.
(3) V primeru izvedbe prostorskih ureditev v več delih je treba pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njim končati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki se nanašajo na to fazo. V primeru izvedbe prostorskih ureditev v več delih je treba obnovo dovoznih cest in obnovo zemljišč izvesti po vsaki zaključeni etapi posebej.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
35. člen 
(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce GJI in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove.
(2) Pred začetkom del je treba narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, nastale poškodbe po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Vse začasne ureditve, ki nastanejo med gradnjo kot npr. manipulativne površine, začasne poti, odlagališča materiala se po končanih gradbenih delih odstranijo, zemljišče pa sanira. Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati.
(4) Za vse posege na obravnavanem območju OPPN mora investitor po končanem projektiranju in pred začetkom gradnje pridobiti vodno soglasje in pogodbo o ustanovitvi služnosti oziroma stavbno pravico, v kolikor je to potrebno.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
36. člen 
(1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, z okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo.
(3) Za dopustna odstopanja se štejejo tudi druga odstopanja od predvidenih rešitev in prestavitve ter rekonstrukcije GJI, ki niso določena s tem odlokom, če se izkaže, da so potrebne ali bolj smotrne za izgradnjo in obratovanje načrtovanih prostorskih ureditev. K vsaki drugi ali drugačni rešitvi mora investitor predhodno pridobiti soglasje njenega upravljavca.
XII. KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(vpogled) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Laško in Upravni enoti Laško.
38. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
39. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2016
Laško, dne 17. maja 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost