Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1227. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017, stran 4135.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji 12. aprila 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2017 v EUR brez centov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.704.305
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.085.674
70
DAVČNI PRIHODKI
6.135.543
700 Davki na dohodek in dobiček
5.572.220
703 Davki na premoženje
416.308
704 Domači davki na blago in storitve 
149.770
706 Drugi davki
–2.755
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.950.131
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
214.232
711 Takse in pristojbine
4.685
712 Denarne kazni
79.409
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
87.309
714 Drugi nedavčni prihodki
1.564.496
72
KAPITALSKI PRIHODKI
164.724
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.500
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
134.224
73
PREJETE DONACIJE
2.445
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.445
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
451.462
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
451.462
741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.527.124
40
TEKOČI ODHODKI
2.535.658
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
474.276
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.577
402 Izdatki za blago in storitve
1.889.710
403 Plačila domačih obresti
15.095
409 Rezerve
84.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.642.963
410 Subvencije
89.548
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.937.861
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
191.183
413 Drugi tekoči domači transferi
424.371
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.053.564
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.053.564
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
294.939
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
163.547
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
131.392
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
177.181
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
7.180
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
13.750
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
13.750
440 Dana posojila
10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
3.750
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–6.570
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
174.934
55
ODPLAČILA DOLGA
174.934
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–4.323
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–174.934
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.=–III.)
–177.181
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.293.446
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31. 12. 2017 znaša 1.216,06 EUR.
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen 
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.286.436,83 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2018 kot sredstva na računih.
4. člen 
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2016-038
Gorenja vas, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost