Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1011. Odlok o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani, stran 3536.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US), 6. člena Odloka o merilihin postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 62/10) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok določa objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, postopek izdaje odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
(2) Sestavni del tega odloka je Elaborat za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del, št. Načrta E 105/2018, Sežana, februar 2018, ki ga je izdelal Atelje Kontura d.o.o., projektiranje in inženiring, Kosovelova 4b, 6210 Sežana.
2. člen 
(uporaba določb drugih predpisov) 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 62/10), predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.
II. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANEGA OBJEKTA IN VZDRŽEVALNIH DEL 
3. člen 
(objekt oziroma območje na katerem stoji nevzdrževani objekt) 
(1) Objekt na Vojkovi ulici 2 v Sežani je bil zgrajen leta 1962 na parceli št. 6440, k.o. Sežana. Stanovanjski blok stoji med Partizansko cesto in železniško progo. Nahaja se v neposredni bližini avtobusne postaje v Sežani. Objekt je samostoječa enonadstropna večstanovanjska stavba (K+P+1) brez lastnega dvorišča. Zemljišče okoli objekta je last Občine Sežana (parcela št. 3959/37, k.o. Sežana).
(2) Tlorisne dimenzije objekta na Vojkovi ulici 2 so pribl. 17,73 m x 9,67 m. Višina do napušča na južni strani je pribl. 7,50 m, objekt ima delno vkopano klet, visoko pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstrešje. Dvokapna streha je pokrita s pločevinasto kritino. Objekt je večstanovanjska stavba. V delno vkopani kleti so shrambe in pomožni prostori, medtem ko so v visokem pritličju ter nadstropju stanovanja. Vhod v objekt je urejen na južni strani. Sodeč po izgledu objekta le-ta ni bi obnovljen od njegove izgradnje (z izjemo strehe). Na objektu so se pa izvedli nekateri posegi, ki so izgled in stanje še poslabšali: pozidave in zasteklitve balkonov, montaže zunanjih oken, neustrezno pleskanje fasad …). Podzidek objekta je narejen iz teraca. Potekal je verjetno skoraj po celem obodu objekta, a so ga ponekod prekrili z ometom oziroma barvo. Fasade so ometane, vendar so bile v preteklosti prebarvane. Zadnji sloj barve se lušči od podlage. Vzhodna fasada je toplotno izolirana (najbrž z ekspandiranim polistirenom). Vidna so skoraj vsa plastična sidra. Kletna okna so lesena. Eno okno ima razbito steklo. Namesto stekla je v okenski okvir vstavljeno kartonsko polnilo. Balkoni na severni strani so delno zastekljeni. Kovinske ograje so bile pri dveh balkonih nadomeščene z zidanim parapetom. Objekt ima okna iz lesa, rjavo eloksiranih aluminijastih profilov in belih PVC profilov. Za senčenje se uporabljajo bele in rjave rolete. Stara okna imajo pločevinaste police, ki so poškodovane in dotrajane. Nekatera nova okna imajo nove zunanje police (granitne in pločevinaste), ki pa so malomarno in nestrokovno vgrajene. Preostala nova okna manjših dimenzij so brez zunanjih polic. Pri nekaterih starih oknih so v ravnini fasade montirana še zunanja okna. Okna na stopnišču imajo teraco police. Kritina, obrobe, žlebovi in odtočne cevi so bili zamenjani. Nadstrešek nad glavnim vhodom je pokrit s pločevino. Na fasadah so originalno vgrajene ventilacijske rešetke iz perforirane pločevine. Na južni fasadi je pritrjena zunanja enota klimatske naprave. Odtok kondenza je po PVC cevki vidno po fasadi speljan na pločnik. Na fasadah je moč opaziti še odvečne instalacijske konzole, rjasto konzolo za zastave, dimnik plinske peči, plinsko požarno pipo, zarjavela vratica omaric, zarjavele litoželezne odtočne cevi, konzole za sušenje perila, odbite robove balkonov in poškodovane zidane parapete balkonov. Po fasadah so se razvile alge.
4. člen 
(nabor vzdrževalnih del) 
Na objektu iz prejšnjega člena se opravi naslednja vzdrževalna dela:
a) streha:
– krpanje napušča, priprava podlage in slikanje napušča z mikroarmirano fasadno barvo,
– izdelava ometa na trupih dimnikov in zračnikov.
b) fasade:
– odstranitev odvečnih elementov s fasad (npr. konzole na vzhodni fasadi, konzol za sušenje perila na balkonih …),
– odstranitev poškodovanih ali odstopajočih fasadnih ometov,
– pranje kompletne fasade z vodnim curkom pod pritiskom,
– čiščenje in impregnacija podzidka iz teraca,
– krpanje ometov,
– krpanje podzidka iz teraca,
– krpanje in obnova poškodovanih balkonov,
– potesnitev špranj po nepravilno vgrajenimi policami,
– odstranitev pozidanih parapetov na balkonih v visokem pritličju in nadstropju ter ponovna montaža enake kovinske ograje kot na originalnih balkonih – prenova balkonskih ograj v enoten izgled,
– dezinfekcija in premaz fasadnih površin z emulzijo, priprava podlage (lepilo z armirano mrežico) in nanos fasadnega ometa granulacije do 1,5 mm,
– ureditev odtoka kondenza iz zunanje enote klimatske naprave,
– obnova zunanjih stopnic pred vhodom,
– obnova in impregnacija teraco polic pred okni na stopnišču,
– čiščenje in pleskanje litoželeznih odtočnih cevi,
– čiščenje in pleskanje ventilacijskih rešetk,
– obnova ali zamenjava nosilca za zastave,
– obnova vratic instalacijske omarice na severni fasadi,
– čiščenje in pleskanje vseh kovinskih elementov na fasadah.
c) stavbno pohištvo:
– zamenjava vseh oken v kleti in na podstrešju z novimi okni bele barve enakih dimenzij in členitve kot obstoječa,
– zamenjava starih zunanjih pločevinastih polic in kamnitih polic z novimi pločevinastimi bele barve,
– temeljita obnova oziroma zamenjava oken na stopnišču objekta,
– vsa nova okna, ki naj bi bila opremljena s senčili, morajo imeti rolete bele barve.
(2) Poleg vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka se opravi tudi naslednja pripravljalna dela:
– ureditev gradbišča,
– postavitev fasadnega odra in zaščite s ponjavami,
– čiščenje okolice po zaključku del.
5. člen 
(predvideni stroški vzdrževalnih del) 
Skupna predvidena vrednost pripravljalnih del in vzdrževalnih del iz 4. člena odloka z davkom na dodano vrednost znaša 33.916,00 EUR.
III. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL 
6. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Na podlagi določb tega odloka in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v tem odloku oziroma v elaboratu.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
7. člen 
(prisilna izvedba vzdrževalnih del) 
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) V kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun občine je izvršilni naslov.
(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018-16
Sežana, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost