Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, stran 5166.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – odl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 14. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, v nadaljnjem besedilu: Zazidalni načrt, ki ga je pod številko projekta OPPN 01/17 izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v januarju 2018.
Te spremembe in dopolnitve so pripravljene kot Občinski podrobni prostorski načrt skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
II. MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA 
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vključuje zemljišča parcel 502/6 in 506, obe k.o. 1886 Zagorje mesto. Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega celotno območje zazidalnega načrta in znaša 9.541 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA TER POGOJI ZA IZRABO 
3. člen
V 3. členu odloka se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Zagorje ob Savi je območje zazidalnega načrta opredeljeno kot enota urejanja ZS 2 s podrobnejšo namensko rabo območja centralnih dejavnosti.
Črta se tretji odstavek 3. člena odloka.
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR 
4. člen
V 4. členu odloka se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
Program zazidalnega načrta za območje Poslovno trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi, lahko razčlenimo na funkcionalno zaključeno zazidalna območja.
1. za Piramido kompleks A
2. za VDC kompleks B
3. proste površine
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Piramido« spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Se bo gradil v treh fazah, in sicer:
I. faza – Skladiščenje in tiskarna (kletni in pritlični del)
II. faza – Upravni objekt (nadstropje in podstrešje)
III. faza – Garaže in skladiščenje (pritličje)
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Piramido« v odstavku »Okvirne netto površine« doda I. in II. faze:
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad1 Kompleks za Piramido« pred zadnjim stavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Okvirne netto površine III. faze:
– polkrožna tlorisna oblika pritličje 260 m2
– dozidava obstoječega objekta v pritličju 75 m2.
V 4. členu odloka se pri poglavju »ad2 kompleks Varstveno delovnega centra« prvi stavek spremeni, tako da se glasi: Kompleks se bo gradil fazno.
V 4. členu odloka se na koncu poglavja »ad2 kompleks Varstveno delovnega centra« doda naslednje besedilo:
Ob objektu VDC se načrtuje umestitev naslednjih objektov v kompleks VDC:
– nadstrešnica za kombije VDC-ja na južni strani kompleksa
– nadstrešnica za letni vrt v atriju VDC za potrebe aktivnosti varovancev
– nadstrešnici nad obstoječimi parkirišči na vzhodni strani VDC
– dozidava ob obstoječem objektu VDC na južni strani enake višine, kot je obstoječi objekt VDC (K+P+N) za potrebe dodatnih prostorov VDC.
V. REŠITVE PROMETNE, VODNOGOSPODARSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
5. člen
V 5. členu odloka se pri poglavju 1. Motorni promet spremeni četrti odstavek, tako da se glasi:
Mirujočemu prometu, to je parkiranju, je na kompleksu A namenjeno 35 parkirnih mest, na kompleksu B pa 30 parkirnih mest, od tega so tri parkirna mesta namenjena invalidnim osebam. Parkirišča so locirana ob dovozni cesti na južni strani kompleksa B in vzhodni strani kompleksov A in B.
VI. ZAHTEVE GLEDE VARNOSTI OBJEKTOV IN NAPRAV V PRIMERU POŽARA, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ 
6. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda nov odstavek:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati smernice in pravilnike s področja gradnje objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.
Za zaščito ljudi in premoženja pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebno kot dopolnilna zaščita ojačitev prve plošče.
Doda se novo poglavje ter nov člen odloka, ki se glasi:
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
7. člen 
Obravnavano območje ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
V primeru, da zemljišče pred gradnjo ni predhodno raziskano, je potrebno omogočiti strokovni konservatorski arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor oziroma izvajalec o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS deset dni pred samim pričetkom zemeljskih del.
Doda se novo poglavje ter nov člen odloka, ki se glasi:
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
8. člen
Pri realizaciji tega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem načrtom, če se pri nadaljnjem preučevanju programskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo primernejše tehnične rešitve, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
IX. KONČNE DOLOČBE 
9. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
10. člen
Ostala določila odloka ter njegovih sprememb in dopolnitev ostajajo nespremenjena.
11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
12. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2017-19
Zagorje ob Savi, dne 14. maja 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost