Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3767. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2018, stran 11866.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 20. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Logatec za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S tem proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Logatec.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A.
IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Plan 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.701.027
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.967.813
70
DAVČNI PRIHODKI
9.865.433
700 Davki na dohodek in dobiček
7.944.108
703 Davek na premoženje
1.686.305
704 Domači davki na blago in storitve
235.020
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.102.380
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.312.350
711 Takse in pristojbine
13.000
712 Denarne kazni
34.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
45.530
714 Drugi nedavčni prihodki
1.697.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
850.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
750.000
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.883.214
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
738.158
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 2.145.056
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.407.166
40
TEKOČI ODHODKI
3.124.570
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
814.440
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
121.956
402 Izdatki za blago in storitve
2.103.174
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
70.000
41
TEKOČI TRANSFERJI
6.390.292
410 Subvencije
120.000
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.571.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
615.946
413 Drugi tekoči domači transferi
2.082.546
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.651.903
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.651.903
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
240.401
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
175.351
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
65.050
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B.
IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C.
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
390.000
55
ODPLAČILA DOLGA
390.000
550 Odplačila domačega dolga
390.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.096.139
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–390.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
706.139
OCENA SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2017
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2017 – ocena
1.096.139
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://logatec.si
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
b) namenski prihodki ožjih delov občine – krajevne skupnosti,
c) prihodki iz okolske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
d) prihodki iz okolske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU,
f) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije,
g) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo,
h) turistična taksa,
i) komunalni prispevek,
j) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
k) koncesijska dajatev za posekan in prodan les,
l) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2018 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80 % predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proračunskem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2019: 70 % navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenski sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Služba za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10 % vseh planiranih izdatkov proračuna.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 30 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 30 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
a) račun proračunske rezerve,
b) račun stanovanjskega sklada,
c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 20.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad 15.000,00 EUR odloča občinski svet na predlog župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine 10.000,00 EUR vseh dolgov v posameznem letu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine) 
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2018, o zadolžitvi odloča župan.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-9/2017-74
Logatec, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost