Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1009. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani, stran 3533.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US), 6. člena Odloka o merilihin postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 62/10) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) Ta odlok določa objekt oziroma območje, na katerem stoji nevzdrževan objekt, z navedbo parcelne številke oziroma parcelnih številk in katastrske občine, na kateri stoji objekt, nabor oziroma vrsto vzdrževalnih del, s katerimi naj se odpravi pomanjkljivosti nevzdrževanega objekta, določitev predvidenih stroškov vzdrževalnih del, postopek izdaje odločbe in postopek izvedbe vzdrževalnih del.
(2) Sestavni del tega odloka je Elaborat za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del, št. Načrta E 129/2017, Sežana, december 2017, ki ga je izdelal Atelje Kontura d.o.o., projektiranje in inženiring, Kosovelova 4b, 6210 Sežana.
2. člen 
(uporaba določb drugih predpisov) 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 62/10), predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.
II. DOLOČITEV NEVZDRŽEVANEGA OBJEKTA IN VZDRŽEVALNIH DEL 
3. člen 
(objekt oziroma območje na katerem stoji nevzdrževani objekt) 
(1) Objekt na Partizanski cesti 20 v Sežani je bil zgrajen ob glavni cesti Ljubljana–Trst na parceli št. 6207/1, k.o. Sežana. Obravnavana zgradba je del najdaljšega sklenjenega niza stavb ob glavni mestni ulici. S severovzhodno fasado je objekt obrnjen proti državni cesti Trst–Ljubljana. Od glavne ulice (Partizanske ceste) je ločen s pločnikom. S slepima fasadama se stikuje s stavbama na parcelah št. 4041/8 in 6209/2, k.o. Sežana. Za objektom je dvorišče. Na njegovem robu je zgrajen pritličen prizidek, ki se s krajšo stranico naslanja na obravnavano stavbo.
Lokacija objekta je znotraj območja naselbinske dediščine (evidenčna številka enote 15112 – Sežana – jedro naselja).
V bližini objekta na Partizanski cesti 20 se nahajajo Mahorčičeva domačija, Polajev stolp, stara šola in cerkev Sv. Martina.
(2) Na lokaciji obravnavanega objekta je nekoč stala zelo stara gostilna družine Delena. Tlorisne dimenzije objekta na Partizanski cesti 20 so pribl. 22,59 m x 8,95 m. Višina napušča je pribl. 6,60 m. V pritličju objekta sta bila v preteklosti trgovski in gostinski lokal, ki pa že vrsto let ne obratujeta. Vhod v stanovanjski del je dvignjen nad pločnik za dve stopnici. V prvem nadstropju sta še dve stanovanji in pomožni prostori gostinskega lokala. Podstrešje ni izkoriščeno. Nosilne stene so zidane iz grobo obdelanega kamna in opeke. Predelne stene so opečne. Predvideva se, da so stropne konstrukcije lesene. Prav tako naj bi bila lesena tudi strešna konstrukcija. Dvokapna streha je pokrita s korci. Cokel večjega dela objekta je izveden iz grobega ometa sive barve. Le manjši del fasade ima cokel iz štokanih kamnitih plošč. Objekt ima v pritličju dve leseni izložbeni okni, dvoja lesena vhodna vrata, zastekljeno aluminijasto steno in izložbeno okno. Leseni izložbeni okni in vrata so prelepljeni s papirjem. Okoli teh odprtin so narejeni okvirji iz finega ometa, ki so slikani v beli barvi. Polici izložb sta betonski in razpokani. Bogat kamniti portal je vgrajen ob zastekljeni steni gostinskega lokala. Še en kamniti okvir je vgrajen na vhodu v stanovanjski del. V nadstropju je na ulični fasadi osem lesenih oken, ki imajo štokane okvirje. Vsa okna v nadstropju so opremljena z dvokrilnimi polkni. Na enem oknu manjka polkensko krilo. Nad pritličjem je profilirani delilni venec, ki ima nad izložbenima oknoma in vhodnimi vrati pločevinasto strešico. Nad izložbenim oknom gostinskega loka je montirana tenda. Tik pod strešnim napuščem je profilirani venec. Na fasadi so še zunanja enota klimatske naprave, plinska požarna pipa, nosilec smetnjaka, poštni nabiralnik, ostanek reklamne table, konzola s kabli, nosilec za zastave, instalacijske škatle in kanali. Del fasade v pritličju je pobarvan v drugačni barvi kot v nadstropju in preostanki pritličja.
Na ulični fasadi objekta ometi niso prekomerno poškodovani. V slabem stanju sta leseni izložbeni okni in lesena vrata v trgovski lokal ter lesena vrata v stanovanjski del objekta. V nadstropju manjka eno polkensko krilo. Na fasadi so vidni sledovi rje zaradi rjavenja pločevinaste strešice in konzol.
Strešna kritina, žleb in odtočna cev so v dobrem stanju, tako da ne povzročajo poškodb na fasadi. Na strešini proti glavni ulici (Partizanski cesti) objekt nima dimnikov in strešnih oken.
4. člen 
(nabor vzdrževalnih del) 
Na objektu iz prejšnjega člena se opravi naslednja vzdrževalna dela:
a) streha:
– event. izdelava ometov na dimnikih do strešic.
b) fasade:
– odstranitev pločevinaste strešice pod delilnim vencem,
– odstranitev nosilca za zastave, konzole za stenski smetnjak in odvečnih instalacij na fasadi,
– lokalna odstranitev poškodovanih ali odstopajočih fasadnih ometov,
– pranje kompletne fasade z vodnim curkom pod pritiskom,
– krpanje ometov,
– premaz fasadnih površin z emulzijo in slikanje fasade (podzidka, fasade, ometanih okvirjev, delilnega venca in strešnega venca) z mikroarmirano fasadno barvo skladno z barvno študijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– čiščenje kamnitih okenskih okvirjev (jert in portalov) z neagresivnimi in ne-abrazivnimi sredstvi oziroma metodami – peskanje ni dovoljeno,
– obnova podzidka,
– krpanje kamnitega cokla,
– ureditev odtoka kondenza iz zunanje enote klimatske naprave oziroma odstranitev zunanje enote,
– obnova zunanjih stopnic pred vhodom v stanovanjski del.
c) stavbno pohištvo:
– obnova lesenih izložbenih oken v pritličju oziroma zamenjava z novimi okni,
– odstranitev papirnatih zaslonk in čiščenje steklenih izložbenih oken (3 kom),
– nanos samolepilne rastrske folije, ki onemogoča pogled v notranjost lokalov,
– obnova lesenih vrat v trgovski lokal in lesenih vhodnih vrat v stanovanjski del,
– čiščenje aluminijskih zasteklenih sten v pritličju,
– izdelava in montaža manjkajočega polkenskega krila,
– obnova oken in polken v nadstropju (brušenje in nanos zaščitnih premazov),
– izdelava novih polic pred izložbenimi okni.
(2) Poleg vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka se opravi tudi naslednja pripravljalna dela:
– pridobitev potrebnih soglasij za poseg v varovalnem pasu državne ceste in postavitev odra na pločniku,
– ureditev gradbišča,
– zaščita pločnika pred začetkom izvajanja del,
– postavitev fasadnega odra in zaščite s ponjavami,
– čiščenje in pranje pločnika po zaključku del.
5. člen 
(predvideni stroški vzdrževalnih del) 
Skupna predvidena vrednost pripravljalnih del in vzdrževalnih del iz 4. člena odloka z davkom na dodano vrednost znaša 15.738,00 EUR.
III. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL 
6. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Na podlagi določb tega odloka in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v tem odloku oziroma v elaboratu.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka je 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
7. člen 
(prisilna izvedba vzdrževalnih del) 
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) V kolikor občina v skladu s prejšnjim odstavkom založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun občine je izvršilni naslov.
(4) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(5) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
(6) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018-12
Sežana, dne 27. marca 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost