Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1090. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije, stran 3742.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije 
Št. 014-4/2018
Koper, dne 30. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
 
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in s soglasjem Ministrstva za zdravje št. 0142-79/2018/2 z dne 27. 2. 2018 ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-2/2017-DI/25 z dne 22. 2. 2018 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 29. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Koper (v nadaljevanju: občina) določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije na območju Mestne občine Koper v predvidenem obsegu 1,00 tima za obdobje petnajstih let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju fizioterapije, predvsem zaradi pomanjkanja prostorskih možnosti.
4. člen 
Javno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnosti na področju fizioterapije na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost primarne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli pristojni urad občinske uprave za področje zdravstva s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu občine sklene župan.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja urad občinske uprave, pristojen za zdravstvo.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2018
Koper, dne 29. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio pubblico primario nel campo della fisioterapia 
N. 014-4/2018
Capodistria, 30 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto il secondo comma dell’articolo 44a della Legge sull’attività nel campo della sanità (Gazzetta ufficiale della RS, n. 23/05 – testo unico ufficiale, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD e 64/17) e in base all’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e con i consensi del Ministero per la salute, n. 0142-79/2018/2 del 27 febbraio 2018, e dell’Ente per l’assicurazione sanitaria della Slovenia, n. 0141-2/2017-DI/25 del 22 febbraio 2018, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 29 marzo 2018 ha accolto il
D E C R E T O 
sull’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio pubblico primario nel campo della fisioterapia 
Articolo 1 
Il presente decreto costituisce l’atto di concessione con cui il Comune città di Capodistria (in seguito: comune) definisce la tipologia, l’area e l’entità previste per l’esercizio dell’attività di concessione, la sua durata nonché la possibilità di prolungamento del rapporto di concessione per l’esercizio del servizio pubblico primario nel campo nel campo della fisioterapia.
Con il presente atto di concessione vengono stabilite le motivazioni per l’affidamento della concessione, come stabilito dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 2 
Il presente decreto disciplina l’affidamento della concessione del servizio pubblico primario nel campo della fisioterapia sul territorio del Comune città di Capodistria nella misura di 1,00 unità per il periodo di quindici anni, a partire dal giorno d’inizio dell’attività di concessione con possibilità di proroga nel modo e alle condizioni dettati dalla legge che regola l’attività sanitaria.
Articolo 3 
La concessione viene affidata in quanto l’ente pubblico di sanità non è in grado di garantire la fornitura dei servizi sanitari nella misura determinata all’interno della rete delle strutture sanitarie pubbliche, e non è in grado di fornire il necessario accesso ai servizi sanitari di carattere fisioterapico soprattutto per mancanza di spazi disponibili.
Articolo 4 
Il servizio pubblico di attività sanitaria primaria nel campo della fisioterapia può essere fornito, in base alla concessione, da persone fisiche o giuridiche nazionali o di un altro Stato, qualora adempiscono alle condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dai decreti e da altre norme che disciplinano le modalità di fornitura del servizio pubblico.
Articolo 5 
La concessione è un’autorizzazione concessa a una persona fisica o giuridica per la fornitura di un servizio pubblico di sanità.
In base ad una autorizzazione del comune, le attività sanitarie nel campo della fisioterapia sono eseguite in base alla concessione dal concessionario in nome proprio e per conto proprio.
Articolo 6 
La concessione è aggiudicata in base ad un bando di gara pubblico che viene pubblicato sul sito web del comune e sul portale degli appalti pubblici.
Oltre ai dati riguardanti la particolarità dell’assistenza sanitaria di base nel campo della fisioterapia, il bando di gara pubblico deve contenere i dati stabiliti dalla legge che disciplina l’attività sanitaria.
Articolo 7 
La documentazione di gara deve essere redatta in conformità alla legge e al presente decreto. In caso di mancata coerenza, si applicano le disposizioni del presente decreto.
La documentazione di gara viene pubblicata, assieme al bando di gara pubblico, sul sito web del comune o sul portale degli appalti pubblici e deve contenere almeno il contenuto prescritto dalla legge che disciplina l’attività sanitaria.
Articolo 8 
Per ottenere l’affidamento ed esercitare una concessione, l’offerente deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge che regola l’attività sanitaria e altre condizioni definite nella documentazione di gara.
Nel processo di selezione, il comune deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge che disciplina l’attività sanitaria, nonché ulteriori circostanze e criteri che derivano dalla particolarità dell’attività sanitaria primaria nel campo della fisioterapia specificate nella documentazione di gara.
Articolo 9 
La concessione per l’esercizio del servizio pubblico primario nel campo della fisioterapia viene affidata dall’ufficio comunale competente per il settore sanitario con il decreto sulla selezione del concessionario e previo consenso del ministero competente nel campo della salute.
I rapporti reciproci tra il comune e il concessionario riguardanti l’esercizio della concessione vengono regolati dal contratto di concessione. Esso viene stipulato, in nome del comune, dallo stesso Sindaco.
Articolo 10 
Il controllo sull’attuazione del decreto di concessione e del contratto di concessione nella parte relativa al rapporto tra il comune e il concessionario ovvero i reciproci diritti e doveri, è svolto dall’ufficio comunale competente nell’ambito sanitario.
Articolo 11 
Il contratto di concessione cessa nel modo e alle condizioni stabiliti dalla legge che disciplina l’attività sanitaria.
Articolo 12 
Il comune revoca la concessione al concessionario in base ad un decreto, nel modo e alle condizioni prescritte dalla legge che disciplina l’attività sanitaria.
Articolo 13 
La concessione non è oggetto di eredità, vendita, trasferimento o altra forma di transazione legale. Ogni tipo di transazione legale in contrasto con la frase precedente è considerata nulla.
Articolo 14 
Nel caso in cui la legge che regola l’attività sanitaria non disciplini le singole questioni, le concessioni, inclusa la regolamentazione della tutela legale, sono soggette alla legge che disciplina l’affidamento delle concessioni.
Articolo 15 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-4/2018
Capodistria, 29 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.