Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1029. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017, stran 3550.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 30. redni seji dne 21. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2017 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v EUR 
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
11.249.946
II.
Skupaj odhodki
12.134.030
III.
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
–884.084
B)
Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
C)
Račun financiranja:
VII.
Zadolževanje proračuna
0
VIII.
Odplačilo dolga
499.433
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.383.517
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–499.433
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX)
884.084
4. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2016-401
Tržič, dne 21. marca 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.