Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1091. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, stran 3744.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 
Št. 843-7/2017
Koper, dne 30. marca 2018
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06 – UPB1 in 97/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 
1. člen 
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 se uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper do višine 226.000,00 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena se namenijo za realizacijo naslednjega programa sanacij:
Sanacija
Lokacija
Znesek
Sanacija zemeljskega plazu nad klifom v Žusterni
parc. št. 5/2, k.o. Semedela
49.000,00 EUR
Sanacija zemeljskega plazu pod objektom Istrska cesta 111
parc. št. 5/2, k.o. Semedela
45.000,00 EUR
Sanacija zemeljskega plazu nad objektom Cesta na Markovec 31
parc. št. 552, k.o. Semedela
14.000,00 EUR
Sanacija zemeljskega plazu nad objektom Bošamarin 22 B
parc. št. 2618/14, k.o. Semedela
19.000,00 EUR
Sanacija zemeljskega plazu v Črnem Kalu
parc. št. 3037/12, k.o. Črni Kal
10.000,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177240
cesta Župančiči–dolina Dragonje 
15.000,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177150 
cesta Marezige–Truške–Trsek–Popetre
2.500,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177170 
cesta Sv. Anton–Triban–Koper 
2.000,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177130 
cesta Šmarje–Marezige–Sv. Anton 
3.500,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177120 
cesta Koper–Gažon 
2.500,00 EUR
Sanacija lokalne ceste 177152 
cesta Trsek
12.000,00 EUR
Sanacija nekategorizirane javne poti
parc. št. 2618/29, k.o. Semedela
23.000,00 EUR
Sanacija javne poti 679781
podaljšek Dolge reber
15.000,00 EUR
Sanacija javne poti 677370 
cesta Kampel 
4.000,00 EUR
Sanacija javne poti 677340 
cesta Bonini–Prade 
1.500,00 EUR
Sanacija javne poti 677262
odcep Oljčne za Paštoran
8.000,00 EUR
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-7/2017
Koper, dne 29. marca 2018
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuo del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’utilizzo dei fondi di riserva iscritti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria ai fini del finanziamento delle spese per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e del forte vento tra l’11 ed il 13 dicembre 2017 
N. 843-7/2017
Capodistria, 30 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In base all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS n. 94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), all'articolo 49 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 11/11 – TUU, 14/13 – rev., 101/13, 55/15 ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617), all'articolo 37 della Legge di tutela da calamità naturali e da altre avversità (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/94, 33/00 – Sentenza della CC, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06 – TUU1 e 97/10) e all'articolo 27 del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 29 marzo 2018 ha accolto il
D E C R E T O 
sull’utilizzo dei fondi di riserva iscritti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria ai fini del finanziamento delle spese per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e del forte vento tra l’11 ed il 13 dicembre 2017 
Articolo 1 
Ai fini del finanziamento delle spese per fronteggiare le conseguenze degli allagamenti e del forte vento tra l’11 ed il 13 dicembre 2017 vengono utilizzati i fondi di riserva iscritti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria fino ad un massino di EUR 226.000,00.
Articolo 2 
I fondi di cui all’articolo 1 vengono destinati per la realizzazione del seguente programma di risanamento:
Risanamento
Ubicazione
Importo
Risanamento della frana sovrastante la falesia a Giusterna
n. particella 5/2, c.c. Semedella
49.000,00 EUR
Risanamento della frana sottostante l’edificio Strada dell’Istria 111
n. particella 5/2, c.c. Semedella
45.000,00 EUR
Risanamento della frana sovrastante l’edificio Strada per Monte Marco 31
n. particella 552, c.c. Semedella
14.000,00 EUR
Risanamento della frana sovrastante l’edificio Bossamarino 22B
n. particella 2618/14, c.c. Semedella
19.000,00 EUR
Risanamento della frana a Črni Kal
n. particella 3037/12, c.c. Črni Kal
10.000,00 EUR
Risanamento della strada locale 177240
strada Župančiči–Valle del Dragogna 
15.000,00 EUR
Risanamento della strada locale 177150 
strada Marezige–Truške–Trsek–Popetre
2.500,00 EUR
Risanamento della strada locale 177170 
strada Sv. Anton–Triban–Capodistria 
2.000,00 EUR
Risanamento della strada locale 177130 
strada Šmarje–Marezige–Sv. Anton 
3.500,00 EUR
Risanamento della strada locale 177120 
strada Capodistria–Gažon 
2.500,00 EUR
Risanamento della strada locale 177152 
strada Trsek
12.000,00 EUR
Risanamento del percorso pubblico non categorizzato 
n. particella 2618/29, c.c. Semedella
23.000,00 EUR
Risanamento del percorso pubblico 679781
prolungamento Costa lunga
15.000,00 EUR
Risanamento del percorso pubblico 677370 
strada Kampel 
4.000,00 EUR
Risanamento del percorso pubblico 677340 
strada Bonini–Prade 
1.500,00 EUR
Risanamento del percorso pubblico 677262
svincolo Oljčne per Paštoran
8.000,00 EUR
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 843-7/2017
Capodistria, 29 marzo 2018
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.