Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1646. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21, stran 5163.

  
Na podlagi 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 ZUreP-2) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam
S K L E P 
o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN 
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 – Podjetniško obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17), v nadaljevanju ZN. Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer so načrtovane spremembe funkcionalne enote F12 do F21. Na navedenem območju je v tem trenutku možna gradnja obrtno, servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospodarstva, gradnja trgovskih, gostinskih, servisnih objektov, ter objektov za spremljajoče dejavnosti, ki so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali proizvodno dejavnost.
(2) Investitor želi s spremembo zazidalnega načrta dopolniti pogoje gradnje na zemljiščih funkcionalnih enot F12 do F21.
2. člen 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN sta Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju omogoča izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. S predvidenimi posegi se ne vpliva na celovitost prostorske ureditve in tudi ni predvidenih vplivov na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen 
Območje izdelave prostorskega načrta 
Območje izdelave spremembe zazidalnega načrta obsega zemljišča funkcionalnih enot F12 do F21. Približna velikost ureditvenega območja je 8,6 ha.
4. člen 
Način pridobivanja strokovnih rešitev 
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen 
Predmet in izhodišča 
(1) Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je določitev pogojev gradnje na zemljiščih funkcionalnih enot F12 do F21.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim zazidalnim načrtom,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen 
Okvirni plan za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njihovih posameznih faz:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (15 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – CVPO (15 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (15 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (15 dni),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen 
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sprememb ZN Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v 15 dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek sprememb ZN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 15 dni, podajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje so:
(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO; Vojkova 1B, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Ljubljana; Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
– Varovanje kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine RS – Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
– Prometne infrastruktura – občinske javne ceste: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
8. člen 
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem 
(1) Pripravljavec izdelave spremembe in dopolnitve ZN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki nosi stroške izdelave spremembe zazidalnega načrta.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se objavi tudi na spletni strani Občine Škofljica.
Št. 007-23/2018
Škofljica, dne 9. maja 2018
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost