Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3749. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2018, stran 11810.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 16. seji dne 19. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Horjul za leto 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EURIH
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2,472.910
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,165.238
70
DAVČNI PRIHODKI
1,821.378
700 Davki na dohodek in dobiček
1,708.278
703 Davki na premoženje
96.300
704 Domači davki na blago in storitve
16.800
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
343.860
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
164.860
711 Takse in pristojbine
1.000
712 Denarne kazni
15.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki
123.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.672
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev
1.672
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
306.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
231.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
75.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6,450.910
40
TEKOČI ODHODKI
1,193.540
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
222.650
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.340
402 Izdatki za blago in storitve
909.550
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
905.250
410 Subvencije
46.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
674.390
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
51.660
413 Drugi tekoči domači transferi
132.700
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
4,274.120
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4,274.120
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
78.000
431 Investicijski transferi drugim osebam, ki niso pror. upor.
69.500
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom
8.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3,978.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3,978.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
3,978.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
3,978.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(4) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti tekoče letno usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
– prihodki zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za gradnjo infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v občini,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest v občini,
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom pisno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. Polletno poročilo župan predstavi na prvi seji občinskega sveta, ki sledi doku za predložitev poročila.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti iz naslova gradnje kanalizacije in ostale infrastrukture v naselju Žažar.
(6) Prevzete obveznosti iz tretjega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
(2) Spremembe veljavnega načrta razvojih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojih programov in druge spremembe projektov.
(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojih programov je dopustna v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi sredstvi.
(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan uvrsti projekt v veljavni NRP oziroma spremeni vrednost projekta nad 20 % izhodiščne vrednosti, kadar gre za:
1. uvrstitev novega projekta z vrednostjo do 200.000 EUR,
2. spremembo vrednosti projekta do 100.000 EUR
3. namenska sredstva opredeljena v 4. členu tega odloka.
Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz ostalih projektov.
(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
(7) Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 30.000 €.
(3) Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
(4) Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno proračunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 500 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za proračun leta 2018 zadolževanje ni predvideno.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
(1) Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul največ za 1,172.180,00 EUR, in sicer:
1. JP Energetika Ljubljana d.o.o.:
a) za dolgoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 927.080,00 EUR;
– za namen financiranja izgradnje PPE-TOL;
– za dobo odplačila kredita največ do 15 let in s predvidenim črpanjem v obdobju od leta 2018 do vključno leta 2020;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
b) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 86.000,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
2. JP Snaga d.o.o.:
a) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 43.000,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
3. JP Lpp d.o.o.:
a) za dolgoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 51.680,00 EUR;
– za namen financiranja nakupa avtobusov;
– za dobo odplačila do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
b) za kratkoročno zadolžitev pri bankah:
– do višine 55.900,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
c) za kratkoročno zadolžitev pri JHL:
– do višine 8.600,00 EUR;
– za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– za dobo do enega leta;
– sredstva za poplačilo dolga se v celoti zagotavljajo iz neproračunskih virov.
(2) Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-0004/2017-4
Horjul, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost