Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017

Kazalo

3466. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje, stran 10772.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 in 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 20. redni seji dne 21. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
1. člen 
V 1. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09) se za besedama »občinskega sveta« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: svet)«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles sta javna, razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava zadevo zaupne narave.
Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah, z neposrednim prenosom sej preko spletne strani občine in z objavo slikovnega zapisa sej na spletni strani občine ter na druge načine v skladu s predpisi občine. Svet lahko odloči, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
Svet lahko na predlog predlagatelja obravnavane zadeve, župana, pristojnega delovnega telesa sveta, člana sveta ali nadzornega odbora sklene, da bo seja ali del seje sveta potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava zadeve zaupne narave, kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami zaupne narave. Sklep o tem sprejme svet na seji brez navzočnosti javnosti. Predsedujoči sveta določi, kdo je lahko poleg župana, svetnikov in predlagatelja gradiva navzoč na seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in njegovih delovnih teles, ki so zaupne narave. Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave določi župan s posebnim aktom.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«.
4. člen 
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«, besedi »tajnik občine« pa z besedami »direktor občinske uprave« v vseh členih v vseh sklonih.
5. člen 
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«.
6. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se dodata dva nova stavka, ki se glasita: »Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«.
7. člen 
Drugi stavek 12. člena se črta.
8. člen 
13. člen se črta.
9. člen 
Peti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.«.
10. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se črtajo besede »ali tajniku občine«, ostalo besedilo se postavi v ednino.
11. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta« nadomesti z besedo »predsedujoči«.
V sedmem in osmem odstavku se črtajo besede »oziroma njun namestnik«.
Doda se novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»Razprave o vprašanjih in pobudah ni.«.
12. člen 
Poglavje IV. in 21. člen se črtajo.
13. člen 
V 22. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more pričeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«.
14. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
Sklic seje vsebuje vabilo in gradivo.
Sklic redne seje sveta se pošlje članom najkasneje 14 dni pred dnevom, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda, vendar ne kasneje kot tri dni pred sejo sveta. Najmanj tri dni pred sejo sveta morajo biti članom sveta predloženi tudi zapisniki delovnih teles, ki so obravnavali posamezne točke predloga dnevnega reda.
Sklic seje se pošlje tudi predsednikom vaških odborov, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev. Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je potrebna glede na dnevni red seje.
Sklic seje se pošlje v fizični obliki na papirju ali po elektronski pošti v skladu s predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje, lahko pa tudi na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov. Gradivo, poslano v fizični ali elektronski obliki, mora biti identično. Če je sklic seje ali dodatno gradivo iz prvega odstavka tega člena poslano tudi v fizični obliki, pričnejo teči roki po prejemu sklica seje ali dodatnega gradiva v fizični obliki.
V primeru, da vsi člani sveta prejemajo sklic seje v elektronski obliki po elektronski pošti, se glede rokov iz prvega odstavka tega člena upoštevajo določbe predpisa o elektronskem poslovanju.
Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim prejemnikom sklica, objavi na spletni strani občine.«.
15. člen 
V prvem odstavku 24. člena se črta besedilo »ali na zahtevo ¼ članov občinskega sveta«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic seje mora biti vročen članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu. O dnevnem redu svet ne razpravlja in ne glasuje.«.
16. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu občine in zaključnem računu proračuna občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je zanj glasovala večina članov sveta, ki so do roka oddali svoj glas.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«.
17. člen 
V prvem odstavku 26. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »drugi predlagatelj točke dnevnega reda«.
V drugem odstavku se beseda »Vabilo« nadomesti z besedama »Sklic seje«.
18. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Posamezno točko dnevnega reda lahko poleg župana predlaga tudi član sveta, delovno telo, nadzorni odbor v zadevah iz svoje pristojnosti in najmanj pet odstotkov volivcev.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.«.
V šestem odstavku se besedilo »razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik« nadomesti z besedilom »razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače.«.
19. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen 
Seje sveta so javne.
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvajajo izključno občinska uprava in predstavniki akreditiranih medijev. Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo 42. člena tega poslovnika.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah sveta. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
Občani in predstavniki medijev se lahko vključujejo v razpravo samo v primeru, če to dovoli svet.
Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik medija moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če pa tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta pa ga odstrani iz prostora.
Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost ali za medije.
Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej sveta, ki so potekale brez navzočnosti javnosti ali brez navzočnosti predstavnikov medijev. Svet lahko sklene, da se da uradno obvestilo tudi v drugih primerih.
Besedilo uradnega obvestila pripravi župan.«.
20. člen 
V 32. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za točko »potrditev zapisnika«.
Prva točka dnevnega reda je praviloma sprejem zapisnika seje sveta.
Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
21. člen 
33. člen se črta.
22. člen 
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno ustno obrazložiti.«.
23. člen 
V 35. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Član sveta, ki je pri obravnavi točke dnevnega reda že razpravljal o osnovnem gradivu, ima pravico do ponovne razprave, če je svetu predloženo novo dodatno pisno gradivo. Dopolnilna razprava lahko traja največ pet minut.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti.
24. člen 
V prvem odstavku 46. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Navzočnost članov sveta se ugotovi z njihovimi podpisi na listi navzočnosti pred začetkom seje oziroma nadaljevanjem prekinjene seje.«.
V tretjem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita: »Preverjanje sklepčnosti se izvede po končani razpravi pri posamezni točki dnevnega reda z uporabo glasovalne naprave, dvigom rok ali poimenskim klicanjem svetnikov. Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.«.
Četrti odstavek se črta.
25. člen 
V prvem odstavku 49. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.«.
Tretji odstavek se črta.
V zadnjem odstavku se črta besedilo za vejico »katerega se vpiše v zapisnik«.
26. člen 
V drugem odstavku 51. člena se črta tretji stavek.
27. člen 
V prvem odstavku 53. člena se za besedilom »ali ugotovitvi izida« doda besedilo »pri javnem glasovanju«.
V drugem odstavku se dodata nova stavka, ki se glasita: »O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.«.
28. člen 
Doda se novo 5. podpoglavje in členi 53.a, 53.b, 53.c in 53.č.
»5. Izločitev zaradi pristranosti
53.a člen 
Razloge za izločitev člana sveta iz odločanja o posamezni zadevi zaradi pristranosti ureja zakon.
53.b člen 
Pobudo za izločitev člana sveta lahko poda predsedujoči ali vsak član sveta s pisno obrazložitvijo, ki jo je potrebno predložiti na seji sveta, najkasneje do obravnave točke, na katero se pobuda za izločitev nanaša.
Če se član sveta z izločitvijo strinja, se o izločitvi ne glasuje.
V primeru, da se član sveta, zoper katerega je vložena pobuda za izločitev, z izločitvijo ne strinja, ima pravico do ustnega ugovora. O utemeljenosti ugovora odloča svet.
Član sveta, ki se z izločitvijo ne strinja, nima pravice glasovati o svoji izločitvi.
V primeru, da se član sveta sam izloči iz odločanja o posamezni zadevi, lahko to sam ustno izreče na seji sveta.
53.c člen 
Izločitev pomeni le izločitev iz odločanja z glasovanjem. Izločeni član sveta lahko sodeluje pri razpravi.
53.č člen 
Postopek izločitve se opravi pri odločanju o točki dnevnega reda, na katero se odločitev nanaša.«.
29. člen 
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnik obsega:
– imena in priimke prisotnih članov sveta, opravičeno in neopravičeno odsotnih članov in ostalih prisotnih na seji,
– datum in čas začetka in zaključka seje ter prostor, v katerem je bila seja,
– predlog dnevnega reda, umik točk in razširitev dnevnega reda ter sprejeti dnevni red,
– imena razpravljavcev pri posameznih točkah dnevnega reda,
– razpravo posameznega člana sveta, če to posebej zahteva ob koncu razprave ali replike,
– predloge amandmajev in sklepov z izidi glasovanja,
– pobude in predloge članov sveta z njihovimi imeni in priimki,
– postopkovne odločitve predsedujočega in sveta ter stališča statutarno-pravne komisije o postopkovnih vprašanjih.«.
V prvem stavku petega odstavka se za besedilom »in vseh vmesnih izrednih« dodata besedi »ter dopisnih«.
Drugi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik, ki jih praviloma v pisni obliki predloži pred pričetkom seje, na kateri se ta zapisnik obravnava.«.
30. člen 
Tretji odstavek 58. člena se črta.
31. člen 
Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga kandidate za organe občine, delovna telesa sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– oblikuje predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad in jih posreduje v sprejem svetu,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.«.
32. člen 
V prvem stavku 65. člena se črta beseda »predsedujočemu«.
33. člen 
Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor oziroma komisija ima predsednika in namestnika predsednika. Predsednika obora izvoli svet izmed svojih članov, namestnika predsednika pa izvolijo člani odbora ali komisije izmed sebe na prvi seji.«.
34. člen 
69. člen se črta.
35. člen 
Četrti in peti odstavek 71. člena se črtata.
36. člen 
72. člen se črta.
37. člen 
V 73. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v rednem, hitrem in skrajšanem postopku. V rednem postopku svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem postopku.«.
V drugem odstavku se za besedilom »in drugih splošnih aktov« postavi pika, ostalo besedilo pa črta.
Tretji odstavek se črta.
38. člen 
V drugem odstavku 76. člena se beseda »Obrazložitev« nadomesti z besedo »Uvod«. Za prvim stavkom se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.«.
39. člen 
Prvi odstavek 78. člena se črta.
40. člen 
V drugem odstavku 79. člena se črta besedilo »z večino opredeljenih glasov navzočih članov«.
41. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen 
Za drugo obravnavo predloga odloka predlagatelj pripravi novo besedilo, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno pisno zavrne. Predlagatelj navede tudi rešitve, ki odstopajo od besedila predloga odloka v prvi obravnavi.«.
42. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen 
V drugi obravnavi predloga odloka se vlagajo amandmaji.
Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlagajo amandma predlagatelj odloka, najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali župan.
Predlagatelj akta in župan lahko do konca razprave o posameznem členu vložita amandma na amandma.«.
43. člen 
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen 
Predlagatelj akta in župan se lahko opredelita do amandmaja k predlogu tega akta.«.
44. člen 
Dodajo se novi 82.a, 82.b in 82.c členi, ki se glasijo:
»82.a člen 
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
O amandmajih k posameznemu členu se glasuje po vrstnem redu, kot so bili vloženi.
Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, ki se med seboj izključujejo, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih. Po sprejemu prvega takega amandmaja se o nadaljnjih ne glasuje.
Če je predlagan amandma na amandma, se najprej glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.
Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma.
Za sprejem amandmaja je potrebna enaka večina kot za sprejem akta v obravnavi.«.
82.b člen 
Če predlagatelj po sprejemu vseh amandmajev ugotovi, da so zaradi sprejetih amandmajev posamezne določbe predloga akta medsebojno neusklajene, lahko predlaga uskladitveni amandma še pred glasovanjem o aktu v celoti.
82.c člen 
Če svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je postopek za njegov sprejem končan.«.
45. člen 
Drugi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki sprejemanja aktov, ki se do poteka mandata sveta ne zaključijo, so končani in se v novem mandatu ne nadaljujejo.«.
46. člen 
V prvem odstavku 85. člena se črta drugi stavek.
47. člen 
V prvem odstavku 86. člena se alineje nadomestijo z novim besedilom, ki se glasi:
– »za manj zahtevne spremembe in dopolnitve predpisov,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
– spremembe in dopolnitve splošnega akta v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov,
– obvezno razlago določb splošnih aktov,
– prečiščena besedila aktov.«.
48. člen 
87. člen se črta.
49. člen 
V 88. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko predloži svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil svet izvoljen.«.
50. člen 
V 89. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.«.
