Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018

Kazalo

1173. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper–Izola, stran 4050.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) in 56. člena Statuta občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 15/99 in 17/12) ter Dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper–Izola med Mestno občino Koper in Občino Izola z dne 15. 1. 2018 župan Mestne občine Koper in župan Občine Izola sprejemata
S K L E P 
o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper–Izola 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas med Koprom in Izolo (v nadaljevanju RPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo RPN 
Slovenska obala je območje izjemnega pomena zaradi potencialov za gospodarstvo, modro rast, privlačnosti za bivanje in rekreacijo, narave in okoljskih značilnosti ter izjemne krajine. Regija je najbolj razvita turistična regija v Sloveniji, kar izkazujejo ključni kazalci. Izjemen prostorski kontekst je eden izmed pogojev za nadaljnji razvoj turizma, ki je pomemben steber gospodarstva regije. Zato je med prioritetami Regionalnega razvojnega programa za Južno Primorsko (2014–2020) ureditev promenade ob celotni dolžini slovenske obale, ob kateri bodo nanizani projekti v povezavi z razvojem turizma, rekreacije, varstva narave, trajnostne mobilnosti, urbane prenove, usklajeni znotraj načel trajnostnega razvoja ter v okviru koordiniranega celostnega upravljanja z obalnim pasom. Urejena obalna promenada bo postala ključni element identitete regije s pozitivnimi učinki na razvoj turizma, kvaliteto bivanja, trajnostni vzorec organizacije bivanja v (sub)regiji.
Pogoji za izvedbo ureditve priobalnega pasu med Koprom in Izolo so končno dozoreli z izgradnjo predora Markovec in zaprtjem obalne ceste za avtomobilski promet. Prometa razbremenjen obalni pas se celovito uredi ter nameni različnim komplementarnimi dejavnostim. Urejena obala lahko postane ključna prostorska kvaliteta in kot taka pomembno izhodišče za reurbanizacijo mest Koper in Izola.
3. 
Pravna podlaga za pripravo RPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave RPN predstavljajo:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Pravilnik o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)
– Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 103/13) določba 17. člena, ki določa prostorske ureditve lokalnega pomena na območju vodnega zemljišča morja.
4. 
Območje RPN 
Območje RPN obsega območje priobalnega pasu v Mestni občini Koper od Žusterne do meje Mestne občine Koper, ki vključuje naslednje parcele št: 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138, 139/1,139/2, 14, 140/1, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 15, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 155, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/4, 16, 163/4, 163/5, 164/1, 164/2, 165, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 2/3, 20, 21, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 3, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35/1, 36/1, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 4/1, 4/2, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/17, 44/5, 45/1, 4580/11, 4580/2, 4580/5, 4580/6, 4580/8, 4581/1, 4581/2, 4581/7, 4582/2, 4585/1, 4585/5, 4593/2, 4593/4, 46, 4630, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 49, 5/1, 5/2, 50/1, 50/4, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 59/16, 6/3, 6/4, 6/5, 6511, 6512/1, 6512/2, 6530, 7, 777, 778/1, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 8/1, 8/2, 9, vse k.o. Semedela in parcela št. 3/16 k.o. Morje, ter priobalni pas od meje občine Izola do območja (in vključno) z avtokampom Jadranka, ki vključuje naslednje parcele št.: 12, 124/9, 2355/5, 2377, 2378, 2379, 2380, 2384, 2385, 2387, 2393/1, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405/1, 2405/2, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470/1, 2470/2, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2482/1, 2484/3, 270, vse k.o. Izola, ter 1/1, 1/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110/1, 110/2, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 118, 119, 12/1, 12/2, 12/3, 120, 121, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 18/3, 181, 182, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 191/2, 2, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 204/2, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 3, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42,43, 44/1, 044/2, 45, 48/2, 49, 5, 50, 51, 52, 5270/1, 5270/3, 5270/4, 5270/5, 5272/1, 5273/1, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 53, 5318/1, 5318/2, 5318/4, 5318/5, 54, 558/1, 558/10, 558/11, 558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 558/6, 558/7, 558/8, 558/9, 559/2, 560/2, 561, 6, 605/15, 605/18, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 8/1, 8/2, 8/3, 81/1, 81/2, 88, 89, 9/1, 9/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93/2, 98, 99/1, 99/2, vse k.o. Cetore in 2/10 k.o. Morje.
Grafična priloga območja RPN je priloga tega sklepa.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo že izdelane strokovne podlage in študije, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo prostorskega akta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter Pravilnikom o vsebini in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
6. 
Nosilci urejanja prostora 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Trg Etbina Kristana1, 6310 Izola;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
DRSI, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper;
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo RPN 
Priprava RPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni RPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev RPN 
Finančne obveznosti priprave RPN prevzemajo Mestna občina Koper in Občina Izola, in sicer po ključu, določenem v dogovoru o pripravi RPN.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronskih Uradnih objavah Občine Izola ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-1/2017
Koper, dne 4. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Št. 3505-30/2017
Izola, dne 9. marca 2018
Župan 
Občine Izola 
mag. Igor Kolenc l.r.
In virtù dell'articolo 66 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – Sigla: ZVO-1B, 108/09, 80/10 – Sigla: ZUPUDPP, 43/11 – Sigla: ZKZ-C, 57/12, 57/12 – Sigla: ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 61/17 – Sigla: ZUreP-2), dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05 e 67/06, 39/08), dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99 e 17/12) e dell'Accordo sulla stesura del piano territoriale regionale per la fascia costiera Capodistria – Isola, stipulato tra il Comune città di Capodistria e il Comune di Isola in data 15 gennaio 2018, il Sindaco del Comune città di Capodistria e il Sindaco del Comune di Isola, accolgono il seguente atto di
D E L I B E R A 
sull’avvio del procedimento di stesura del piano territoriale regionale per la fascia costiera Capodistria–Isola 
Oggetto della delibera 
Con il presente atto di delibera si avvia il procedimento di stesura del Piano territoriale regionale per la fascia costiera tra Capodistria e Isola (nel testo a seguire: PTR).
Valutazione delle condizioni e motivi di stesura del PTR 
La costa slovena è un'area molto importante grazie ai suoi potenziali per l'economia, la crescita blu, l'attrattiva per la residenza e la ricreazione, la natura, le caratteristiche ambientali e l'unicità del paesaggio. Si tratta della regione turistica più sviluppata della Slovenia, lo dimostrano i principali indicatori. L'eccezionale contesto territoriale rappresenta una delle condizioni per l'ulteriore sviluppo del turismo, pilastro importante dell'economia della regione. Tra le priorità del Programma regionale di sviluppo per il Litorale (2014–2020) c'è quindi la sistemazione del passeggio lungo l'intera fascia costiera, lungo la quale verranno realizzati progetti legati allo sviluppo del turismo, alla ricreazione, alla tutela della natura, alla mobilità sostenibile, al rinnovo urbano, armonizzati nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e in ambito della gestione integrata della fascia costiera. Il passeggio costiero sistemato diventerà l'elemento chiave dell'identità regionale con numerosi effetti positivi sullo sviluppo del turismo, la qualità di vita e il modello sostenibile dell'organizzazione residenziale nella (sub)regione. Ci sono finalmente le condizioni per la sistemazione della fascia costiera tra Capodistria e Isola grazie alla costruzione del tunnel sotto il monte San Marco e la chiusura della strada costiera al traffico motorizzato. La fascia costiera senza traffico si assesta e dedica alle attività complementari. La costa assestata diventa così la qualità territoriale chiave e quindi un punto di partenza importante per la riurbanizzazione delle città di Capodistria e Isola.
Base giuridica per la stesura del PTR 
Sono base giuridica per l'avvio del procedimento di stesura del PTR:
– Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – Sigla: ZVO-1B, 108/09, 80/10 – Sigla: ZUPUDPP, 43/11 – Sigla: ZKZ-C, 57/12, 57/12 – Sigla: ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 61/17 – Sigla: ZUreP-2)
– Regolamento sui contenuti e sulla modalità di stesura del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS nn 99/07)
– Ordinanza sulle misure e sulle condizioni per la determinazione degli assetti ambientali di importanza nazionale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 103/13) disposizione dell'articolo 17, che stabilisce gli assetti ambientali di importanza locale nel territorio del terreno acquatico del mare.
Area interessata dal PTR 
L'area interessata dal PTR comprende il territorio della fascia costiera nel Comune città di Capodistria da Giusterna al limite del comune città di Capodistria, che comprende le seguenti particelle catastali: 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138, 139/1,139/2, 14, 140/1, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149, 15, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 155, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/4, 16, 163/4, 163/5, 164/1, 164/2, 165, 17, 18, 19, 2/1, 2/2, 2/3, 20, 21, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 3, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35/1, 36/1, 36/2, 36/4, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 4/1, 4/2, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/17, 44/5, 45/1, 4580/11, 4580/2, 4580/5, 4580/6, 4580/8, 4581/1, 4581/2, 4581/7, 4582/2, 4585/1, 4585/5, 4593/2, 4593/4, 46, 4630, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 49, 5/1, 5/2, 50/1, 50/4, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 59/16, 6/3, 6/4, 6/5, 6511, 6512/1, 6512/2, 6530, 7, 777, 778/1, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 8/1, 8/2, 9, tutte C.c. Semedella e la p.c. 3/16 C.c. Mare, e la fascia costiera dal limite del comune di Isola all'area (e incluso) del campeggio Jadranka, che comprende le seguenti particelle catastali:12, 124/9, 2355/5, 2377, 2378, 2379, 2380, 2384, 2385, 2387, 2393/1, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405/1, 2405/2, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411/1, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470/1, 2470/2, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2482/1, 2484/3, 270, tutte C.c. Isola, e 1/1, 1/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110/1, 110/2, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 118, 119, 12/1, 12/2, 12/3, 120, 121, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 18/3, 181, 182, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 191/2, 2, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 204/2, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 3, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44/1, 044/2, 45, 48/2, 49, 5, 50, 51, 52, 5270/1, 5270/3, 5270/4, 5270/5, 5272/1, 5273/1, 5273/2, 5273/3, 5273/4, 5273/5, 53, 5318/1, 5318/2, 5318/4, 5318/5, 54, 558/1, 558/10, 558/11, 558/2, 558/3, 558/4, 558/5, 558/6, 558/7, 558/8, 558/9, 559/2, 560/2, 561, 6, 605/15, 605/18, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 8/1, 8/2, 8/3, 81/1, 81/2, 88, 89, 9/1, 9/2, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93/2, 98, 99/1, 99/2, tutte C.c. Cetore e 2/10 C.c. Mare.
L'allegato grafico dell'area interessata dal PTR è parte integrante del presente atto di delibera.
Modalità di acquisizione della soluzione tecnica 
Per l'acquisizione delle soluzioni tecniche si applicano le soluzioni tecniche già redatte e gli studi, integrati se necessario o si redigono nuovamente nelle sezioni rilevanti alla stesura dell'atto territoriale in conformità alla Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – Sigla: ZVO-1B, 108/09, 80/10 – Sigla: ZUPUDPP, 43/11 – Sigla: ZKZ-C, 57/12, 57/12 – Sigla: ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della CC, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 61/17 – Sigla: ZUreP-2) e al Regolamento sui contenuti e sulla modalità di stesura del piano territoriale regionale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 99/07).
Enti titolari della sistemazione del territorio 
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, le costruzioni e gli appartamenti, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Ministero per l'agricoltura, l'economia forestale e l'alimentazione, Direzione per l'agricoltura, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Ministero per l'agricoltura, l'economia forestale e l'alimentazione, Direzione per l'economia forestale, la caccia e la pesca, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
Ente forestale della Slovenia, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione della RS per le acque, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Ente della RS per la tutela della natura, Sede regionale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola;
Ministero per la cultura, Direzione per il patrimonio culturale, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Direzione della RS per le infrastrutture, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
Associazione per le autostrade della RS, DARS d.d. (S.p.A.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Ministero per le infrastrutture, Direzione per il traffico marittimo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministero per le infrastrutture, Amministrazione marittima della RS, Piazza Anton Ukmar 2, 6000 Capodistria;
Ministero per le infrastrutture, Servizio per la mobilità sostenibile e la politica dei trasporti, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministero per le infrastrutture, Direttorato per l'energia, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Ministero per la difesa, Amministrazione della RS per la protezione e il salvataggio, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico, Via Giuseppe Verdij 10, Capodistria;
Acquedotto del Risano, Capodistria, Via XV maggio 13, Capodistria;
Marjetica Koper, Via XV maggio 14, Capodistria;
Telekom Slovenije, Filiale di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
Elektro Primorska, Filiale di Capodistria, Via XV maggio 15, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, Settore per la valutazione integrata degli effetti sull'ambiente, Dunajska 48, Ljubljana
Possono venir inclusi nel procedimento anche altri enti titolari della sistemazione del territorio, qualora nel corso della predisposizione delle modifiche e integrazioni dello strumento urbanistico si dovesse accertare che gli stessi gestiscono o sono responsabili per il settore in questione.
Termini per la stesura del PTR 
La stesura del PTR procederà in conformità ai termini di legge, stabiliti dalla Legge sulla pianificazione territoriale. Nel caso in cui il ministero, competente alla tutela dell'ambiente, stabilisca che sia necessario per il PTR in oggetto la valutazione integrata degli effetti sull'ambiente, la stessa viene preparata nel rispetto dei termini di legge stabiliti dalla Legge sulla tutela dell'ambiente.
Obblighi in merito al finanziamento della predisposizione delle modifiche e integrazioni al PTR 
Gli obblighi finanziari di stesura del PTR sono a carico del Comune città di Capodistria e del Comune di Isola e cioè nella misura stabilita nell'accordo sulla stesura del PTR.
Pubblicazione ed entrata in vigore 
Il presente atto di Delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Prot. n. 3505-1/2017
Capodistria, 4 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Prot. n. 3505-30/2017
Isola, 9 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune di Isola 
mag. Igor Kolenc m.p.

AAA Zlata odličnost