Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1214. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 4106.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) ter 16. in 81. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 4. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) določa:
1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik občina;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavca pokopališč na območju občine sta:
1. upravljavec pokopališča Šmartno pri Litiji je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.;
2. upravljavec pokopališč Javorje, Liberga, Primskovo, Velika Štanga in Zgornja Jablanica je Občina Šmartno pri Litiji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom, v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, kot upravljavca določi Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
7. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
3 POGREBNA SLOVESNOST 
8. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(7) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(8) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
9. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih opravljajo pogrebniki upravljavca pokopališča ali druge osebe na željo naročnika pogreba.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev po veljavnem ceniku.
5 POGREB 
10. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
5.1 Prijava pokopa
11. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče, če pa tudi zadnjega začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
5.2 Priprava pokojnika
12. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Minimalna pogrebna slovesnost
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
5.4 Pokop
14. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Raztros pepela je možen na za to določenem prostoru na pokopališču Šmartno pri Litiji, do zagotovitve prostora na ostalih pokopališčih. Raztros pepela umrlega na določenem kraju izven pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in na podlagi izdanega soglasja občinske uprave občine.
(4) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
6 NAČIN IN ČAS POKOPA 
15. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
1. pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
2. pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
3. raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
4. posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 9.00in 19.00 uro, oziroma v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se lahko opravi pokop v žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, ali raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
18. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Raztros pepela je dovoljen izjemoma, po predhodnem soglasju občinske uprave občine.
(3) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
(4) Pokop zunaj pokopališča ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi na podlagi izdanega soglasja občinske uprave občine.
9 MRLIŠKE VEŽICE 
19. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih, kjer so mrliške vežice, je njihova uporaba obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo vsak dan med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
(3) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so lahko pokojniki, ki bodo pokopani na teh pokopališčih, do pogreba doma, v hiši z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi, v mrliški vežici na drugem pokopališču ali v drugem primernem prostoru.
10 PRVA UREDITEV GROBA 
20. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
(2) Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču upravljavec pokopališča lahko vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
(3) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
22. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
2. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
3. odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
4. onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
5. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
6. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
7. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
8. uporabljati prevoznih sredstev razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča.
12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Najemniki upravljavcu pokopališča plačujejo grobnino, katere višino na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi občinski svet, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališča.
(6) Do določitve višine grobnine na način iz prejšnjega odstavka veljajo obstoječe višine grobnine.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
(5) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot meter in pol.
(6) Višina nagrobnega obeležja mora biti usklajena z okoliškimi nagrobnimi obeležji in višino pokopališkega zidu.
14 GROBOVI 
26. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčihv občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
1. enojni, dvojni in povečani grobni prostor,
2. grobišča in skupna grobišča,
3. žarni grobovi,
4. prostor za anonimne pokope,
5. prostor za raztros pepela.
15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
27. člen 
(grobovi) 
(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so sledeče:
1. enojni grob: širina do 1,49 m in dolžina do 2,2 metra,
2. dvojni grob: širina od 1,5 m do 2,2 m in dolžina do 2,2 metra,
3. žarni grob: širina do 1,0 m in dolžina do 1,3 metra.
(2) Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od dvojnega groba.
(3) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
28. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro ni mirovalne dobe.
16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
30. člen 
(cenik) 
(1) Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s sklepom občinskega sveta v enem letu od uveljavitve tega odloka. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in dostopen.
(2) Do sprejetja cenika iz prejšnjega odstavka veljajo obstoječe cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
17 POGREBNA PRISTOJBINA 
31. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča v občini in se lahko določi s sklepom občinskega sveta.
18 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
32. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
Vrsta groba 
Razmerje grobnine
enojni grob 
1
dvojni grob 
1,6
žarni grob
1
povečani grobni prostor
3
(2) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine.
19 NADZOR 
33. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
20 PREKRŠKI 
34. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja naloge po tem odloku:
1. če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 22. in 25. člena tega odloka.
21 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 131/04).
36. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-32/2017-10
Šmartno pri Litiji, dne 4. aprila 2018
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost