Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3753. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018, stran 11848.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Komen za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.147.009
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.507.553
70
DAVČNI PRIHODKI
2.687.873
700
Davki na dohodek in dobiček
2.353.043
703
Davki na premoženje
267.100
704
Domači davki na blago in storitve
67.730
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
819.680
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
623.480
711
Takse in pristojbine
6.400
712
Globe in druge denarne kazni
23.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
90.200
714
Drugi nedavčni prihodki
76.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
105.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.000
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
25.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
532.578
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
332.578
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
200.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.116.049
40
TEKOČI ODHODKI
1.467.473
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
432.860
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.015
402
Izdatki za blago in storitve
935.898
403
Plačila domačih obresti
28.700
409
Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.607.181
410
Subvencije
213.800
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
653.200
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
159.577
413
Drugi tekoči domači transferi
580.604
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.007.174
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.007.174
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
34.221
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.461
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.760
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–969.040
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
307.931
50
ZADOLŽEVANJE
307.931
500
Domače zadolževanje
307.931
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
161.200
55
ODPLAČILA DOLGA
161.200
550
Odplačilo domačega dolga
161.200
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–822.309
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
146.731
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
969.040
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
826.600
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(prevzemanje obveznosti) 
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
5. člen 
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti) 
Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina vaških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma ne smejo presegati 10 % pripadajoče glavarine za posamezno vaško skupnost.
6. člen 
(vključevanje novih obveznosti) 
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan na odhodkovni strani določiti novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev.
Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova postavka in opredeli višina za nov namen.
7. člen 
(odpiranje novih postavk za namenska sredstva) 
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
8. člen 
(podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna) 
Proračunska sredstva se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in s tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
9. člen 
(dodeljevanje sredstev neposrednim in posrednim uporabnikom) 
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskih uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstin oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko v utemeljenih primerih določi tudi drugačno obliko dinamike nakazil donacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen 
(dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam, ki niso proračunski uporabniki) 
Sredstva proračunskih postavk, namenjena društvom in drugim organizacijam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki, se razdelijo na osnovi razpisa oziroma na podlagi neposredne pogodbe društvom v javnem interesu.
11. člen 
(roki za plačevanje obveznosti) 
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju proračuna.
12. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leto 2017 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje požarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo v investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se nameni za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire;
– koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistično infrastrukturo;
– donacije in druga namenska sredstva sofinanciranja;
– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
– druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za financiranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
13. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ni možno prerazporejanje iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Župan mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji in sicer s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in po koncu leta z zaključnim računom.
14. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 80 % sredstev skupine odhodkov kontov skupine 42 in 43 v bilanci proračuna.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta, vendar skupni znesek teh obveznosti ne sme presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so nujna za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
15. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za največ 20 % izhodiščne vrednosti ter sprejme manjše spremembe naziva projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
16. člen 
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 1.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2018 oblikuje v višini 10.000 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
17. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
18. člen 
(ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 10.000 EUR, sprejme župan.
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Komen, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in sicer do vrednosti 50.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
19. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2018 dodatno zadolži v višini 307.931 EUR.
20. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
22. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2017-7
Komen, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost