Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1022. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore, stran 3546.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/4) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Štore 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) se prvi odstavek 53. člena spremeni tako, da se glasi:
»Seje sveta se lahko zvočno in slikovno snemajo. Snemanje sej izvajajo izključno osebe, pooblaščene s strani občinske uprave. Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih s snemanjem sej, je občinska uprava.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. Seje ali deli sej, s katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se javno ne predvajajo.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »Magnetogram« nadomesti z besedama »Zvočni zapis«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen 
V drugem odstavku 58. člena se črta četrta alineja.
3. člen 
V drugem odstavku 73. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo »ter povzetek sodelovanja javnosti«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Zaradi večje legitimnosti sprejetih odlokov in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in druge javnosti z območja občine v pripravo odlokov je potrebno predloge odlokov objaviti na spletni strani občine.
O pripravi predloga odloka se obvesti javnost, da lahko k osnutkom, razen če zakon ali ta poslovnik ne določata drugačnega postopka, v roku 30 dni od objave sporoči morebitne pripombe in predloge na način, določen z obvestilom, razen če ji je bila dana možnost, da sporoči svoje pripombe in predloge v roku 30 dni že k delovnim gradivom navedenih aktov.«
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0003/2011-2
Štore, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost