Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3781. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F), stran 12129.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-18
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-F) 
1. člen
V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D) se za 1.b členom doda nov 1.ba člen, ki se glasi:
»1.ba člen 
Sredstva, zbrana iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, se lahko namenijo za financiranje gradnje, sanacije ali posodobitve vodnih zadrževalnikov, ki imajo status vodne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in so namenjeni tudi za namakanje kmetijskih zemljišč.
Višina financiranja, medsebojne pravice, obveznosti in roki se uredijo z medsebojno pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in investitorjem del v vodni zadrževalnik iz prejšnjega odstavka. Delež financiranja del iz prejšnjega odstavka ne sme preseči deleža, do katerega je prostornina vodnega zadrževalnika namenjena namakanju kmetijskih zemljišč.«.
2. člen 
V drugem odstavku 3.h člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Sredstva, zbrana iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti, se namenijo za financiranje priprave in izvedbe ukrepov kmetijske zemljiške politike iz četrtega in šestega odstavka 1.b člena tega zakona, del iz 1.ba člena tega zakona, izdelave strokovnih podlag iz 3.c člena tega zakona ter drugih strokovnih podlag s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.«.
3. člen 
Prvi odstavek 97.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu, razen na namakalni opremi, in se lastninska pravica s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in lokalno skupnostjo prenese na lokalno skupnost, se hkrati s prenosom lastninske pravice preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen upravljanja in vzdrževanja namakalne opreme. O prenosu lastninske pravice ter prenosu upravljanja in vzdrževanja iz tega odstavka ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obvesti lastnike zemljišč na območju namakalnega sistema. S prenosom iz tega odstavka državni namakalni sistem postane lokalni namakalni sistem.«.
PREHODNA DOLOČBA 
4. člen 
Prvi odstavek 50. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 96. in 98. člen zakona se odmeri nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni pred letom 2002, do izteka leta, v katerem je bil namakalni sistem tehnološko posodobljen, vendar najpozneje do vključno leta 2030, za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni po letu 2002, pa do vključno leta 2020. Nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov se odmeri vsem lastnikom zemljišč v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje namakalnega sistema. Tehnološka posodobitev namakalnega sistema je zaključena, ko lastnik namakalnega sistema oziroma izvajalec državne ali lokalne javne službe ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, izkaže, da je bila s tehnološko posodobitvijo potencialno zmanjšana poraba vode za najmanj 15 odstotkov glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/17-8/13
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2324-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti