Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1718. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 5257.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Mestne občine Koper 
Št. 007-1/2018
Koper, dne 20. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 27. in 39. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2018 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Mestne občine Koper 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) se 2. člen črta.
2. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Imenovanje Mandatne komisije;
2. Poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev članic/članov občinskega sveta in župana Mestne občine Koper
3. Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper;
4. Ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Koper;
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
6. Določitev sedežnega reda.«
3. člen 
V besedilu 19. člena se pred besedo »udeležuje« doda besedilo »na povabilo predsedujočega« ter črta besedilo »brez pravice glasovanja«.
4. člen 
Besedilo prvega odstavka 52. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Župan oziroma predsedujoči lahko med sejo prekine delo občinskega sveta zaradi odmora, če se ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja in usklajevanja, če je treba dobiti mnenje posameznih organov in v drugih primerih, kadar tako na predlog članov občinskega sveta sklene občinski svet. Predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.«
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
5. člen 
V prvem odstavku 69. člena se črta besedilo »najmanj ene četrtine«.
6. člen 
V tretjem odstavku 76. člena se črta drugi stavek.
V četrtem odstavku se za besedo »sveta« črta vejica in besedilo »zapisnik zadnje seje v mandatu pa še overitelja zapisnika«.
7. člen 
V prvem odstavku 77. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Snemanje zagotavlja občinska uprava.«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Seje se snemajo z namenom razjasnitve okoliščin pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, za namen zagotavljanja transparentnosti delovanja občinskega sveta in z namenom obveščanja javnosti.
Šteje se, da je s samo udeležbo posameznika na seji njegovo soglasje za snemanje podano.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Mediji lahko za oblikovanje programskih vsebin zvočno in slikovno snemajo seje v skladu z zakonom, ki ureja medije.«
8. člen 
Poglavje »V. KOLEGIJ ŽUPANA IN KOLEGIJ OBČINSKEGA SVETA« in členi od 83 do 89 se črtajo.
9. člen 
V 105/a členu se pod naslovom »KOMISIJA ZA STATUT OBČINE IN POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA« v drugem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– razlaga določila statuta občine in poslovnika občinskega sveta na podlagi odločitve občinskega sveta ali župana;«.
Dosedanja prva, druga in tretja alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.
10. člen 
Za 109. členom se doda novo podpoglavje s členoma 109.a in 109.b, ki se glasi:
»1/A SODELOVANJE OBČANOV, STROKOVNE IN DRUGE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI PRI SPREJEMANJU SPLOŠNIH AKTOV
109.a člen 
Predlogi in mnenja, ki jih občani ter strokovna in druga zainteresirana javnost naslavljajo na organe občine in občinsko upravo, se proučijo in do njih podajo opredelitve ob naslednji pripravi splošnih aktov občinskega sveta.
Občani ter strokovna in druga zainteresirana javnost lahko sodelujejo pri pripravi predlogov splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet, razen pri predlogih aktov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr.: pri predlogih aktov, ki se sprejemajo po hitrem postopku).
Predlagatelj predloga akta povabi občane ter strokovno in drugo zainteresirano javnost k sodelovanju z objavo gradiva na spletni strani občine in s pozivom, da podajo nanj pripombe in predloge.
109.b člen 
Župan lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občinska uprava izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve predloga proračuna občinskemu svetu v sprejem.«
11. člen 
Besedilo drugega odstavka 111. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Obrazložitev obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka, poglavitne rešitve, oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka ter povzetek sodelovanja z javnostjo s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu odloka.«
12. člen 
Besedilo 133. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predlog pošlje predlagatelj statutarno-pravni komisiji. Ta pošlje predlog županu, pristojnemu delovnemu telesu in predlagatelju odloka, če to ni župan.«
13. člen 
V 148. členu se črta besedilo »in funkcionarjev«.
14. člen 
V tretjem odstavku 160. člena se črta drugi stavek.
Četrti odstavek se črta.
15. člen 
V poglavju »X. VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE« se črtata podpoglavje »5. ODSTOP ČLANOV IN FUNKCIONARJEV OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE« in 161. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018
Koper, dne 19. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L E   M O D I F I C H E E D   I N T E G R A Z I O N I A L   R E G O L A M E N T O 
del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
N. 007-1/2018
Capodistria, 20 aprile 2018
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi degli articoli 29 e 36 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 11/18 – ZSPDSLS-1) e in virtù degli articoli 27 e 39 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 aprile 2018, ha accolto le seguenti
M O D I F I C H E   E D   I N T E G R A Z I O N I   A L   R E G O L A M E N T O 
del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
L’articolo 2 del Regolamento del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08) viene depennato.
Articolo 2 
In seguito all'articolo 8 viene aggiunto un nuovo articolo 8a che recita come segue:
»Articolo 8a 
L'ordine del giorno della seduta costitutiva è il seguente:
1. Nomina della Commissione per i mandati;
2. Relazioni della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale comunale particolare sull'esito delle elezioni dei membri del Consiglio comunale e del Sindaco del Comune città di Capodistria;
3. Conferma dei mandati ai membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria;
4. Accertamento dell'elezione del Sindaco del Comune città di Capodistria;
5. Nomina della Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine;
6. Definizione dell’assegnazione dei posti a sedere.«
Articolo 3 
Nel testo dell'articolo 19, dopo la parola »membro« viene aggiunto il testo »su invito di chi ne presiede i lavori«, mentre viene depennato il testo »senza però avere il diritto al voto,«.
Articolo 4 
Il testo dell'articolo 52, primo comma, viene modificato e recita come segue:
»Il sindaco o chi presiede i lavori può interrompere la seduta consiliare in caso di pausa, se viene constatata la mancanza del quorum, se risultano necessarie delle consultazioni o armonizzazioni o se è necessario acquisire il parere di singoli organi, come pure in altri casi in cui ciò viene deciso dal consiglio comunale su proposta dei membri del medesimo. Chi presiede i lavori deve definire quando la seduta sarà ripresa.«
Il secondo e il terzo comma vengono depennati.
Gli attuali quarto, quinto e sesto comma diventano rispettivamente il secondo, il terzo e il quarto.
Articolo 5 
Nell'articolo 69, primo comma, viene depennato il testo »un numero pari ad almeno un quarto dei« e dopo la parola »oppure« viene aggiunto il testo »dai«.
Articolo 6 
Nell'articolo 76, terzo comma, viene depennata la seconda frase.
Nel quarto comma viene soppressa la virgola che segue la parola »comunale« e depennato il testo »il verbale dell’ultima seduta del mandato, invece, anche da due revisori del verbale.«
Articolo 7 
Nell'articolo 77, primo comma, viene aggiunta una nuova frase che recita come segue:
»I lavori di registrazione vengono assicurati dall'amministrazione comunale.«
Vengono aggiunti un nuovo secondo comma e un nuovo terzo comma che recitano come segue:
»Le sedute vengono registrate allo scopo di chiarire le circostanze che hanno portato alla presa delle decisioni del Consiglio comunale, come pure al fine di garantire la trasparenza dell'attività del medesimo e la pubblica informazione.«
Si ritiene quale rilascio del consenso alla registrazione la sola partecipazione dell'individuo alla seduta.«
Gli attuali secondo e terzo comma diventano rispettivamente il quarto e il quinto.
Vengono aggiunti un nuovo sesto comma e un nuovo settimo comma che recitano come segue:
»Le registrazioni audiovisive delle sedute da parte dei mass media, finalizzate alla realizzazione di contenuti per programmi informativi, devono essere effettuate in conformità con la legge che disciplina il settore mediatico.«
Articolo 8 
Il capitolo »V COLLEGIO DEL SINDACO E COLLEGIO DEL CONSIGLIO COMUNALE«, come pure gli articolo da 83 a 89, vengono depennati.
Articolo 9 
Nell'articolo 105/a, sotto al titolo »Commissione per lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale”, viene aggiunto nel secondo comma un nuovo alinea 1 che recita come segue:
»– chiarisce le disposizioni dello statuto del comune e del regolamento del consiglio comunale in virtù delle decisioni emesse dal consiglio comunale o dal sindaco;«
Gli attuali alinea 1, 2 e 3 diventano rispettivamente il 2, il 3 e il 4.
Articolo 10 
In seguito all’articolo 109 viene aggiunto un nuovo sottocapitolo, comprendente gli articoli 109a e 109b, che recita come segue:
»1/A PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEL PUBBLICO DEGLI ESPERTI E DI ALTRI PORTATORI DI INTERESSE NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI GENERALI
Articolo 109a 
Le proposte e i pareri che vengono presentati agli organi del comune e all’amministrazione comunale da parte dei cittadini nonché dal pubblico degli esperti e da altri portatori di interesse vengono esaminate e valutate nell’ambito della successiva predisposizione degli atti generali del consiglio comunale.
I cittadini, come pure il pubblico di esperti e di altri portatori di interesse possono partecipare alla predisposizione delle proposte degli atti generali che vengono accolti dal consiglio comunale, ad eccezione delle proposte di atti che non lo consentono vista la loro stessa natura (per es.: proposte di atti che vengono accolti mediante procedura rapida).
Il proponente della proposta dell'atto invita i cittadini, il pubblico di esperti e gli altri portatori di interesse a partecipare mediante la pubblicazione del materiale e del sollecito a presentare osservazioni e proposte sulla pagina web del comune.
Articolo 109b 
Nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, il sindaco ha la facoltà di definire l'importo da destinarsi al finanziamento di progetti, proposti dai cittadini. Relativamente ai progetti proposti, l'amministrazione comunale effettua delle consultazioni con i cittadini entro la trasmissione in approvazione della proposta del bilancio di previsione al consiglio comunale.«
Articolo 11 
Il testo dell'articolo 111, secondo comma, è modificato e recita come segue:
»La motivazione riporta gli argomenti a sostegno dell’approvazione del decreto, la descrizione dello stato di cose presenti, gli obiettivi ed i principi del decreto, le soluzioni e la valutazione delle conseguenze finanziarie ed altre che l’approvazione del decreto comporterebbe, nonché il riepilogo della collaborazione del pubblico, contenente la presentazione dell’impatto sulle soluzioni nella proposta di decreto. «
Articolo 12 
Il testo dell'articolo 133 è modificato e recita come segue:
»Il proponente invia la proposta alla commissione giuridico – statutaria. Questa, a sua volta, la trasmette al sindaco, all’organo interno competente ed al proponente del decreto, se diverso dal sindaco. «
Articolo 13 
Nell'articolo 148 viene depennato il testo »e dei funzionari«.
Articolo 14 
Nell'articolo 160, terzo comma, è depennata la seconda frase.
Il quarto comma è depennato.
Articolo 15 
Nel capitolo »X ELEZIONI, NOMINE ED ESONERI« vengono depennati il sottocapitolo »5. DIMISSIONI DEI MEMBRI E DEI FUNZIONARI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI DEL COMUNE« e l’articolo 161.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Articolo 16 
Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-1/2018
Capodistria, 19 aprile 2018
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost