Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1021. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore, stran 3545.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/4) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Štore 
1. člen 
V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sedež Krajevne skupnosti Svetina je na naslovu Svetina 6, Štore.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 9. točki 7. člena se črtata besedi »vodnih virov«.
3. člen 
V drugem odstavku 16. člena se črta peta alineja.
4. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v občinskem svetu s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
5. člen 
V 28. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Razrešitev osebe, ki jo je izvolil ali imenoval občinski svet, se lahko začne tudi na predlog predlagatelja, ki je to osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje.«.
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
6. člen 
V zadnjem odstavku 40. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
7. člen 
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen 
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«.
8. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 67. člena se črta besedilo »in organizira pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno«.
9. člen 
Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«.
Četrti odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti določi občinski svet z odlokom.«.
10. člen 
V 70. členu se v prvem stavku črta beseda »prejšnji«.
11. člen 
V tretjem odstavku 73. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj poda pobudo županu za sklic zbora krajanov krajevne skupnosti.«.
Peti odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti in njenega sveta zagotavlja občinska uprava.«.
12. člen 
Na koncu tretjega odstavka 86. člena se doda stavek: »Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«.
13. člen 
V drugem odstavku 94. člena se črta zadnja alineja.
KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev Statuta Občine Štore preneha veljati Statut Krajevne skupnosti Svetina z dne 19. 10. 1999.
15. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2011-3
Štore, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost