Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 3778.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 20. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka 
1. 
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07, 88/07, 18/13, 37/15, 11/16, 66/17) se za besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku določi še za nepremičnine opredeljene v območju prostorske enote urejanja prostora PI 01/2, ki obsegajo zemljiške parcele: 4421 – del, 1776 – del, 1777/1 – del, 1778 – del, 1780 – del, 1781 – del, 1782 – del, 1783/2 – del, 1784/2 – del, 1787 – del, 1788 – del, 1789 – del, vse k.o. Petelinje ter del zemljišča 972/3, k.o. Petelinje, ki poteka po prometnem koridorju, opredeljenem v EUP PI 15/2; v obsegu kot jih določa priložena grafična priloga v Zemljiško katastrskem prikazu z dne 12. 3. 2018.
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-20/2018
Pivka, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost