Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018

Kazalo

1701. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17, stran 5236.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 skl. US, 76/14 odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 5/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Artiče, del ART-17 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko OPPN-08/17.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 
Občine Brežice
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1:500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Parcela, namenjena gradnji – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti (npr. stanovanjski, nezahtevni in enostavni) vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
(3) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(4) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe.
(5) Kolenčni zid je višina zunanjega/obodnega zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. ab plošča) do strešne konstrukcije (npr. lega) stavbe.
(6) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije (npr. med stropnima ploščama, temeljno in stropno ploščo, stropno ploščo in strešno konstrukcijo ipd.).
(7) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Obravnavano zemljišče spada pod naselje Artiče. V OPN je območje označeno z oznako ART-17.
(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 375/5, 375/6, 375/11, del 718/2 (cesta), vse k.o. Artiče.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,4 ha.
5. člen 
(vplivno območje) 
Vplivno območje načrtovane gradnje obsega parcele 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 375/5, 375/6, 375/11, del 718/2 (cesta), del 711/11 (cesta), vse k.o. Artiče.
6. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava, legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
7. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za stanovanjske namene), in sicer: Enostanovanjske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti: Objekti prometne infrastrukture: Ceste – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste – dopustni so le dostopi do objektov, funkcionalne prometne površine okoli objektov ipd.; Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost gradnje (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13), in sicer:
– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov ipd.),
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.),
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.),
– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščobe ipd.).
8. člen 
(vrste ureditev okolice) 
Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, vrtov, zasaditev dreves, grmovnic, travnatih površin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, podpornih zidov, brežin ipd.).
9. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Območje OPPN je predvsem namenjeno za stanovanjske namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene dopolnilne dejavnosti, povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), in sicer:
– (D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO: dovoljena je: (35.119) Druga proizvodnja električne energije – dovoljuje se le proizvodnja električne energije preko sončnih celic na strehi objekta;
– (I) GOSTINSTVO: dovoljeno je: (55.203) Oddajanje zasebnih sob gostom, (55.209) Druge nastanitve za krajši čas; 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi; 56.3 Strežba pijač;
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI: dovoljene so: (62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, (63) Druge informacijske dejavnosti;
– (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI: dovoljene so vse dejavnosti;
– (M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse dejavnosti (npr. računovodstvo, pravne in notarske dejavnosti, odvetništvo, arhitekturna in urbanistična dejavnost, oglaševanje, dekoraterstvo, fotografska dejavnost), razen (75.00) Veterinarstvo;
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse dejavnosti (npr. dajanje v najem in zakup, dejavnost potovalnih agencij, nadzorovanje, poizvedovanje, oskrba stavb in okolice, vzdrževanje objektov, čiščenje, pisarniške dejavnosti, fotokopiranje, pakiranje);
– (P) IZOBRAŽEVANJE: dovoljene so: (85.5) Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, (85.6) Pomožne dejavnosti za izobraževanje (npr. tečaji);
– (Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO: dovoljene so: (86.23) Zobozdravstvena dejavnost, (86.9) Druge dejavnosti za zdravje (npr. kiropraktika);
– (R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVOSTI: dovoljene so: (93.13) Obratovanje fitnes objektov; (93.2) Druge športne dejavnosti za prosti čas;
– (S) DRUGE DEJAVNOSTI: dovoljene so vse vrste dejavnosti (npr. popravilo računalnikov, hišnih aparatov, obutve, nakita, kemične čistilnice, kozmetične in pedikerske dejavnosti), razen (94) Dejavnost članskih organizacij, (96.03) Pogrebna dejavnost.
(2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za gradnjo zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
10. člen 
(stanovanjske stavbe) 
(1) Tipologija zazidave: individualni samostojni objekti, dvojčki ali atrijske hiše.
(2) Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: osnovni tloris je podolgovat v smeri severovzhod – jugozahod, na osnovni tloris je dopustno dodajati in odvzemati manjše volumne;
– vertikalni gabariti: višina objekta je do 10,00 m nad koto pritličja.
(3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– konstrukcija: po izbiri projektanta;
– kota pritličja: označena je v grafični prilogi 06. Zazidalna situacija, možno je odstopanje +/- 50 cm;
– kolenčni zid: do največ 1,4 m;
– streha: dvokapna, z naklonom od 30° do 35° pri enonadstropnem objektu in z naklonom od 35° do 40° pri pritličnem objektu, dopustna je kombinacija z drugimi oblikami streh s tem, da je dvokapna prevladujoča. V primeru ravne in enokapne strehe je dopusten manjši naklon. Na strehi je dovoljena izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Dopustna je namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic, položenih na streho, pri čemer ne smejo presegati višine slemena;
– smer slemena: nad osnovnim tlorisom je po njegovi daljši stranici;
– kritina: rdeče ali temno sive barve. Uporaba svetlih in refleksivnih materialov je prepovedana;
– fasada: les, omet, steklo, kamen in ostali naravni materiali, dopustna je kombinacija več medsebojno kompozicijsko usklajenih materialov. Uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobno, je prepovedana;
– oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
(4) Lega objekta: razvidna je iz grafičnih prikazov (06. Zazidalna situacija).
(5) Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnate,
– parkirišča so asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami,
– manipulativna dvorišča so lahko asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višina ograje je 1,20 m, v primeru postavitve zaščitne ograje, je ta višine do 2,0 m,
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi,
– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami,
– podporni zidovi so kamniti,
– zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega nedrsečega naravnega materiala.
(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji:do vključno 0,4.
(7) Gradbena linija: določena je le za stanovanjske objekte v grafični prilogi 06 Zazidalna situacija.
11. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se znotraj gradbene meje, postavitev garaž je prepovedana pred južno fasado objekta,
– tlorisne velikosti/površine so usklajene z veljavnimi predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost,
– višinsko so objekti le pritlični, nižji od stanovanjskega objekta, kolenčni zid je višine do 0,40 m,
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– so lesene, kovinske ali zidane konstrukcije,
– streha je dvokapna, ravna ali enokapna, naklon in kritina strehe so enaki kot pri stanovanjski stavbi. Pri zimskem vrtu, senčnici ipd. sta možni tudi transparenta kritina in fasada,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi stanovanjske stavbe.
(2) Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko povsod po parceli namenjeni gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti izvedbi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo ne upoštevajoč gradbeno linijo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
12. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Motorni promet:dostop na parcele je lahko direktno z občinske javne poti JP 526 241 Artiče–Glogov Brod in državne regionalne ceste R3/2204 Spodnja Pohanca–Kapele. Dopusten je tudi dostop z nove dostopne ceste na jugu območja. Nova dostopna cesta je dvosmerna, širine 4,0 m z obojestransko bankino širine 0,75 m, priključuje se na občinsko javno pot JP 526 241 Artiče–Glogov Brod.
(2) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovijo na lastni parceli.
(3) Peš promet:odvija se po dostopni poti in manipulativnem dvorišču.
(4) Kolesarski promet: odvija se po dostopni poti.
13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. V primeru izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju je dopustna priključitev objektov nanj.
(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: s prometnih površin se preko lovilca olj vodi v ponikalnico. S streh objektov se direktno vodi v ponikalnice, ki so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v nepretočne, neprepustne greznice na praznjenje.
14. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
(1) Objekti se priključijo na vodovodni sistem Artiče, ki poteka ob občinski javni poti. Priključki se izvedejo iz PEHD 1 iz najbližjega jaška vodovodnega sistema Artiče za dve hiši skupaj. Potekajo v zaščitni cevi na jugu območja urejanja, ob predvideni dostopni cesti.
(2) Hidrantno omrežje je obstoječe. Po potrebi se postavi novi nadzemni hidrant DN63 ob predvideni dostopni cesti na jugu območja urejanja.
15. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): Ob južni meji območja OPPN poteka obstoječ NN kablovod. Objekti se na NN elektro omrežje priključujejo preko prostostoječe električne omarice, ki je locirana na vedno dostopnem mestu v območju urejanja.
16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Območje urejanja se priključi na obstoječi telekomunikacijski vod v jugovzhodnem vogalu območja urejanja, ob občinski javni poti. Priključek se izvede v kabelski kanalizaciji s PVC cevmi Ø 110 mm ali PEHD cevmi Ø 50 mm.
17. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
Odpadki se sortirajo in odlagajo v zabojnike na najbližjem odjemnem mestu za odpadke, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in pogoji upravljavca.
18. člen 
(ogrevanje) 
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo.
(3) Cisterne za utekočinjen naftni plin ipd. so vkopane ali vizualno na neizpostavljeni lokaciji.
(4) Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
19. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN leži v 3. varstvenem pasu varovanja pitne vode. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se preko lovilca olj vodijo v ponikalnice. Komunalna odpadna voda se vodi v nepretočno, neprepustno greznico na praznjenje.
(2) Varstvo zraka: objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
(5) Odstranjevanje odpadkov:na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
20. člen 
(ohranjanje narave) 
Območje OPPN ni znotraj območja varstva narave.
21. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.
22. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami.
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
23. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
24. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Potres: pri načrtovanju novih objektov, in vseh zaradi njih potrebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,225 g.
(2) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi,
– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce,
– voda za gašenje požara se zagotavlja iz hidrantnega omrežja,
– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so razvidni iz grafičnih prikazov tega OPPN,
– izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(3) Obramba: na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(4) Poplave: na območju OPPN ni nevarnosti poplav.
(5) Plazovitost in plazljivost:območje OPPN je na erozijskem območju, za katerega veljajo običajni zaščitni ukrepi.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
25. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk teh parcel so prikazani v grafični prilogi 8 Načrt parcel z zakoličbo.
26. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN je kot javno dobro predvidena dostopna cesta na jugu območja OPPN.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
27. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.
(2) Zgrajene morajo biti najmanj dostopna pot, elektrika, vodovod in nepretočna, nepropustna greznica na praznjenje.
28. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Pred začetkom del morajo izvajalci gradbenih del naročiti zakoličbo električnih kablovodov pri pristojni območni enoti družbe Elektro Celje d.d..
(4) V kolikor izvajalec gradbenih del naleti na električni kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca.
29. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbenih meja. Pri tem se upoštevajo vsa določila tega odloka (obliko tlorisa, razmerje stranic, faktor zazidanosti ipd.).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd.
(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(8) Pri gradnji dostopne ceste je dovoljeno manjše odstopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi lastništva ali terenskih pogojev, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
(9) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo zunaj gradbene linije, ki je določena le za stanovanjske objekte.
(10) Napušči, balkoni in drugi konzolni izzidki na objektu so lahko zunaj gradbene linije oziroma gradbene meje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(začasna namembnost zemljišč) 
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
31. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Brežice.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
33. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2017
Brežice, dne 14. maja 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan
Po pooblastilu župana 
Irena Rudman l.r.
direktorica občinske uprave