Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3473. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 10792.

  
Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06; v nadaljevanju Statut) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 23. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba):
– dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje in
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s toploto iz omrežja daljinskega ogrevanja.
2. člen 
(definicije) 
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost. Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote (izmenjevalnik) od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava je: merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100 %;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
3. člen 
(območje izvajanja javne službe in uporabniki javne službe) 
Javna služba se izvaja na območju občine Ilirska Bistrica. Območje izvajanja je skladno s prostorskimi akti občine. V teh aktih je lahko določeno, da je uporaba storitev javne službe obvezna.
Uporabniki storitev javne službe so lahko vsi uporabniki javnih in zasebnih objektov ter uporabniki drugih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jo zagotavlja javna služba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.
4. člen 
(lastništvo distribucijskih omrežij in naprav) 
Obstoječe toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del infrastrukture za izvajanje javne službe iz prvega člena tega odloka in so v lasti Občine Ilirska Bistrica se za potrebe izvajanja javne službe v upravljanje in uporabo predajo izvajalcu javne službe.
Toplovodno omrežje oziroma druge naprave za proizvodnjo ali distribucijo toplote, ki jih bo izvajalec javne službe zgradil v času podelitve pooblastila za izvajanje javne službe preidejo po poteku veljavnosti pooblastila v last Občine Ilirska Bistrica.
Način in pogoji lastniškega prenosa iz prejšnjega odstavka ter garancije za nadaljnje obratovanje infrastrukture se določijo s pogodbo z vsakokratnim izvajalcem javne službe. S pogodbo se uredi tudi način prenosa v primeru predčasnega prenehanja razmerja.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE 
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
5. člen 
(opredelitev javne službe) 
Lokalna gospodarska javna služba dejavnost distributerja toplote obsega:
– izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnic, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo toplote,
– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih in
– in druge aktivnosti in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi na področju izvajanja dejavnosti proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje in dejavnosti sistemskega operaterja.
6. člen 
(opredelitev izvajalca) 
Javno službo se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., s sedežem na naslovu Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, matična številka 5016100000, davčna številka SI 37819127 (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10). Ustanovitelj družbe in edini družbenik javnega podjetja je Občina Ilirska Bistrica.
Javno podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe.
2. Javna pooblastila
7. člen 
(javna pooblastila) 
Distributer toplote ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje za priključitev na omrežje.
Distributer toplote ima poleg pooblastil iz prejšnjega odstavka tudi druga javna pooblastila, ki jih v času trajanja izvajanja javne službe določa oziroma določi zakon. Stroške priprave in izdaje dokumentov iz tega člene nosi javno podjetje.
3. Financiranje javne službe
8. člen 
(financiranje) 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz cene za toplotno energijo, ki jo plačujejo odjemalci, ter iz drugih sredstev.
Pri oblikovanju cen daljinskega ogrevanja je potrebno upoštevati določbe veljavnega Energetskega zakona in podzakonskih aktov, ki jih izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljevanju: Agencija za energijo) ter predpisano metodologijo. Na ceno mora pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Ilirska Bistrica, nato pa zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni.
9. člen 
(drugi prihodki) 
Distributer toplote pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov.
4. Obveznosti distributerja toplote
10. člen 
(obveznosti izvajalca javne službe) 
Javno podjetje je dolžno izvajati javno službo na način, kot je določen v veljavnem Energetskem zakonu, drugih zakonih, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem ter drugih predpisih in splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
Javno podjetje je dolžno pri izvajanju javne službe upoštevati naslednje:
– dejavnost javne službe je dolžan izvajati v skladu s predmetnim odlokom in sklenjeno pogodbo na tej podlagi ter potrjenimi plani in programi s strani Občine Ilirska Bistrica,
– dejavnost in dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode Občini Ilirska Bistrica in odjemalcem, zmanjšati vrednosti javnih površin ali ogrožati varstva odjemalcev,
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa dela, ki so predmet javne službe,
– pristojnim organom Občine Ilirska Bistrica mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju javne službe,
– pripraviti je dolžan plan izvajanja dejavnosti in ga kot predlog predložiti Občini Ilirska Bistrica v potrditev za vsako prihodnje leto,
– javno podjetje mora obstoječo in zgrajeno infrastrukturo tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati,
– javno podjetje mora skleniti ustrezno zavarovanje splošne odgovornosti,
– javno podjetje mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in spletni strani občine odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju, kjer distributer toplote opravlja javno službo,
– javno podjetje mora voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih in trošilih in oboje posredovati občini, kolikor ta to zahteva. Po preteku dobe za katero je podeljeno pooblastilo za izvajanje gospodarske javne službe mora izvajalec celotne katastre omrežij in infrastrukture, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih in trošilih predati občini,
– javno podjetje mora izdelati napoved in načrt porabe tople vode iz distribucijskega omrežja z uporabo metode celovitega načrtovanja,
– javno podjetje mora ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– javno podjetje mora občini redno poročati o izvajanju javne službe in
– javno podjetje mora spoštovati tudi vse druge obveznosti, kot so določene z zakonom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi ter sklenjeno pogodbo z Občino Ilirska Bistrica.
11. člen 
(pregled zmogljivosti) 
Javno podjetje mora vsaki dve leti pripraviti in objaviti pregled, ki vsebuje:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti in
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji.
12. člen 
(splošni pogoji) 
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe javno podjetje v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem javne službe in odjemalcem,
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz razlogov navedenih v veljavnem Energetskem zakonu,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje.
13. člen 
(sistemska obratovalna navodila) 
Javno podjetje izda v roku 6 mesecev po podelitvi pooblastila za izvajanje javne službe sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje toplotne energije (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja toplotne energije.
S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:
– tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje omrežij z namenom zanesljivega in kvalitetnega daljinskega ogrevanja,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopki za obratovanje omrežij v kriznih stanjih,
– tehnični in drugi pogoji za priključitev na omrežje,
– tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih upravljavcev.
Sistemska obratovalna navodila za posamezno omrežje izda izvajalec javne službe in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za energijo.
14. člen 
(ločeni računovodski izkazi) 
Javno podjetje mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost distribucije toplote v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
15. člen 
(obveščanje občine in Agencije za energijo) 
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora izvajalec javne službe po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati občni o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori javnega podjetja v zvezi z javno službo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile.
16. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
Za izvajanje javne službe je odgovorno javno podjetje kot izvajalec javne službe.
5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje
17. člen 
(zasnova sistema) 
Sistem oskrbe s toplotno energijo je predvidoma zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem omrežju, lahko pa se sistem oblikuje tudi drugače oziroma se sistem razširi.
18. člen 
(definicija distribucijskega omrežja) 
Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest odjemalcev, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
Distribucijsko omrežje se lahko proda, kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem občine.
19. člen 
(priključitev na distribucijsko omrežje) 
Javno podjetje mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne odjemalce o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z veljavnim Energetskim zakonom, drugo področno zakonodajo na relevantnem področju, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev odjemalca na omrežje lahko izvede le distributer toplote, torej javno podjetje.
20. člen 
(vloga za priključitev) 
Javno podjetje mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev odjemalca na distribucijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
21. člen 
(pogodba o priključitvi) 
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžno javno podjetje priključiti odjemalca omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta javno podjetje in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
22. člen 
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 
Uporabnik nosi stroške priključitve, če ni v pogodbi o dobavi določeno drugače.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane javno podjetje lastnik toplotne postaje in jo mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne toplotne naprave in dela toplotne postaje – hišne postaje z merilnikom toplotne energije je odjemalec.
23. člen 
(pogodba o dobavi) 
Javno podjetje in odjemalec skleneta pogodbo o dobavi toplote, skladno z veljavnim Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in odvzema toplote.
24. člen 
(vzdrževanje in gradnja infrastrukture in naprav) 
Javno podjetje je dolžno pridobivati zemljišča ter graditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav za dobavo toplote tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Ilirska Bistrica.
25. člen 
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 
Javno podjetje je dolžno vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Ilirska Bistrica.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
6. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
26. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Izbirna lokalna gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja na območju Občine Ilirska Bistrica se izvaja v okviru javnega podjetja, ki je v stoodstotni lastnini Občine Ilirska Bistrica.
27. člen 
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja) 
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev.
28. člen 
(čas podelitve pooblastila za izvajanje javne službe) 
Podelitev pooblastila za izvajanje javne službe se javnemu podjetju podeli za obdobje najmanj 10 let od datuma sklenitve pogodbe med Občino Ilirska Bistrica in javnim podjetjem.
V kolikor bo po preteku navedenega obdobja s strani občine in javnega podjetja še vedno ugotovljen interes za podelitev in izvajanje javne službe, se veljavnost pooblastila lahko podaljša za nadaljnjih 10 let ali krajše obdobje.
Občina Ilirska Bistrica pa lahko podeljeno pooblastilo iz upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v sklenjeni pogodbi med javnim podjetjem in občino, odvzame tudi predčasno.
29. člen 
(sporazumno prenehanje izvajanja javne službe) 
Občina Ilirska Bistrica in javno podjetje se tekom izvajanja javne službe lahko sporazumno dogovorita o prenehanju izvajanja javne službe v okviru javnega podjetja.
Občina in javno podjetje sta sporazumna, da javno pooblastilo preneha v kolikor ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje izvajanje javne službe v okviru javnega podjetja nesmotrno ali nemogoče.
7. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
30. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
Odjemalci imajo od javnega podjetja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe,
– do enake obravnave glede na kakovost in dostopnost storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji določenimi z zakoni, s tem odlokom in z drugimi relevantnimi predpisi.
Odjemalec ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Javno podjetje je dolžno nemudoma kvalitetno opraviti storitev javne službe ter nemudoma odpraviti vse morebitne napake na napravah, objektih ali omrežju.
31. člen 
(dolžnosti odjemalcev) 
Odjemalci imajo do javnega podjetja zlasti dolžnost:
– upoštevanja navodil javnega podjetja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, ki so del infrastrukture javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti javnemu podjetju vsako spremembo.
8. Nadzor nad opravljanjem javne službe
32. člen 
(nadzor nad izvajanjem službe) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in izvajanjem javne službe izvajajo organi, glede na določbe veljavnega Energetskega zakona, druge področne zakonodaje in določbe veljavnih predpisov občine.
Nadzor zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti zakonitost in strokovnost izvajanja.
Občina Ilirska Bistrica lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod ali drugo institucijo.
Če pristojni občinski organ ugotovi, da javno podjetje ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz podeljenega pooblastila, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje kot izhaja iz tega odloka ali sklenjene pogodbe med občino in javnim podjetjem.
9. Pogodba o izvajanju javne službe
33. člen 
(pogodba o izvajanju javne službe) 
Občina Ilirska Bistrica in javno podjetje bosta najkasneje v roku 30 dni po objavi predmetnega odloka za izvajanje javne službe sklenili pogodbo v kateri bosta podrobno opredelili vse pravice in obveznosti iz naslova izvajanja javne službe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017
Ilirska Bistrica, dne 21. novembra 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost