Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1177. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018, stran 4055.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 22. redni seji dne 11. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17), ki se določi v naslednjih zneskih:
»A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
zneski v EUR
I
skupaj prihodki
3.318.148,43
II
skupaj odhodki
3.977.003,50
III
proračunski primanjkljaj (I – II)
–658.855,07
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII
zadolževanje
461.729,00
VIII
odplačilo dolga
70.094,62
IX
sprememba stanja na računu (I+IV+VII–II–V–VIII) 
–267.220,69
X
neto zadolževanje (VII–VIII)
–391.634,38
XI
neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)
658.855,07
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
267.220,69«
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 007-15/2017-09
Ljubno, dne 11. aprila 2018
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost