Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016, stran 12312.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.552.170
70
DAVČNI PRIHODKI
1.106.757
700 Davki na dohodek in dobiček
997.438
703 Davki na premoženje
79.172
704 Domači davki na blago in storitve
26.826
706 Drugi davki
3.321
71
NEDAVČNI PRIHODKI
113.015
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
40.386
711 Takse in pristojbine
1.524
712 Denarne kazni
2.846
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
68.259
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. premoženja
73
PREJETE DONACIJE
3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
329.198
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
329.198
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.597.762
40 
TEKOČI ODHODKI
623.620
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
110.731
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.435
402 Izdatki za blago in storitve
444.491
403 Plačila domačih obresti
13.880
409 Rezerve
38.083
41 
TEKOČI TRANSFERI
502.921
410 Subvencije
5.097
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
273.757
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
89.454
413 Drugi tekoči domači transferi
134.613
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
439.587
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
439.587
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
31.634
430 Investicijski transferi
431 Investicijski tranferi prav. 
in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki
25.177
432 Investicijski transferi javnim zavodom
6.457
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–45.592
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
26.791
750 Prejeta vračila danih posojil
26.791
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
26.791
DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI 
TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)
–18.801
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
136.910
500 Domače zadolževanje
136.910
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
117.794
550 Odplačila domačega dolga
117.794
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
19.116
NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+IV.+X.) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
315
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
10.550
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-150/2017-1
Šalovci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost