Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1184. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019, stran 4060.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/17 – ZIPRS1819), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 19. seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v EUR)
skupina/podskupine kontov
proračun 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.608.663,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.182.768,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2.744.711,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.386.386,00
703 Davki na premoženje
255.975,00
704 Domači davki na blago in storitve
102.350,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
438.057,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
53.607,00
711 Takse in pristojbine
4.000,00
712 Denarne kazni
30.950,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
324.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
122.695,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
122.695,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
303.200,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
303.200,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.587.663,00
40
TEKOČI ODHODKI
1.081.003,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
282.360,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.683,00
402 Izdatki za blago in storitve
681.960,00
403 Plačila domačih obresti
13.000,00
409 Rezerve
60.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.415.110,00
410 Subvencije
15.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
759.400,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
122.280,00
413 Drugi tekoči domači transferi
518.030,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.047.317,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.047.317,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
44.233,00
430 Investicijski transferi proračunskim upor.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
44.233,00
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
21.000,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
125.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
125.000,00
500 Domače zadolževanje
125.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
166.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
166.000,00
550 Odplačila domačega dolga
166.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–20.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.000,00
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12.
20.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki krajevnega samoprispevka;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
– prihodki od komunalnega prispevka;
– prihodki od turistične takse;
– drugi namenski prihodki.
4. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega načrta razvojnih programov.
(4) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
(5) Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
(6) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen 
(začasno zadržanje izvrševanje proračuna) 
Če med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o Javnih financah.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
(2) O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 € odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(proračunska rezervacija) 
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(2) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
10. člen 
(pravice porabe za realizacijo letnih programov) 
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali s posebnim predpisom.
11. člen 
(uporaba Zakona o izvrševanju proračuna RS) 
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen 
(odpis dolga) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) O odpisih župan z zaključnim računom obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(obseg zadolževanja občine) 
(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % vseh izdatkov zadnjega realiziranega proračuna.
(2) V letu 2019 se Občina Mokronog - Trebelno namerava zadolžiti v višini 125.000,00 €, in sicer za financiranje v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2019 lahko zadolži.
15. člen 
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in poroštva občine) 
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, se lahko zadolžujejo v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok o ustanovitvi in občinski svet ter če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog župana in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega člena se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - Trebelno v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0037/2017
Mokronog, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost