Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona, stran 3562.

  
Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 15. seji dne 5. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona (Uradni list RS, št. 24/17) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8. Za izvedbo načrtovane prostorske ureditve bodo potrebne tudi prostorske ureditve na sosednjih območjih, zato sta k območju občinskega podrobnega prostorskega načrta priključi tudi dele enot urejanja prostora MP 6, EU 16 in EU 23. Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri cca 16 ha.«.
2. člen 
V 6. členu se za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– gradnja gradbenih inženirskih objektov prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture;«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06-15/17 OS
Velika Polana, dne 5. julija 2017
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost