Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 1703.

  
Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1) in Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji 23. februarja 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/13; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 2. členu doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– da imajo med prijavljenimi in izvedenimi aktivnostmi vsaj eno vodilno turistično prireditev in dve ostali prireditvi,«
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena Pravilnika se dodata novi druga in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,«
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
Na koncu tretjega odstavka 4. člena Pravilnika se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Društvo lahko kandidira na razpis le z eno prijavo. Posamezne prijave sekcij, ki delujejo v okviru društva, se ne bodo upoštevale.«
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena Pravilnika se beseda »županu« nadomesti z besedilom »direktorju občinske uprave«.
V tretjem odstavku 5. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– terminski plan porabe sredstev,«
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja tretjega odstavka 5. člena postanejo peta, šesta in sedma alineja.
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se v novem besedilu glasi:
»Sredstva se prosilcem dodeljujejo v obliki dveh dotacij; prva (40 %) v roku 30 dni po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas - Poljane in prosilcem, druga pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.«
4. člen 
V Pravilniku se doda novo IV. poglavje z naslovom »IV. JUBILEJNE NAGRADE« in nov 7. člen, ki se glasi:
»7. člen 
Jubilejne nagrade se društvom dodelijo neposredno iz kvote razpisanih sredstev. Od skupne višine razpisanih sredstev se odštejejo zneski jubilejnih nagrad, ostanek pa se razdeli na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika. Če v tekočem letu jubilejev ni, se razpisana sredstva v celoti razdelijo na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.
Jubilej društva:
– za vsako 10. obletnico delovanja – 200 EUR.
Jubilej prireditve:
– za 10 let – 50 EUR
– za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico – 100 EUR.
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto (brez vmesnih prekinitev).«
Dosedanje IV. poglavje postane V. poglavje, dosedanji 7. člen postane 8. člen, vsa nadaljnja poglavja in členi pa se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
8. člen Pravilnika se spremeni tako, da se v novem besedilu glasi:
»Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov
25 točk
– nad petdeset članov
50 točk
– delovanje turističnega podmladka v okviru društva
25 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa navede kraj predstavitve)
25 
točk/predstavitev
2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini
70 
točk/predstavitev
2.2. izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev):
2.2.1. zgibanka, koledar, ostala promocijska darila
30 točk
2.2.2. razglednice, znamke … 
30 točk
2.2.3. zemljevidi 
30 točk
2.2.4. ažurirana spletna stran, objave na FB 
20 točk
2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:
2.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3)
100 
točk/tekmovanje
2.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize 
100 
točk/okroglo mizo
2.3.3. organizacija in izvedba predavanj 
30 
točk/predavanje
2.4. urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti:
2.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč
100 
točk/leto
2.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč
50 
točk/leto
2.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin (društvo lahko prijavi do 2 akciji)
25 
točk/akcijo
2.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
2.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak)
25 
točk/leto
2.4.4.2 zemljevid kraja
50 
točk/zemljevid
2.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje domačih obrti
100 
točk/leto
2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
2.5.1. poldnevna prireditev, pohod 
50 
točk/prireditev
2.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja
100 
točk/prireditev
2.5.3. celodnevna prireditev:
2.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve 
250 
točk/prireditev/dan
2.5.3.2. ostale prireditve 
100 
točk/prireditev/dan
2.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev
25 
točk/prireditev
2.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini
20 
točk/prireditev
2.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine
10 
točk/prireditev
2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino
25 
točk/delavnico
2.7. izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj
25 
točk/delavnico, predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji) 
15 
točk/izobraževanje
2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov …)
100 
točk/program
2.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov) 
25 točk/leto
« 
6. člen 
V 10. členu Pravilnika se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.«
7. člen 
Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene v veljavi.
8. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/2013-002
Gorenja vas, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost