Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017, stran 3547.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017 izkazuje:
XII.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna za leto 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.067.394
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.912.965
70
DAVČNI PRIHODKI
2.579.189
700 Davki na dohodek in dobiček
2.188.251
703 Davki na premoženje
321.700
704 Domači davki na blago in storitve
69.238
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
333.776
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
269.863
711 Takse in pristojbine
1.841
712 Globe in druge denarne kazni
4.062
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.778
714 Drugi nedavčni prihodki 
48.232
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
154.429
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
154.429
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
2.969.653
40
TEKOČI ODHODKI 
1.366.316
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
298.643
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
46.490
402 Izdatki za blago in storitve 
975.207
403 Plačila domačih obresti 
11.982
409 Rezerve
33.994
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.079.364
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
799.181
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
74.640
413 Drugi tekoči domači transferi 
205.543
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
516.173
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
516.173
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
7.800
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
7.800
432 Investicijski transfer proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
97.741
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403–404)
109.723
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
467.285
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
64.037
440 Dana posojila 
64.037
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
57.292
50
ZADOLŽEVANJE 
57.292
500 Domače zadolževanje 
57.292
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
35.294
55
ODPLAČILA DOLGA 
35.294
550 Odplačila domačega dolga 
35.294
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
55.702
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
21.998
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–97.741
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
27.960
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa prikaz načrtovanih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore za leto 2017 predstavljen po področjih, programih in podprogramih. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Štore.
Št. 410-0033/2017-1
Štore, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.