51. člen 
Drugi in tretji odstavek 89. člena postanejo novi 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen 
Župan pošlje članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
V prvi obravnavi predstavi župan vsebino proračuna.
Predstavitev ni časovno omejena.«.
52. člen 
Četrti, peti in šesti odstavek 89. člena postanejo novi 89.b člen.
53. člen 
V prvem odstavku 91. člena se za besedama »občinskega sveta« doda vejica in besedi »vaški odbori«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Med javno razpravo je župan dolžan na sejah pojasniti predlog proračuna občine.«.
54. člen 
V prvem odstavku 92. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »S tem je splošna razprava zaključena.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta in delovna telesa vložijo amandmaje. Delovno telo, ki je pristojno za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na drugem področju.«.
55. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 93. člena se besedilo »iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta« nadomesti z besedilom »iz prve obravnave in javne razprave«.
V drugem stavku drugega odstavka se za besedilom »umakne predlagani amandma« postavi pika, preostalo besedilo pa črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na seji sveta.«.
Doda se novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»O amandmajih, ki niso vloženi v skladu s drugim odstavkom 92. člena, se ne glasuje.«.
56. člen 
V prvem stavku 94. člena in v tretjem odstavku se beseda »župan« nadomesti z besedo »predsedujoči«.
57. člen 
Tretji odstavek 96. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejme rebalans proračuna po skrajšanem postopku.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
Po skrajšanem postopku se sprejme tudi zaključni račun proračuna občine.
58. člen 
V 97. členu se doda novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»Obvezna razlaga se objavi.«.
59. člen 
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen 
Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, predlaga statutarno-pravna komisija sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika v roku 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi svet.
O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi.«.
60. člen 
Naziv poglavja VII. se spremeni tako, da se glasi »VII. Volitve, imenovanja in razrešitve«.
61. člen 
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen 
Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki jih po zakonu in statutu voli ali imenuje svet, se opravijo po določbah tega poslovnika, če zakon ali drug akt občine ne določa drugače.«.
62. člen 
V 102. členu se doda novi zadnji odstavek, ki se glasi:
»Pri tajnem glasovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.«.
63. člen 
V 103. členu se za besedilom »če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine« doda besedilo »ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov«.
64. člen 
V prvem odstavku 104. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Kandidati morajo komisiji predložiti svoje soglasje.«.
V prvem stavku drugega odstavka se za besedo »izvede« doda besedo »javno«. Drugi stavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če na ta način niso imenovani vsi člani, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta tako, da se izvede nov kandidacijski postopek samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.«.
65. člen 
Poglavje 2. Postopek za razrešitev se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen 
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog člana sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
105.a člen 
Predlog za razrešitev se posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, zoper katero je vložen predlog za razrešitev, se pisno opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne. Če se z razrešitvijo ne strinja, ima na seji sveta pravico do besede.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
105.b člen 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«.
66. člen 
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen 
Župan in člani sveta imajo pravico odstopiti. Postopek v zvezi z odstopom župana in članov sveta urejata zakon in statut občine.
Pravico odstopiti imajo tudi člani nadzornega odbora, člani drugih organov občine in delovnih teles sveta ter drugi imenovani.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svet ugotovi prenehanje mandata zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«.
67. člen 
Tretji odstavek 107. člena se črta.
68. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje odločitev sveta je odgovoren župan.«.
69. člen 
Poglavje IX. Javnost dela in 109. ter 110. člen se črtajo.
70. člen 
Naslov poglavja XI. se spremeni tako, da se glasi »Razlaga poslovnika«.
71. člen 
112. člen se črta.
72. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen 
Poslovnik razlaga statutarno pravna komisija.
Med sejo sveta razlaga določila poslovnika predsedujoči. Predsedujoči lahko med sejo sveta zaprosi za razlago statutarno pravno komisijo, ki se sestane takoj. Če statutarno pravna komisija ne more podati razlage poslovniške določbe takoj, jo pripravi do naslednje seje sveta.
Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.«.
73. člen 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2017
Dobrepolje, dne 22. novembra 2017
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost