Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1224. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 4118.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 12. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. 92/13) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremeni in dopolni se:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 38/17).
(3) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 6/17 ter vsebuje tekstualni in grafični del z naslednjo vsebino:
– Tekstualni del:
– Odlok 
– Priloga I do VII 
– Grafični del:
1.0
Izrez iz ZN Arnovski gozd
M 1:1000
2.0
Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3.0
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2000
4.0
Ureditvena situacija
M 1:500
5.0
Situacija s prikazom gospodarske javne infrastrukture
M 1:1000
6.0
Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:500
II. OBMOČJE OPPN 
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN je umeščeno južno od avtoceste A1 Ljubljana–Maribor, tik ob avtocestnem priključku Arja Vas iz smeri Ljubljane. Zemljišče v naravi predstavlja nepozidano zemljišče.
(2) Območje obravnave se nahaja znotraj poslovne cone Arnovski gozd, kjer je v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu predvidena umestitev motela. Zaradi drugače opredeljenih tlorisnih in višinskih gabaritov, ki ne ustrezajo sodobnim trendom se s spremembo izvedbenega prostorskega akta podajo urbanistični pogoji za nove tlorisne in višinske gabarite motela. Prometno se motel navezuje na mrežo že izgrajenih in predvidenih javnih cest z oznako D in E v okviru poslovne cone Arnovski gozd.
(3) Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišče s parcelno št. 264/35 – del k.o. Gorica.
(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(5) Ureditveno območje meri 0,25 ha.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 4. členu se šesti odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(6) V pasu ob avtocesti se umesti motel.«
4. člen 
V 5. členu se 18, 19. in 20. odstavek nadomestijo z novim besedilom, ki se glasi:
»(18) Objekt C1:
(19) Namembnost: motel.
(20) Etažnost stavbe C1: P+4 do P+2 (višinska gradacija stavbe pada proti AC). Višina objekta nad terenom je 17.00 metrov merjeno od relativne kote terena/pri vhodu +/- 0.00 do venca objekta. Tehnični elementi na strehi, kot so jaški dvigal, stopnišče, dimniki, naprave za prezračevanje in podobno, lahko te višinske gabarite presegajo. Okvirne tlorisne dimenzije stavbe: 15,50 m–22,00 m x 40,00 m. Upoštevajo se naslednji pogoji glede gradnje v varovalnem pasu:
– gradnja stavbe ter vsi novi posegi (nova komunalna, prometna in zunanja ureditev, morebitna ograja), morajo biti, skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah, od meje vodnega zemljišča vodotoka Arnovski potok oddaljeni 5,0 m,
– v varovalnem pasu AC (meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran) je raba prostora omejena, v tem pasu ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje,
– vse posege v varovalnem pasu AC je možno izvajati ob pridobljenem soglasju DARS d.d.,
– DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekt in njegove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije, ipd.) Izvedba vseh ukrepov za zaščito objekta in območja je obveznost investitorja,
– meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC,
– razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi,
– zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi,
– upošteva se elaborat Tehnična preveritev vpliva širitve AC Arja vas-Šentrupert na šest pasovnico na območju AC priključka Arja vas, zaradi določitve varovalnega pasu na področju predvidenega hotela v poslovni coni Arnovski gozd, izdelal Lineal d.o.o., št. projekta D005, januar 2018. Upošteva se:
– minimalni odmik stavbe motela od avtocestne ograje je 8,00m, 
– predividi se utrjene površine za vzdrževanje avtoceste 2,00 m od ograje, zagotoviti dostopno utrjeno površino za vzdrževalce, 
– v OPPN opredeljene parkirne površine so začasne, investitor ali lastnik motela mora po širitvi AC zagotoviti nadomestna parkirišča za motel.« 
5. člen 
Na koncu 6. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Spremembe tras in objektov prometne, komunalne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture so dopustne ob soglasju tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev infrastrukture. Dopustna so odstopanja pri urejanju in razporeditvi zunanjih parkirnih in manipulativnih površin ter umestitvi uvoza na gradbeno parcelo, ki se natančno opredeli v projektni dokumentaciji.
Za objekt C1 so dopustne tolerance pri tlorisnih in višinskih gabaritih +10 % ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora in upravljavcev infrastrukture. Tlorisni in višinski gabariti so lahko tudi manjši. Dejavnost objekta C1 je lahko tudi hotel. Na območju gradbene parcele objekta C1 se lahko umestijo tudi drogovi za zastave, vendar ne kot zahtevni ali manj zahtevni objekt.«
6. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Za priključevanje motela (objekt C1) se upošteva PGD projektna dokumentacija »Javna komunalna infrastruktura za OPPN Arnovski gozd I« (št. projekta 19/12, junij 2012, in projekt 19/17, izdelalo podjetje Savinjaprojekt d.o.o.), ki predvideva opremo območja s pitno vodo, odvajanjem odpadne meteorne in fekalne vode, kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo in TK kanalizacijo.«
7. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
Energija za napajanje predvidenega motela (objekt C1) bo na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah TP Arnovski gozd Camloh. Za kabliranje SN voda 20kV, je potrebno od lokacije SN kabelske spojke (točka A in B) do predvidene transformatorske postaje TP Arnovski gozd Camloh (točka D), v dolžini L1 = 244 m, izdelati SN kabelsko kanalizacijo. Pri nadaljnem projekturanju se upošteva projekt: IDZ projektna dokumentacija »Idejna zasnova elektrifikacije«, izdelal Remcola-Remchem d.o.o., št. načrta 136/2017, november 2017, ki predvideva opremo območja s SN in NN električno energijo, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko infrastrukturo.«
8. člen 
V 16. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za objekt C1 je izdelan Elaborat strokovna ocena obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za motel Arnovski gozd, izdelal Epi Spektrum d.o.o., št. projekta 2017-055/PVO, december 2017. Obremenitev s hrupom bo v letu 2038 na območju motela velika in bo na severni, zahodni in vzhodni fasadi motela presegala mejne vrednosti kazalcev za vir hrupa za IV. območje varstva pred hrupom v vseh obdobjih dneva. Kritični vrednosti za celotno obremenitev s hrupom za IV. območje v nočnem in celodnevnem obdobju na nobeni fasadi ne bodo presežene. Motel je predviden za kratkotrajno nastanitev in ne bo namenjen trajnemu bivanju. Zagotovi se zvočno izolacijske lastnosti stavbe, ki bodo zagotavljale predpisane pogoje za hrup v občutljivih prostorih (hotelske spalnice). DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekt in njegove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi (prah, vibracije ipd.), ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito objekta in območja je obveznost investitorja oziroma lastnika novih ureditev in objekta. Predlog pasivne protihrupne zaščite namestitvenih prostorov v prvem in drugem nadstropju severnega kraka motela vključuje naslednje ukrepe:
– zvočna izoliranost gradbene konstrukcije zunanje stene s fasado mora dosegati najmanj 60 dB,
– nameščena morajo biti okna z dvojno ali trojno termoizolacijsko zasteklitvijo R'w = 43 dB
– (R'w+Ctr >= 38 dB), zunanje steklo naj bo lepljeno z vmesno zvočno zaščitno folijo (SC),
– zaradi večjih dimenzij in mase predvidene zasteklitve in za zagotavljanje ustrezne zvočne izoliranosti odpiranje oken ne sme biti omogočeno,
– predvideti je potrebno prisilno prezračevanje namestitvenih sob,
– za zagotavljanje ustrezne zvočne izoliranosti oken je potrebno pri vgradnji zagotoviti RAL montažo,
– za senčenje naj se predvidi lamelne rolete ali zunanje žaluzije v ALU izvedbi in s pogonom preko monokomande,
– v času izvedbe je potrebno pred vgradnjo elementov v vse namestitvene prostore izvesti meritve zvočne izoliranosti na testno vgrajenem oknu v enem izmed prostorov.
– v oknih namestitvenih prostorov na južnih fasadah severnega in južnega kraka motela morajo biti nameščena okna z dvo- ali troslojno termoizolacijsko zasteklitvijo, R'w = 32 dB (R'w+Ctr >= 28 dB).
(4) Na širšem območju OPPN se upošteva določbe Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09), in sicer v delih, kjer se nanašajo na zagotavljanje požarne varnosti. Upoštevati je treba zahteve o lokaciji (4. 5. 12. 16. in 22. člen) ter zahteve za vozne površine (13. člen). Za gradnjo vseh objektov na bencinskem servisu se upoštevajo predpisi, ki določajo, katere zahteve varstva pred požarom je treba upoštevati pri gradnji objektov (131. člen), na območju bencinskega servisa tudi nista dovoljena kajenje in uporaba odprtega ognja (154. člen), kar je pomembno pri umeščanju prostorov za gostinstvo na tem območju.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
9. člen
(seznanitev javnosti) 
Dokumentacija 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec Uradu za prostor in gospodarstvo in pri Upravni enoti Žalec.
10. člen 
(nadzorstvo nad izvajanjem) 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0007/2017
Žalec, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti