Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1087. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen, stran 3723.

  
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 25. redni seji dne 4. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok ob upoštevanju splošnih načel delovanja v športu z namenom uresničevanja javnega interesa določa izvajalce programov in področij letnega programa športa, pogoje, postopke, merila in kriterije za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Komen (v nadaljevanju: občina), način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami in porabo sredstev.
(2) Merila za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa so sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
(3) Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in vrednotenje opredeli z letnim programom športa in objavi v javnem razpisu.
(4) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
II. ŠPORTNI PROGRAMI IN IZVAJALCI 
3. člen
(opredelitev področij športa) 
(1) Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje, so lahko:
1. vsebine športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših;
2. športni objekti in površine za šport v naravi;
3. razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom,
– založništvo v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
4. organiziranost v športu;
5. športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve;
– javno obveščanje o športu;
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.
4. člen
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:
– športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji,
– športne zveze, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občini.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Športna društva imajo pravico do sofinanciranja na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– imajo sedež izven občine, če izvajajo dejavnosti na območju občine, ter če športna panoga v občini še ni zastopana,
– so registrirani najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja športne zveze. Športna zveza lahko kandidira za sredstva le na podlagi tistih športni programov, ki jih izvaja sama, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, s katerimi kandidirajo za občinska sredstva.
III. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
6. člen
(letni program športa) 
(1) Z letnim programom športa se določi programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev iz občinskega proračuna, pri čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu športa.
(2) Letni program športa sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim letnim programom športa in na podlagi sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa občina izvede javni razpis.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
(3) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
8. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Posamezne naloge v postopku izbire izvajalcev letnega programa športa opravljata dve komisiji:
– komisija za odpiranje vlog in
– strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(2) Občinska uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(3) Komisijo za odpiranje vlog imenuje župan s sklepom. Komisijo sestavljajo trije člani in je imenovana izmed uradnikov zaposlenih na občini.
(4) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan izmed strokovnjakov s področja športa. Mandat strokovne komisije je vezan na izvedbo javnega razpisa za posamezno koledarsko leto. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje.
(6) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– priprava predloga za izbor in sofinanciranje programov in področij letnega programa športa,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka.
9. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija za odpiranje vlog v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija za odpiranje vlog na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
10. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi predloga strokovne komisije izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa občinska uprava.
12. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 11. člena tega odloka vloži ugovor. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
13. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
(1) Ob izdaji odločbe se vlagatelju pošlje pogodbo o sofinanciranju s pozivom k podpisu. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če se v roku osmih dni od prejema vlagatelj ne odzove, pogodbe ne vrne podpisane oziroma ne vloži ugovora zoper odločbo, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Z izbranimi izvajalci letnega programa športa občina sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala na način, kot bo določen z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.
(4) Izvajalec je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni, v primeru delnega sofinanciranja pa mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
IV. SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POROČANJE 
14. člen 
(spremljanje izvajanja športnih programov) 
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.
(2) Izvajalci športnih programov letnega programa športa morajo voditi evidenco udeležencev vadbe sofinanciranih programov.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine.
15. člen 
(poročila izvajalcev) 
(1) Izvajalci morajo najkasneje do v pogodbi določenih rokov, pristojnemu organu predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (računi, pogodbe ipd.).
(2) Izvajalec je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o vseh spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, takoj oziroma najkasneje v roku deset dni, odkar je zanje izvedel. Na podlagi obvestila, kakor tudi na podlagi na drugačen način ugotovljenih dejstev, lahko občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene z izvajalcem aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in uveljavi sankcije iz naslednjega odstavka.
(3) Izvajalec izgubi pravico do sofinanciranja in je v roku, ki ga določi občina, dolžan vrniti vsa morebitna že prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če:
– pogodbenega programa sploh ni pričel izvajati;
– je z izvajanjem prenehal ali ga izvaja na način, ki ni skladen s pogodbo oziroma odločbo;
– je sredstva v celoti ali deloma porabil v nasprotju s pogodbo;
– kateri izmed strokovnih delavcev, ki izvajajo športni proces, ne izpolnjuje, ali med letom preneha izpolnjevati pogoje za delo po Zakonu o športu;
– je v postopku javnega razpisa ali med izvajanjem pogodbe navajal neresnične ali pomanjkljive podatke in je to vplivalo na dodelitev sredstev oziroma financiranje;
– ni zagotovljena raba slovenskega jezika skladno s 56. členom Zakona o športu;
– ni obvestil pristojnega organa o morebitnih statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na pravico do sofinanciranja;
– ni oddal poročila o realizaciji programa niti v naknadnem roku, ki mu ga je določil pristojni organ;
– na pisno zahtevo občine ne posreduje podatkov ali dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje odobrenih programov, namensko porabo sredstev ter nadzor pravilnosti izvajanja pogodbe.
(4) V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka, se v primeru, če je izvajalec program pred kršitvijo pravilno izvajal 36 tednov ali več, financiranje ustavi, izvajalec pa je dolžan vrniti le tisti del sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, ki jih je morebiti prejel po storjeni kršitvi.
(5) V javnem razpisu se lahko določi tudi druge primere izgube pravice do sofinanciranja in vračila že prejetih sredstev, če se izkaže, da je to potrebno za pravilno izvajanje letnega programa športa ali za zavarovanje javnih sredstev.
(6) V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih zvez se sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s pogodbo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17).
17. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018
Komen, dne 4. aprila 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost