Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3742. Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran, stran 11802.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 s spremembami), 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l., št. 16/007-17 z dne 22. 11. 2017 izdajam
S K L E P 
o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran 
1. 
Cene za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode«, ki jih izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. na območju Občine Ankaran se določijo na naslednji način:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
1.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/mesec
DN≤20
3,3740
20<DN<40
10,1220
40≤DN<50
33,7399
50≤DN<65
50,6099
65≤DN<80
101,2197
80≤DN<100
168,6995
100≤DN<150
337,3990
150≤DN
674,7980
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/m3
1.2. Povprečna cena storitve
0,3353
1.3. Okoljska dajatev
0,0528
EUR/m3
2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami:
2.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/mesec
DN≤20
0,3930
20<DN<40
1,1790
40≤DN<50
3,9301
50≤DN<65
5,8952
65≤DN<80
11,7903
80≤DN<100
19,6505
100≤DN<150
39,3010
150≤DN
78,6020
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/m3
2.2. Povprečna cena storitve
0,3654
2.3. Okoljska dajatev 
(za greznice)
0,5283
EUR/m3
2.4. Okoljska dajatev 
(za MKČN)
0,0528
EUR/m3
 
 
3. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
3.1. Omrežnina v EUR/mesec
Velikost vodomera
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/mesec
DN≤20
1,2896
20<DN<40
3,8687
40≤DN<50
12,8956
50≤DN<65
19,3434
65≤DN<80
38,6869
80≤DN<100
64,4781
100≤DN<150
128,9562
150≤DN
257,9124
 
Predračunske cene 
2018–2020 v EUR/m3
3.2. Povprečna cena storitve
0,4689
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
2. 
Cene za storitve javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« so določene na podlagi potrjenega »Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2018–2020«.
3. 
Izvajalec gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Ankaran, javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
4. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-330/2013, z dne 19. 12. 2014.
5. 
Ta cenik začne veljati s 1. 1. 2018.
Št. 354-57/2017(3)
Ankaran, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell’Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell’ambiente (Gazzetta ufficiale RS, n. 87/12 e n. 109/12), in virtù del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002 con modifiche), dell’articolo 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., n. 16/007-17 del 22/11/2017, promulgo la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione dei prezzi per le prestazioni del servizio pubblico di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune di Ancarano 
1. 
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici di “smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento”, forniti sul territorio del Comune di Ancarano dall’azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., sono determinati come segue:
1. Smaltimento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento:
1.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/mese
DN≤20
3,3740
20<DN<40
10,1220
40≤DN<50
33,7399
50≤DN<65
50,6099
65≤DN<80
101,2197
80≤DN<100
168,6995
100≤DN<150
337,3990
150≤DN
674,7980
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/m3
1.2. Prezzo medio della prestazione
0,3353
1.3. Tassa ambientale
0,0528
EUR/m3
2. Servizi riguardanti le fosse biologiche statiche, le fosse settiche esistenti e i piccoli impianti di depurazione:
2.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/mese
DN≤20
0,3930
20<DN<40
1,1790
40≤DN<50
3,9301
50≤DN<65
5,8952
65≤DN<80
11,7903
80≤DN<100
19,6505
100≤DN<150
39,3010
150≤DN
78,6020
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/m3
2.2. Prezzo medio della prestazione
0,3654
2.3. Tassa ambientale 
(per le fosse biologiche)
0,5283
EUR/m3
2.4. Tassa ambientale 
(per i piccoli impianti 
comunali di depurazione)
0,0528
EUR/m3
3. Depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento:
3.1. Tariffa per l’utilizzo della rete in EUR/mese
Ampiezza del contatore
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/mese
DN≤20
1,2896
20<DN<40
3,8687
40≤DN<50
12,8956
50≤DN<65
19,3434
65≤DN<80
38,6869
80≤DN<100
64,4781
100≤DN<150
128,9562
150≤DN
257,9124
Prezzi preventivati 
2018–2020 in EUR/m3
3.2. Prezzo medio della prestazione
0,4689
Tutti i prezzi sono indicati in EUR IVA esclusa che viene contabilizzata agli utenti del servizio in base all’aliquota prescritta.
2. 
I prezzi delle prestazioni del servizio pubblico per “lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento” sono determinati in base all’”Elaborato per la definizione dei prezzi delle prestazioni del servizio pubblico per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria e nel Comune di Ancarano per il periodo 2018–2020”.
3. 
L’esecutore del servizio pubblico economico per “lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento” nel Comune di Ancarano, l’azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., provvederà, in conformità a questa delibera e al Regolamento, all’elaborazione e alla pubblicazione sul suo sito internet e secondo le modalità localmente in uso, del tariffario con il prezzo approvato.
4. 
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di essere valida la delibera n. 354-330/2013 del 19/12/2014.
5. 
Il presente listino prezzi entra in vigore il 1/1/2018.
N. 354-57/2017(3)
Ancarano, 20 dicembre 2017
Il Sindaco del 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
del Comune di Ancarano 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti