Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1124. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2017, stran 3784.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 101/13, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji dne 5. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2017 in realizirane vrednosti v letu 2017.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI
11.235.212,10
TEKOČI PRIHODKI
10.507.328,82
70
DAVČNI PRIHODKI
8.934.529,09
700 Davki na dohodek in dobiček
7.964.481,00
703 Davki na premoženje
677.785,40
704 Domači davki na blago in storitve
292.262,69
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.572.799,73
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.351.573,76
711 Takse in pristojbine
12.604,22
712 Denarne kazni
8.257,81
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
62.614,03
714 Drugi nedavčni prihodki
137.749,91
72
KAPITALSKI PRIHODKI
40.708,50
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev
40.708,50
74
TRANSFERNI PRIHODKI
687.174,78
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
624.939,96
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
62.234,82
II.
SKUPAJ ODHODKI
11.118.815,77
40
TEKOČI ODHODKI
2.738.900,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
534.434,47
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
82.327,80
402 Izdatki za blago in storitve
2.072.138,21
409 Sredstva, izločena v rezerve
50.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.766.969,41
410 Subvencije
136.379,79
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.164.361,09
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
270.616,11
413 Drugi tekoči domači transferi
2.195.612,42
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.365.391,28
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.365.391,28
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
247.554,60
431 Investicijski tansferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
60.326,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
187.228,60
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
116.396,33
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
115.726,46
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
3.001.458,93
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
750 Prejeta vračila danih posojil
1.833,04
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.833,04
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
118.229,37
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
–116.396,33
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
1.714.611,94
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
1.832.841,31
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2017 v višini 1.832.841,31 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2018.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2017 v višini 87.059,68 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2018.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0098/2016
Tolmin, dne 5. aprila 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost