Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1003. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2017, stran 3507.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 17. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
SPLOŠNI DEL 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.639.738,32
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.992.007,50
70
DAVČNI PRIHODKI
5.917.322,62
700 Davki na dohodek in dobiček
5.216.580,00
7000 Dohodnina
5.216.580,00
703 Davki na premoženje
519.781,37
7030 Davki na nepremičnine
375.622,54
7031 Davki na premičnine
1851,84
7032 Davki na dediščine in darila
27.633,01
7033 Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
114.673,98
704 Domači davki na blago in storitve
180.961,25
7044 Davki na posebne storitve
1.798,34
7047 Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
179.162,91
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.074.684,88
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
550.472,34
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki
186,74
7102 Prihodki od obresti
155,73
7103 Prihodki od premoženja
550.129,87
711 Takse in pristojbine
11.535,00
7111 Upravne takse in pristojbine
11.535,00
712 Globe in druge denarne kazni
30.535,70
7120 Globe in druge denarne kazni
30.535,70
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
63.415,46
7130 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
63.415,46
714 Drugi nedavčni prihodki
418.726,38
7141 Drugi nedavčni prihodki
418.726,38
72
KAPITALSKI PRIHODKI
82.592,52
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
7202 Prihodki od prodaje opreme
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
82.592,52
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
45.845,17
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
17.069,90
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
19.677,45
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.565.138,30
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
818.034,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
741.023,83
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
77.010,17
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.747.104,30
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
1.747.104,30
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.444.303,53
40 
TEKOČI ODHODKI
2.323.650,49
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
709.003,78
4000 Plače in dodatki
593.634,20
4001 Regres za letni dopust
20.550,49
4002 Povračila in nadomestila
33.027,91
4003 Sredstva za delovno uspešnost
7.035,08
4004 Sredstva za nadurno delo
11.821,08
4005 Plače za delo nerezidentov 
po pogodbi
29.665,73
4009 Drugi izdatki zaposlenim
13.269,29
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
105.310,92
4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
56.626,04
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
43.367,40
4012 Prispevek za zaposlovanje
504,31
4013 Prispevek za starševsko varstvo
615,06
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4.198,11
402 Izdatki za blago in storitve
1.479.897,33
4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve
203.233,63
4021 Posebni material in storitve
57.127,65
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
332.627,72
4023 Prevozni stroški in storitve
6.723,10
4024 Izdatki za službena potovanja
3.727,77
4025 Tekoče vzdrževanje
729.641,14
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
31.244,69
4027 Kazni in odškodnine
45.073,00
4029 Drugi operativni odhodki
70.498,63
403 Plačila domačih obresti
16.690,19
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
16.335,71
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
354,48
409 Rezerve
12.748,27
4090 Splošna proračunska rezervacija
11.691,52
4091 Proračunska rezerva
1.056,75
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.165.500,81
410 Subvencije
16.486,55
4102 Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
16.486,55
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.032.738,39
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
22.534,20
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
5.392,17
4119 Drugi transferi posameznikom
2.004.812,02
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
47.341,99
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
47.341,99
413 Drugi tekoči domači transferi
1.068.933,88
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
75.375,86
4132 Tekoči transferi v javne sklade
30.123,09
4133 Tekoči transferi v javne zavode
880.352,29
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
83.082,64
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.789.301,04
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.789.301,04
4201 Nakup prevoznih sredstev
83.828,23
4202 Nakup opreme
16.701,86
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
3.035.897,78
4205 Investicijsko vzdrževanje 
in obnove
255.432,39
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
22.749,22
4207 Nakup nematerialnega premoženja
130.014,96
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
244.676,60
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
165.851,19
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
73.909,24
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
47.114,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
26.795,24
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
91.941,95
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
91.941,95
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
195.434,79
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK 
(I. -7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
211.969,25
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.502.856,20
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
287.546,98
55 
ODPLAČILA DOLGA
287.546,98
550 Odplačila domačega dolga
287.546,98
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
161.296,78
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
126.250,20
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–92.112,19
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–287.546,98
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–195.434,79
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
430.062,53
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 4103-2/2018
Ribnica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost