Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

87. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, stran 375.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/21 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 25. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 22. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 
1. člen 
1. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (v nadaljevanju – del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«).«
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 052/2016 v decembru.«
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju urejanja po tem odloku, veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
– Gostinske stavbe (klas. št. 121) = 1,2
– upravne stavbe in pisarniške (klas. št. 122) = 1,2
– Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (klas. št. 123) = 1,2
– Bencinski servisi (klas. št. 12303) = 1,3
– Industrijske stavbe in skladišča (klas. št. 125) = 1,0.
Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero se na podlagi veljavne uredbe, ki določa klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.«
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena na enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
204.599,54
270.428,96
1,322
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
204.599,54
717.937,38
3,509
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
204.599,54
1.115.084,76
5,450
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
164.123,45
201.195,00
1,226
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
164.123,45
389.680,00
2,374
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
204.599,54
289.465,00
1,415
Javne površine
OBO_JP_1
204.599,54
418.897,50
2,047
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
 
3.402.688,60
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO NTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisna površina objektov [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
103.188,28
270.428,96
2,621
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPIPZ_1
103.188,28
717.937,38
6,958
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
103.188,28
1.115.084,76
10,806
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
88.322,43
201.195,00
2,278
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
88.322,43
389.680,00
4,412
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
103.188,28
289.465,00
2,805
Javne površine
OBO_JP_1
103.188,28
418.897,50
4,060
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
 
3.402.688,60
« 
5. člen 
16. člen se črta.
6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se sedaj na novo glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 420-07-0001/2014
Žalec, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti