Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1188. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2017, stran 4065.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 29. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2017 
1. člen 
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2017.
KONTO
OPIS
Realizacija: 2017 [1] 
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
24.281.999
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.789.430
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
10.754.133
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
8.680.940
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.732.894
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
340.299
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.035.296
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.223.118
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
22.292
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
380.704
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
97.980
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
311.203
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
347.578
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
173.442
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
174.136
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
9.144.992
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.441.771
7403 PREJETA SREDSTVA 
IZ JAVNIH SKLADOV
8.820
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
6.703.221
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.288.903
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
4.954.480
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.209.132
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
184.559
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
3.431.056
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
70.852
404 PLAČILA TUJIH OBRESTI
38.881
409 REZERVE
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.857.024
410 SUBVENCIJE
144.904
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.279.143
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
959.690
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.473.287
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
14.486.612
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
14.486.612
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
990.787
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
869.112
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
121.675
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.006.904
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.425.811
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.425.811
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
750.498
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
584.349
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
166.149
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
668.409
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
2.675.313
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.006.904
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.246.664
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2018
Postojna, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost