Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3536. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina, stran 11182.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 27. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se ureja področje prodaje na tržnicah in sejmiščih ter prodaje blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina, določa naloge in način izvajanja gospodarjenja z javnimi tržnicami in sejmišči, obveznosti izvajalca in prodajalcev, določitev cene zakupa prodajnih mest in uporabe stojnic ter nadzor in kazenske določbe v zvezi s kršitvami določb tega odloka.
(2) Za vprašanja v zvezi s prodajo blaga zunaj prodajaln, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja zakon, ki ureja področje trgovine.
2. člen 
pojmi 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja trgovino.
(2) Opredelitev pojmov po tem odloku:
– Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln« pomeni prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnim avtomatom, če je ta nameščen na zunanjih površinah, prodajo s potujočo prodajalno in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno;
– »Potujoča prodajalna« je prodaja iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga;
– Za »premično stojnico« se šteje prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo, kombinirano vozilo ali osebni avtomobil iz katerega se prodaja blago, kot npr. suha roba, jabolka …);
– »Prodajalec« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki prodaja blago.
3. člen 
tržnice in sejmišča 
(1) Osrednja tržnica se nahaja na javnih površinah med rimskima stolpoma, stavbo Lokarjev drevored 10 in Trgom prve slovenske vlade. V okviru osrednje tržnice deluje tudi poslovni prostor na naslovu Lokarjev drevored 10 z identifikacijsko številko stavbe ID 2392-446-8, pri čemer prostor rimska kopalnica ni predmet tega odloka.
(2) Osrednja tržnica posluje od ponedeljka do sobote.
(3) Na osrednji tržnici se izvaja prodaja kmetijskih pridelkov, sadja, zelenjave, svežega cvetja, produktov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predelanih kmetijskih pridelkov in novoletnih drevesc.
(4) Živinsko sejmišče (v nadaljevanju: sejmišče) se nahaja na zahodnem delu Ajdovščine, na območju med Goriško cesto in nogometnim stadionom.
(5) Sejmišče posluje vsak četrtek.
(6) Župan lahko s sklepom določi javno tržnico (v nadaljevanju: tržnico) ali sejmišče tudi na drugih lokacijah v občini.
4. člen 
javni interes 
(1) Delovanje tržnic in sejmišč je v javnem interesu.
(2) Lokalna skupnost uresničuje javni interes iz prvega odstavka tega člena z zagotavljanjem materialnih pogojev in površin, na katerih delujejo tržnice in sejmišča, ter z zagotavljanjem veterinarskega nadzora na sejmiščih.
II. GOSPODARJENJE S TRŽNICAMI IN SEJMIŠČI 
5. člen 
naloge vezane na gospodarjenje s tržnicami in sejmišči ter izvajanje teh nalog 
(1) Gospodarjenje s tržnicami in sejmišči obsega: vzdrževanje objektov in naprav na tržnicah in sejmiščih, zagotavljanje pogojev za poslovanje tržnic in sejmišč ter opravljanje drugih nalog v zvezi s poslovanjem na tržnicah in sejmiščih.
(2) Za namen izvajanja gospodarjenja s tržnicami in sejmišči sklene Občina Ajdovščina pogodbo z izvajalcem, ki mora gospodariti z nepremičninami in opremo kot dober gospodar, ter je dolžan izpolnjevati obveznosti iz 16. člena tega odloka.
6. člen 
tržni red in cenik 
(1) Tržni red določa: pogoje za dodelitev prodajnega prostora na tržnici oziroma sejmišču, način dodelitve prodajnega prostora, obratovalni čas, pravice in dolžnosti izvajalca, obveznosti prodajalcev, ureditev prodajnih prostorov, določila glede vzdrževanje reda in čistoče in druga določila, pomembna za nemoteno delovanje tržnice oziroma sejmišča.
(2) Cenik določa cene najema prodajnih prostorov na tržnicah in sejmiščih.
(3) Tržni red mora biti skupaj s cenikom storitev in urnikom obratovalnega časa izobešen na vidnem mestu na tržnici in na sejmišču.
7. člen 
prodaja na tržnici in na sejmišču 
(1) Na tržnici se prodaja predvsem kmetijske pridelke in živila, gozdne sadeže, zelišča, cvetje, izdelke domače in umetne obrti, tekstilne izdelke in obutev. Na tržnici ni dovoljena prodaja živih živali.
(2) Na sejmišču se prodaja žive živali.
(3) O najemu prodajnega prostora na tržnici in sejmišču odloča izvajalec.
(4) V vlogi za najem prodajnega prostora mora zainteresirani prodajalec navesti vrsto blaga, ki ga namerava prodajati in priložiti dokazila iz 10. člena tega odloka.
(5) Izvajalec prodajni prostor dodeli prodajalcu, ki izpolnjuje pogoje, določene s tržnim redom, in če razpolaga s prostim prodajnim prostorom na želeni lokaciji.
(6) Prodajalci na tržnici oziroma na sejmišču so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki prodajo opravljajo skozi vse leto ali skupaj vsaj tri mesece v letu, ostali prodajalci so občasni.
(7) Izvajalec s stalnimi prodajalci sklene pisno pogodbo o najemu, v kateri se opredelijo pravice in obveznosti izvajalca in prodajalca. Občasnim prodajalcem izvajalec dodeli prodajne prostore dnevno, z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor in ko prodajalec v dnevu, ko poteka prodaja, plača ceno najema.
(8) Občasni prodajalci si lahko pri izvajalcu rezervirajo prost prodajni prostor za določen čas, v kolikor so na tržnici na razpolago prosti prodajni prostori.
(9) Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega prodajnega prostora do ure, določene v tržnem redu, lahko izvajalec za tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca.
III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 
8. člen 
lokacijski in drugi pogoji za prodajo izven prodajaln 
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo področje trgovine.
(2) Prodaja blaga izven prodajaln se opravlja praviloma na javnih površinah, ki so v lasti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina).
(3) Prodaja izven prodajaln poteka vsak dan, praviloma med 8. in 20. uro.
(4) Zaradi vizualne izpostavljenosti v mestu Ajdovščina na lokalni cesti LZ 001331 Tovarniška ulica v 20 m pasu od roba cestišča oziroma od notranjega roba pločnika prodaja blaga zunaj prodajaln ni dovoljena.
(5) V 20 m pasu od roba cestišča oziroma od notranjega roba pločnika na lokalni cesti LZ 001331 Tovarniška ulica na pripadajočih zemljiščih k trgovskim in drugim stavbam ni dovoljeno razstavljanje prodajnih artiklov, razen ob prireditvah, v kolikor to za organizacijo prireditve ni moteče.
(6) V času prireditev se prodajo blaga zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev, po potrebi se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.
(7) Na javnih površinah se lahko izvaja prodaja izven prodajaln samo na stojnicah, ki so označene z logotipom Vipavska dolina.
(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko izvajalec izjemoma pisno odobri prodajo na stojnici, ki ni označena z logotipom Vipavska dolina, če takšne stojnice ne more zagotoviti ali bi bila uporaba neracionalna oziroma tehnično neizvedljiva.
9. člen 
soglasje občine za prodajo izven prodajaln 
(1) Za prodajo izven prodajaln, ki se ne vrši na organizirani tržnici, mora prodajalec pridobiti pisno soglasje občine.
(2) Soglasje občine za prodajo izven prodajaln izda občinska uprava vlagatelju na podlagi njegove vloge.
(3) Soglasje občine je vezano na prostor oziroma lokacijo prodaje in je časovno omejeno. Soglasje lahko občina izda za daljše časovno obdobje, vendar največ za eno leto, lahko pa ga izda tudi za občasno ali posamično prodajo.
(4) V kolikor se bo prodaja izvajala na zemljiščih, ki niso v lasti občine, občina v soglasju navede, da soglaša s prodajo izven javnih površin.
(5) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, bolšja tržnica, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje občine iz prvega odstavka tega člena za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
(6) Ne glede na določbe tega člena soglasje občine za prodajo izven prodajaln ni potrebno, če gre za prodajo kmetijskih pridelkov na lokalnem trgu in se ti pridelki neposredno tržijo.
(7) Soglasje za prodajo s potujočo prodajalno se prodajalcu izda samo, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– v krajih s stalno locirano prodajalno se lahko prodaja s potujočo prodajalno izvaja izven 300 m pasu od lokacije prodajalne in
– če prodajalec s potujočo prodajalno prodaja v kraju s stalno locirano prodajalno, je dolžan prodajo izvajati tudi v najmanj 4 krajih brez stalno locirane prodajalne.
10. člen 
vloga za izdajo soglasja za prodajo izven prodajaln 
(1) Vlogo za izdajo soglasja občine mora vlagatelj oddati na občini najmanj 15 dni pred začetkom nameravane prodaje, z izjemo vloge za pridobitev soglasja za prodajo hitro pokvarljivega sezonskega blaga, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
(2) V vlogi mora prodajalec navesti:
– podatke vlagatelja,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna številka),
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje).
(3) Prodajalec mora vlogi priložiti:
– dokazilo, ki izkazuje pravico prodajalca do prodaje,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev,
– v primeru, da se namerava prodaja opravljati na površinah izven javnih površin v lasti občine, tudi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca zemljišča, na katerem se bo izvajala prodaja.
(4) Dokazilo, ki izkazuje pravico prodajalca do prodaje, je lahko:
– izpis upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo,
– dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela,
– izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni subjekt,
– drugo dokazilo, ki ga na podlagi veljavne zakonodaje izda upravni organ, in izkazuje pravico prodajalca do prodaje.
IV. STROŠKI IN CENA 
11. člen 
stroški in cena najema prodajnega prostora na tržnicah in sejmiščih 
(1) Stroški storitve najema prodajnega prostora na tržnicah in sejmiščih so:
– stroški izvajalca, vključno s stroškom sklepanja pogodb in vodenjem evidenc,
– stroški vzdrževanja in zavarovanja tržnih prostorov in opreme,
– materialni stroški vezani na delovanje tržnic in sejmišč.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec.
(3) Izvajalec pripravi predlog cenika najema prodajnih prostorov v roku enega meseca od sklenitve pogodbe in ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
(4) Zaradi zagotavljanja javnega interesa delovanja tržnic in sejmišč lahko občina iz proračuna krije del stroškov iz prvega odstavka tega člena. Odločitev o subvencioniranju cen najema prodajnih prostorov sprejme občinski svet.
12. člen 
cena za uporabo stojnice 
(1) Pri prodaji blaga zunaj prodajaln, ki se ne izvaja na organizirani tržnici, izvajalec prodajalcu zaračuna storitev za uporabo stojnice.
(2) Storitev za uporabo stojnice vključuje prevoz stojnice na prodajni prostor.
(3) Ceno storitve za uporabo stojnice občinski svet potrdi hkrati s cenikom najema prodajnih prostorov na tržnicah in sejmiščih.
V. OBVEZNOSTI PRODAJALCEV 
13. člen 
(1) Prodajalci so dolžni ves čas prodaje upoštevati predpise, ki urejajo področje trgovine in prodajo izven prodajaln, ter izpolnjevati pogoje določene z odlokom in tržnim redom.
(2) Prodajalci se ne smejo samovoljno širiti izven območja prodajnega prostora ali spreminjati lokacije prodajnega prostora.
(3) Prodajalci ne smejo svojega prodajnega prostora oddati drugemu prodajalcu.
(4) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojem prodajnem prostoru in sproti odstranjevati odpadke. Če prodajalec odpadkov ne odstranjuje sproti, jih odstrani izvajalec oziroma javno podjetje na stroške prodajalca.
(5) Prodajalci na tržnih površinah ne smejo skladiščiti blaga ali opreme.
(6) Prodajalci so dolžni po končani prodaji prodajni prostor pospraviti ter odstraniti vso svojo opremo, blago in prodajno embalažo. V kolikor prodajalec navedenega ne odstrani, odstranitev izvede izvajalec oziroma javno podjetje na stroške prodajalca.
(7) Prodajalci so se dolžni spoštljivo obnašati do drugih prodajalcev, kupcev in delavcev izvajalca.
14. člen 
izposoja opreme in naprav 
Prodajalci so dolžni po izteku obratovalnega časa tržnice oziroma sejmišča izvajalcu vrniti nepoškodovano in očiščeno tržno opremo in naprave, ki si jih lahko izposodijo za namene prodaje. V primeru izgube ali poškodb je prodajalec dolžan plačati vso nastalo škodo.
15. člen 
plačilo za najem prodajnega prostora 
(1) Stalni prodajalci morajo ceno najema prodajnega prostora plačati v rokih in na način, naveden v pogodbi o dodelitvi prodajnega prostora.
(2) Občasni prodajalci ceno najema prodajnega prostora plačujejo dnevno.
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
16. člen 
(1) Izvajalec je dolžan:
– skrbeti, da je ureditev in poslovanje prodajnih prostorov skladno s predpisi,
– razporejati in oddajati prodajalcem v najem prodajne prostore,
– preverjati, ali prodajalci izpolnjujejo pogoje, določene z odlokom in tržnim redom,
– skrbeti za urejenost prodajnih prostorov, čistočo tržnic in sejmišč,
– redno zaračunavati stroške za najem prodajnih prostorov po veljavnem ceniku ter izterjevati neplačane zapadle terjatve,
– vzdrževati opremo, potrebno za delovanje tržnic in sejmišč,
– voditi evidenco o sklenjenih najemnih pogodbah,
– v primeru prodaje neprimernega ali nedovoljenega blaga obvestiti pristojno inšpekcijsko službo.
(2) Izvajalec mora v roku enega meseca od sklenitve pogodbe pripraviti tržni red in ga predložiti v potrditev županu.
(3) Izvajalec mora do konca meseca marca občini dostaviti letno poročilo o poslovanju v preteklem letu.
(4) Izvajalec mora na zahtevo občini predložiti poročilo o stanju nepremičnin in javne infrastrukture ter opravljenih in potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih na tržnicah in sejmiščih.
(5) Izvajalec je dolžan zagotavljati zadostno število stojnic z logotipom Vipavska dolina. Ker se stojnice uporabljajo tudi za prireditve, se v pogodbi iz drugega odstavka petega člena opredeli število stojnic glede na potrebe prireditev.
(6) Prostor na naslovu Lokarjev drevored 10 z identifikacijsko številko stavbe ID 2392-446-8 izvajalec odda v najem skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
VII. NADZOR 
17. člen 
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z globo v znesku 300,00 EUR se kaznuje za prekršek prodajalec – pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če prodaja v nasprotju z določili četrtega, petega, šestega, sedmega ali osmega odstavka 8. člena tega odloka,
– če prodaja brez pridobljenega soglasja občine ali v nasprotju z izdanim soglasjem občine, ki ga izda občinska uprava na podlagi 9. člena tega odloka,
– če za prodajajo na tržnici oziroma na sejmišču ni sklenil pogodbe za najem prodajnega prostora po 15. členu tega odloka.
(2) Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek prodajalec – fizična oseba, posameznik:
– če prodaja v nasprotju z določili četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka 8. člena tega odloka,
– če prodaja brez pridobljenega soglasja občine ali v nasprotju z izdanim soglasjem občine, ki ga izda občinska uprava na podlagi 9. člena tega odloka,
– če za prodajajo na tržnici oziroma na sejmišču ni sklenil pogodbe za najem prodajnega prostora po 15. členu tega odloka.
(3) Z globo v znesku 100,00 EUR se kaznuje za prekršek prodajalec, ki ne izpolnjuje oziroma krši obveznosti prodajalcev, določenih v prvem do sedmem odstavku 13. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Občina sklene pogodbo z izvajalcem iz drugega odstavka 5. člena tega odloka v roku dveh mesecev od uveljavitve odloka. Do sklenitve pogodbe z izvajalcem naloge izvajalca izvaja javno podjetje KSD d.o.o. Ajdovščina.
(2) Do potrditve cenika iz 11. člena tega odloka se uporablja Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici (Uradni list RS, št. 57/11, 91/11).
20. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/11).
21. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 1. 2018.
Št. 301-5/2017
Ajdovščina, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti