Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1098. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017, stran 3753.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 21. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.826.870
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.083.193
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.585.482
700 davki na dohodek in dobiček
2.383.269
703 davki na premoženje
138.621
704 domači davki na blago in storitve
63.592
706 drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
497.710
710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
319.215
711 takse in pristojbine
2.371
712 denarne kazni 
3.386
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 drugi nedavčni prihodki
172.739
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
13.633
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 prihodki od prodaje zalog
0
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
13.633
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
730.045
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
730.045
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.764.048
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
897.563
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
242.637
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.522
402 izdatki za blago in storitve 
550.221
403 plačila domačih obresti
25.860
409 rezerve
39.323
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.244.243
410 subvencije
57.159
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
799.652
412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
77.069
413 drugi tekoči domači transferi 
310.363
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.524.919
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.524.919
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
97.323
430 investicijski transferi 
0
431 investicijski transferi 
76.000
432 investicijski transferi
21.323
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
62.822
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 
0
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila
0
441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
217.379
50
ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
217.379
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
148.571
55
ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga 
148.571
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
131.630
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
68.808
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–62.822
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
splošni sklad za drugo
372.151
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017 
splošni sklad za drugo
503.781
3. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna za leto 2017 je 503.781,35 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen 
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-21/3
Kozje, dne 29. marca 2018
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti