Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2018 z dne 21. 5. 2018

Kazalo

1631. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe, stran 5142.

  
Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12 in 71/12) je Mestni svet Mestne občine Celje na 26. redni seji dne 15. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe 
1. člen 
V 7. točki 3. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 27/17) se besedna zveza »s 54. členom« nadomesti z besedno zvezo »s 50. členom«.
2. člen 
V prvem odstavku 13. člena se besedna zveza »iz 12. in 13. člena« nadomesti z besedno zvezo »iz 11. in 12. člena«.
3. člen 
(1) V drugem odstavku 27. člena se besedna zveza »v 20. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 19. členu«.
(2) V tretjem odstavku 27. člena se besedna zveza »v 63. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.
4. člen 
V prvem odstavku 31. člena se črta besedna zveza »in tretjega«.
5. člen 
V drugem odstavku 39. člena se beseda »vlogi« nadomesti z besedo »ponudbi« ter se črta besedna zveza »in je bil usklajen v postopku pogajanj«.
6. člen 
V drugem odstavku 42. člena se besedna zveza »v 61. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.
7. člen 
V tretjem odstavku 43. člena se besedna zveza »v 61. členu« nadomesti z besedno zvezo »v 58. členu«.
8. člen 
V drugem odstavku 49. člena se besedna zveza »iz tretje do sedme alineje« nadomesti z besedno zvezo »iz tretje do šeste alineje«, besedna zveza »pogoj iz sedme alineje« pa se nadomesti z besedno zvezo »pogoja iz sedme in osme alineje«.
9. člen 
Na koncu drugega odstavka 54. člena se pika briše in se doda besedilo: »in da prevzemnik koncesije izpolnjuje vse pogoje razpisa, na podlagi katerega je bil izbran odstopnik.«.
10. člen 
V drugem odstavku 62. člena se besedna zveza »z določbami 58. člena« nadomesti z besedno zvezo »z določbami 54. člena«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-2/2017
Celje, dne 15. maja 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost