Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

625. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina, stran 1833.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 1. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 20/01) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. redni seji dne 9. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve in uničenja zapuščenih vozil.
2. člen 
(izrazi, uporabljeni v odloku) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar,
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
3. člen 
(1) Občinski redar ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu tem odlokom.
(2) Če se na terenu ugotovi, da je bilo vozilo očitno zavrženo in da gre samo še za ostanke vozila, lastnika pa ni mogoče ugotoviti, se odredi uničenje ostankov vozila po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM 
4. člen 
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil) 
(1) Postopek odstranjevanja zapuščenega vozila je naslednji:
– občinski redar na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo za odstranitev vozila,
– z odredbo občinski redar lastniku vozila naloži, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od izdaje odredbe,
– v odredbi mora biti opredeljen rok, v katerem lahko lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila odpelje zapuščeno vozilo iz skladišča z opozorilom, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano ali uničeno na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
– odredbo nalepi občinski redar na vozilo v nepremočljivi embalaži, na vidno mesto zapuščenega vozila,
– kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja, ogroža varnost prometa ali ljudi in premoženja, občinski redar odredi takojšnjo odstranitev vozila,
– za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči, občinski redar z odredbo določi, da mora biti odstranjeno najkasneje v roku 24 ur,
– če lastnik najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe vozila ne odstrani, ga odstrani pooblaščeni izvajalec na stroške lastnika,
– pooblaščeni izvajalec zapuščeno vozilo odpelje na hrambo v varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor odpelje vozilo, katerega lastnika oziroma imetnika pravice uporabe ni bilo mogoče ugotoviti. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve,
– občinski redar izda odredbo v izvirniku. Izvirnik se hrani pri organu, ki jo je izdal. Eno kopijo odredbe občinski redar nalepi na vozilo, drugo kopijo pa vroči pooblaščenemu izvajalcu,
– občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izvede vse potrebne postopke, da se ugotovi lastnika zapuščenega vozila,
– v primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede pooblaščeni izvajalec, vodi o postopku občinski redar zapisnik.
(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila, podatke o pooblaščenem izvajalcu in podatke o pooblaščeni osebi. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.
5. člen 
(odstranitev in hranjenje zapuščenega vozila) 
(1) Pooblaščeni izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na podlagi odredbe občinskega redarja.
(2) V okviru odstranitve zapuščenega vozila pooblaščeni izvajalec zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila v hrambo.
(3) Pooblaščeni izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
(4) Pooblaščeni izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za prevzem vozila, ko je lastnik vozila znan, oziroma tri mesece od objave razglasa o najdenem vozilu iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, če lastnik vozila ni znan.
6. člen 
(prevzem vozila pri izvajalcu) 
(1) Pooblaščeni izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(2) O prevzemu vozila je pooblaščeni izvajalec dolžan obvestiti organ, ki je odredil odstranitev vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, objavi občinski redar, ki je odredil odstranitev, razglas o najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Razglas se objavi na spletnih straneh Občine Ajdovščina in pooblaščenega izvajalca.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA 
7. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Če se po preteku tri mesečnega roka po objavi razglasa iz prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, občinska uprava Občine Ajdovščina sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način. Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(2) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstranitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.
(3) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov prihodek proračuna.
(4) Če je prodaja na javni dražbi neuspešna, se vozilo uniči.
8. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec je dolžan po uničenju vozila Občini Ajdovščina predložiti potrdilo o uničenju.
IV. CENE IN STROŠKI 
9. člen 
(cena odstranitve in hrambe vozila) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje.
(2) Kalkulacijo cen izdela pooblaščeni izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Ajdovščina.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi predloga pooblaščenega izvajalca.
10. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila pooblaščeni izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Ajdovščina.
V. POGOJI IN OBVEZNOSTI POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA 
11. člen 
(pogoji in obveznosti pooblaščenega izvajalca) 
(1) Na celotnem območju občine Ajdovščina izvaja naloge pooblaščenega izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil javno podjetje Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ki lahko s soglasjem Občine Ajdovščina sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti. Javne dražbe zapuščenih vozil lahko izvaja pooblaščeni izvajalec samo v lastni režiji.
(2) Pooblaščeni izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Pooblaščeni izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom in celodnevno (24 ur) hrambo vozil, ki vključuje varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
VI. NADZOR 
12. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
VII. GLOBE 
13. člen 
(globa za prekršek) 
Z globo v višini 120 EUR se za prekršek kaznuje lastnika zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v odrejenem roku iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 20/01).
15. člen 
(uveljavitev odloka, pričetek uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2017.
Št. 224-1/2017
Ajdovščina, dne 9. marca 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti