Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3768. Odlok o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v Občini Metlika, stran 11869.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člen Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16 je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne 11. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o nalogah in financiranju mestne in krajevnih skupnosti v Občini Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo kriteriji za izvedbo nalog ter merila in kriteriji za financiranje in delovanje mestne in krajevnih skupnosti v Občini Metlika (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna občine.
2. člen 
Mestna in krajevne skupnosti so v skladu z določili statuta občine oblikovane kot ožji deli občine in imajo status pravne osebe javnega prava.
3. člen 
Mestna oziroma krajevna skupnost ima lahko svoj praznik in lahko podeljuje priznanja in plakete. Določitev praznika, vrste priznanj in plaket, način podeljevanja priznanj in plaket ter vodenje evidence uredi mestna oziroma krajevna skupnost s pravilnikom.
4. člen 
Obveščanje krajanov o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za mestno oziroma krajevno skupnost, izvajajo mestna in krajevne skupnosti prek javnih medijev, ki so dostopni krajanom mestne oziroma krajevne skupnosti ali prek drugih sredstev in orodij obveščanja, v skladu s predpisi.
5. člen 
Mestna skupnost in krajevne skupnosti morajo pri svojem delu skrbeti za:
– zakonito izvajanje nalog,
– izvajanje nalog v skladu s standardi, ki veljajo na posameznem področju,
– pravilno upravno poslovanje,
– strokovno in administrativno delo za potrebe sveta krajevne skupnosti,
– zakonito razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem mestne oziroma krajevne skupnosti.
II. NALOGE MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
6. člen 
V okviru nalog določenih s statutom občine opravljajo mestna in krajevne skupnosti naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na mestno in krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce te skupnosti.
Konkretne naloge mestne in krajevnih skupnosti se določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka ter drugih predpisov sprejme svet mestne oziroma posamezne krajevne skupnosti za posamezno proračunsko obdobje. Program dela mora biti usklajen s finančnim načrtom mestne oziroma krajevne skupnosti.
7. člen 
Mestna in krajevne skupnosti upravljajo z lastnim premoženjem in premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo.
Način in pogoji upravljanja s premoženjem občine, ki se prenese v uporabo in upravljanje mestni ali posamezni krajevni skupnosti, se dogovorijo s pogodbo o upravljanju, ki se sklene na podlagi sklepa o prenosu premoženja v upravljanje, ki ga sprejme občinski svet.
Mestna in krajevne skupnosti morajo s svojim premoženjem in premoženjem občine, ki jim je preneseno v upravljanje, ravnati v skladu z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
8. člen 
Mestna in krajevne skupnosti izvajajo programe čiščenja in urejanja okolja na javni zelenici, v javnem parku, na javni športni površini ter drugi površini, skladno s predpisi občine, ki urejajo te površine, ter pri tem lahko sodelujejo z organiziranimi ali neformalnimi oblikami združevanja občanov. Pri pripravi in izvajanju programa mestna in krajevne skupnosti sodelujejo s pristojnimi organi občinske uprave občine.
Mestna in krajevne skupnosti letno oblikujejo plane del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in objektov ter naprav kolektivne rabe. To so dela, ki se izvedejo v enem letu, se financirajo iz proračuna občine in niso vključena v programe izvajalcev javnih služb in se nanašajo na:
– vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih javnih površin na svojem območju, če ni z odlokom določeno drugače,
– urejanje javne razsvetljave,
– urejanje objektov v okviru IPA projektov »Viri življenja« in »Curs Colapis«,
– vzdrževanje kulturnih domov in vaških hiš,
– vzdrževanje otroških in športnih igrišč,
– druge naloge povezane s tekočim vzdrževanjem javne infrastrukture.
9. člen 
Mestna in krajevne skupnosti pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.
Pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov in prireditev krajevnega pomena lahko mestna in krajevne skupnosti sodelujejo z organiziranimi ali neformalnimi oblikami združenja občanov. Programi in prireditve, ki jih izvajajo mestna in krajevne skupnosti, so dostopni vsem udeležencem pod enakimi pogoji.
Mestna in krajevna skupnost ne smejo (iz sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna) financirati kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti, ki se že financirajo neposredno iz občinskega proračuna (prepoved dvojnega financiranja).
Pri dodeljevanju transferjev kulturnim, športnim in drugim društvom mora mestna in krajevne skupnosti upoštevati Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi izdano Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Sredstva se praviloma dodeljujejo z javnim razpisom, razen če so za sklenitev neposredne pogodbe izpolnjeni pogoji iz 106.j člena Zakona o javnih financah.
10. člen 
Mestna in krajevne skupnosti pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem področju.
11. člen 
Finančno računovodske storitve in postopke za oddajo javnih naročil po zakonu, ki ureja javno naročanje, za potrebe mestne in krajevnih skupnosti in njihovih organov zagotavlja občinska uprava.
Mestna skupnost in krajevne skupnosti morajo za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ali druge storitve iz finančnega načrta mestne oziroma krajevne skupnosti v višini, za katero veljaven zakon na področju javnega naročanja, zahteva izvedbo postopka javnega naročanja, predhodno in pravočasno obvestiti občinsko upravo, ki v sodelovanju s predstavnikom sveta mestne oziroma krajevne skupnosti izvede ustrezen postopek izbire izvajalca skladno z zakonom.
Vse planirane investicijske odhodke mestne skupnosti in krajevnih skupnosti je potrebno vključiti v načrt razvojnih programov občine po posameznih projektih.
V besedilo pogodb v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV so mestna in krajevne skupnosti dolžne vnesti protikorupcijsko klavzulo skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
III. MERILA ZA RAZDELITEV SREDSTEV MESTNI IN KRAJEVNIM SKUPNOSTIM 
12. člen 
TEKOČA SREDSTVA MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Delež teh sredstev se za mestno in vsako krajevno skupnost določi na naslednji način:
določen % x povprečnine
 x 
število prebivalcev mestne oziroma krajevne skupnosti
število prebivalcev občine
Finančna sredstva se dodelijo na podlagi števila prebivalcev mestne in krajevnih skupnosti. Skupna višina sredstev je 58.000,00 eur, določi pa se spodnja meja v višini 2.000,00 eur na mestno in krajevne skupnosti.
13. člen 
INVESTICIJSKA SREDSTVA MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Do uveljavitve državnega davka na nepremičnine se mestna in krajevne skupnosti financirajo iz prispevka za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Sredstva zbrana z vplačili nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se v višini 70 % namenijo mestni in krajevnim skupnostim, kjer so bila zbrana (in se prvenstveno uporabijo za pridobivanje in opremljanje gradbenih parcel in za investicije na področju komunalne infrastrukture te mestne in krajevnih skupnosti).
Pripadajoča sredstva mestne in krajevnih skupnosti iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se zmanjšajo za strošek električne energije v posamezni mestni in krajevnih skupnostih, ki se krije neposredno iz občinskega proračuna.
IV. NAČIN FINANCIRANJA MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
14. člen 
Sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom Občine Metlika.
15. člen 
Planirana sredstva mestne in krajevnih skupnosti za proračunsko leto se mestni in krajevnim skupnostim nakazujejo na podlagi zahtevkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra.
Če investicija, iz upravičenih razlogov ni mogla biti dokončana do konca tekočega proračunskega leta, se sredstva prenesejo v naslednje proračunsko leto.
16. člen 
Predsednik mestne oziroma krajevne skupnosti je odgovoren za zakonito finančno poslovanje in racionalno porabo prejetih finančnih sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Mestna in krajevne skupnosti so dolžne v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka z Občino Metlika skleniti pogodbe o upravljanju premoženja, ki je v lasti Občine Metlika in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi predstavlja premoženje, namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva (športni objekti, kulturni in večnamenski domovi ipd.).
Enako velja za tovrstne objekte, ki niso v lasti občine ali mestne oziroma krajevne skupnosti. Za te objekte mora mestna oziroma krajevna skupnost dostaviti Občini Metlika pogodbe o uporabi ali najemu, sklenjene z lastniki objektov. V kolikor pogodba o upravljanju premoženja ne bo sklenjena oziroma ne bodo sklenjene najemne pogodba ali pogodbe o uporabi se sredstva, planirana za ta namen ne izplačajo in ostanejo v proračunu Občine Metlika.
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-4/2017-25
Metlika, dne 11. decembra 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost